Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Hałas turbin wiatrowych: Wiatraki: mierzyć, a nie wymyślać

Od jakiegoœ czasu trwa żywa dyskusja na temat hałasu turbin wiatrowych.
Prowadzona jest na lokalnych spotkaniach w gminach, gdzie planuje się budowę farm. Wymiana zdań jest potrzebna i wymagana prawem, ale okazuje się, że do naszych narodowych skłonnoœci do znania się na medycynie i piłce nożnej dochodzi teraz wiedza o akustyce turbin wiatrowych. Z problemem zmierzyli się również politycy, głoszšc postulat, że odległoœć turbiny od zabudowy mieszkaniowej powinna być stała i wynosić 3 km. Tylko że ustanowienie sztywnej odległoœci między turbinš a zabudowš jest sprzeczne z obowišzujšcym stanem prawnym w Polsce. Wyznaczenie tej odległoœci należy oprzeć na specjalistycznych obliczeniach akustycznych, uwzględniajšcych wiele zmiennych zwišzanych z rozchodzeniem się dŸwięku w rozważanej, konkretnej lokalizacji  oraz modele turbin wiatrowych. Niestety, tylko z pozoru postulat posłów może być słuszny społecznie. Jak to zawsze bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Jeœli chodzi o hałas turbin wiatrowych, szczegóły te nie sš subtelne, lecz zasadnicze i grube, i aż dziw, że politycy tego nie widzš. W Polsce metodš okreœlania odległoœci turbiny od granic terenów chronionych akustycznie jest emisja hałasu wyrażona – muszš tu paœć terminy techniczne – równoważnym poziomem dŸwięku LAeqT odniesionym do oœmiu kolejnych najmniej korzystnych godzin pory dnia i jednej najmniej korzystnej godziny pory nocy – chodzi o wariant przyjęty na etapie projektowania jako najbezpieczniejszy akustycznie. Wyliczone poziomy dŸwięku dla pory dnia i pory nocy przyrównujemy wtedy do wartoœci dopuszczalnych zdefiniowanych w rozporzšdzeniu ministra œrodowiska (DzU z 2014 r., poz. 112), gdzie najbardziej rygorystyczne poziomy dopuszczalne to w porze dnia 50 decybeli, a w porze nocy – 40.
Przyrównujšc  poziomy dŸwięku z obliczeń do wartoœci dopuszczalnych – sš one różne dla pory dnia i pory nocy oraz dla funkcji terenów chronionych – stwierdzamy, czy hałas może szkodzić czy nie. Takie podejœcie do projektowania farm wiatrowych prezentuje wiele krajów Europy. Gdy projekt farmy wiatrowej jest wykonywany rzetelnie,  prawdopodobieństwo wystšpienia ucišżliwoœci akustycznej jest znikome. Przyjmujšc, że minimalna odległoœć między turbinš a budynkiem mieszkalnym ma wynosić ?3 km, powinniœmy przyjšć, że gdy między dwoma „sšsiednimi" turbinami pojawi się dom, to odległoœć wzroœnie dwukrotnie. Niestety, te 6 km w polskim œrodowisku wiejskim, gdzie dominuje zabudowa rozproszona, będzie zdecydowanie przeważać nad sugerowanš „bezpiecznš" odległoœciš 3 km. W konsekwencji oznaczałoby to koniec energetyki wiatrowej w Polsce. Warto na koniec przytoczyć powiedzenie, że niech każdy zajmie się tym, na czym się zna. Niech inwestorzy skupiš się na realizacji dobrych projektów, a politycy na uchwalaniu prawa, bazujšc jednak nie tylko na swoich opiniach, ale na wiedzy specjalistów z danej dziedziny – w tym przypadku  na fachowoœci akustyków.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL