Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Projekt ustawy o OZE zatwierdzony przez rzšd

Bloomberg
Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o odnawialnych Ÿródłach energii autorstwa Ministerstwa Gospodarki - podał resort w komunikacie.
Jak podkreœla MG przyjęte przez rzšd regulacje przewidujš utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejšcych instalacji OZE. Jednoczeœnie daje wytwórcy energii elektrycznej możliwoœć wyboru między dotychczasowymi zasadami a zadeklarowaniem przystšpienia do nowego tzw. systemu aukcyjnego, który zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2015 r. Ministerstwo zwraca również uwagę, że ważnym elementem tego sytemu będzie organizowanie odrębnych aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej produkowanej w obiektach o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW. Zgodnie z nim minimum ¼ energii elektrycznej powinna zostać wytworzona w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW, co zapewni wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów - ocenia resort gospodarki. Odpowiedzialnoœć za organizację i przeprowadzanie aukcji spocznie na prezesie URE. Szczegółowe informacje dotyczšce aukcji będš okreœlane w rozporzšdzeniu wydawanym przez ministra gospodarki do 30 listopada każdego roku. Zostanie w nim wskazana iloœć i wartoœć energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku. Minister Gospodarki będzie ogłaszał również tzw. „cenę referencyjnš", czyli maksymalnš, za jakš będzie można zakupić w danym roku 1 MWh energii z OZE.
Ustawa o OZE przewiduje również utworzenie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej. Jego zadaniem będzie m.in. rozliczanie ujemnego salda między wartoœciš sprzedaży energii elektrycznej i wartoœciš zakupu energii elektrycznej wytworzonej na podstawie funkcjonowania systemu aukcyjnego. Ważnym elementem ustawy jest także promocja prosumenckiego wytwarzania energii z OZE w mikro- i małych instalacjach. Nowoœciš jest pojęcie mikroinstalacji, czyli instalacji o niewielkiej mocy, produkujšcej energię głównie na potrzeby wytwórcy. Dla jej użytkowania nie trzeba będzie mieć koncesji czy prowadzić działalnoœci gospodarczej. Wytwarzajšcy energię w taki sposób będš mieli możliwoœć odsprzedania nadwyżki energii zakładowi energetycznemu. Ministerstwo Gospodarki proponuje również, aby działalnoœć gospodarcza w małej instalacji wymagała jedynie wpisu do rejestru wytwórców, a nie jak dotychczas podlegała skomplikowanej procedurze koncesyjnej. Rejestr wytwórców będzie prowadził prezes URE. W celu optymalizacji kosztowej ustawa przewiduje ponadto obniżenie wsparcia dla instalacji tzw. spalania wielopaliwowego (współspalanie drewna pełnowartoœciowego). Zlikwidowana będzie też pomocy dla dużej energetyki wodnej. Ustawa wejdzie w życie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przepisy wprowadzajšce nowy system wsparcia OZE zacznš obowišzywać po upływie dwunastu miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzajšcej system wsparcia jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej.
ródło: energianews.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL