Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

PGE – atom nie tak szybko

Bloomberg
Ana­li­ty­cy nie wie­rzš w no­we da­ty roz­po­czę­cia in­we­sty­cji po­ka­zy­wa­ne w stra­te­gii naj­więk­szej spół­ki sek­to­ra.
Opublikowany tydzień temu plan rozwoju na lata 2014 – 2020 nie przewiduje w tym okresie rozpoczęcia budowy elektrowni jšdrowej. Strategicznš decyzję czy i kiedy realizować tę inwestycję spółka podejmie dopiero w 2017 r. w oparciu o kształt systemu wsparcia i wyniki postępowania zintegrowanego. Do tego czasu PGE nie przeznaczy na atom więcej niż 0,7 mld zł.

Inżynier w terminie?

Czy w tej kwocie zmieœci się wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu dla „jšdrówki", którego spółka miała wybrać w III kwartale? – Przetarg jest w końcowej fazie. Na dzisiaj przewidujemy, że dokonamy wyboru we wczeœniej zapowiadanym terminie, ale jak to w przetargu publicznym mogš się zdarzyć różne nieprzewidziane rzeczy – stwierdził Dariusz Marzec, wiceprezes ds. rozwoju PGE pytany przez „Parkiet" podczas prezentacji strategii, czy spółka nie przewiduje unieważnienia postępowania z uwagi choćby na oferty przekraczajšce budżet zamawiajšcego. Przypomnijmy, że o 10-letni kontrakt na œwiadczenie usług doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym walczš dziœ cztery koncerny międzynarodowe: AMEC Nuclear, Exelon Generation Company, konsorcjum firm: Mott MacDonald i, AF-Consult oraz konsorcjum firm: URS Polska i Tractebel Engineering. Ich oferty zaczynajš się od 1,6 mld zł a kończš na 3,8 mld zł przy czym budżet PGE to 1,25 mld zł.
- Komisja przetargowa jest w trakcie prac majšcych na celu analizę i ocenę złożonych ofert w postępowaniu na wybór inżyniera kontraktu dla projektu jšdrowego. Po zakończeniu prac komisji możliwe będš jakiekolwiek rekomendacje, dotyczšce dalszych losów przetargu – tłumaczš z kolei przedstawiciele biura prasowego spółki.

Pragmatyczne podejœcie

Eksperci zakładajš, że opóŸnienia sš wpisane w ten projekt. Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych ocenia, że przez strategię PGE nie tylko w zakresie energetyki jšdrowej przebija pragmatyzm. – Jeœli nawet atom oddala się w czasie to jest to opóŸnienie wynikajšce z chęci wyczekania przez spółkę na bardziej spójnš politykę gospodarczš i energetycznš w UE i w Polsce – zauważa Sikora. Jego zdaniem plan przedstawiony przez PGE na najbliższe lata wpisuje się w polskie stanowisko w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. – Spółka pokazuje, że można zmniejszyć emisyjnoœć nie tylko przez budowanie reaktora jšdrowego, ale również dzięki inwestowaniu w wysokosprawne bloki węglowe – precyzuje prezes ISE. Flawiusz Pawluk z UniCredit CAIB uważa, że w obecnej niepewnej sytuacji na rynku energii dla polskiego rzšdu najbezpieczniej będzie nadal opóŸniać plany zwišzane z budowš elektrowni jšdrowej w naszym kraju. – Z jednej strony nie wiadomo kto i w jaki sposób ma dotować atom, a z drugiej strony – w zwišzku z tymi subsydiami pojawi się problem zbyt wysokich kosztów energii dla odbiorcy końcowego – argumentuje analityk. Jak zaznacza już dziœ cena forward 1 MWh na rok 2015 na polskim rynku jest wyższa o 20 zł w porównaniu z rynkiem niemieckim. - A ceny te mogš się jeszcze bardziej rozjechać w perspektywie do roku 2016 r., kiedy Niemcy przewidujš dołek cenowy – zaznacza Pawluk. Podaje przy tym przykład CEZ, który w Czechach podjšł decyzję o wstrzymaniu rozbudowy elektrowni jšdrowej w Temelinie, bo tamtejsze władze uznały, że kontrakty różnicowe się nie opłacajš. Twierdzi też, że nie bez powodu Niemcy planujš pozamykać swoje reaktory. – Dzisiejsza polityka klimatyczna nie wywołuje wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co nie pobudza inwestycji w moce jšdrowe. Stawia się na zielonš energetykę. Jednak najpowszechniejsze u nas wiatraki stanowiš konkurencyjne Ÿródło energii w stosunkowo do atomu, który jest mało elastyczny jeœli chodzi o wolumeny produkcji. Dla reaktora takim wsparciem mogłoby być Ÿródło gazowe lub ewentualnie węglowe, które można elastycznie regulować, kiedy wiatr nie wieje i wyłšczyć przy dużej wietrznoœci – tłumaczy Pawluk. Analityk zauważa zmianę retoryki PGE, która do tej pory mówiła o uruchomieniu pierwszego reaktora w 2020, a drugiego 2022-2023 r. Dziœ natomiast informuje, że nie zacznie go budować przed 2020 r., a w 2017 r. dopiero podejmie decyzję czy w ogóle się na to zdecyduje. – Szczerze mówišc, nie bardzo wierzę w te nowe daty. PGE – podobnie jak do pewnego momentu CEZ – będzie wydawał jakieœ kwoty na prace koncepcyjne nad projektem. Nie będzie jednak angażował w niego dużych budżetów – twierdzi Pawluk.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL