Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Filozofia do reanimacji

Dziœ wolno mówić, co się chce, bo nie istnieje uchwytna prawda ?na żaden temat. Nie ma znaczenia, jakim posługujemy się językiem, ?bo wszystkie języki sš tyle samo warte i nie ma podstaw do twierdzenia, ?że jedne opisujš œwiat lepiej, a inne gorzej – pisze filozof.
Filozofia nie tylko przestała być atrakcyjnym kierunkiem studiów na wielu uczelniach, ale w życiu publicznym nie pełni już zauważalnej roli. Łatwo rozpoznawani reprezentanci tej dyscypliny angażujš się w walkę politycznš, korygowanie błędów Koœcioła, wychowywanie cudzych dzieci, krytykę Unii Europejskiej, lansowanie zdrowego odżywiania lub komentowanie aktualnych wydarzeń. W tej roli mogš ich doskonale zastšpić inni ludzie.

Lustro epok

Filozofia przestała również pełnić zasadniczš rolę intelektualnego lustra, w którym przeglšda się cała epoka. A w przeszłoœci miała takie ambicje. W œredniowieczu patronowała badaniom logicznym i debatom ontologicznym. Spór o uniwersalia pozostał do dziœ jednym z najciekawszych zagadnień wišżšcych język ze œwiatem ogólnych idei i realnoœciš fizycznš. W tym samym czasie podjęto studia nad sposobem mówienia de re i de dicto, czyli z jednej strony o tym, co znamy, ale chcemy lepiej opisać, a z drugiej strony o tym, co umiemy dobrze opisać, mimo iż nie wiemy dokładnie, o czym mówimy. Do dziœ korzystać można z tych odróżnień w psychologii, fizyce lub polityce.
W renesansie filozofia skupiła się na stworzeniu fundamentów epistemologii. „Zwodniczy duch" Kartezjusza, który wymuszał takie rozważania, straszy niezmiennie na obrzeżach mechaniki kwantowej i w teorii alternatywnych œwiatów wywoływanych z nicoœci przez akty woli. Tym ostatnim zagadnieniem zajmujš się kognitywiœci – David Chalmers i nieżyjšcy już Hugh Everett III. W oœwieceniu filozofia sformułowała postulat jasnego myœlenia i na zawsze ugruntowała styl badań w naukach empirycznych. W tym samym czasie wspierajšc konstytucjonalizm, położyła podstawy pod demokratyczny porzšdek, który panuje dziœ na niemal całej północnej półkuli. W romantyzmie inspirowana pracami Moore'a i Nietzschego rozbijała filisterskie samozadowolenie epoki wilhelmińskiej i wiktoriańskiej. W modernizmie sprzyjała nowym pršdom estetycznym pojawiajšcym się w malarstwie, muzyce, architekturze i rzeŸbie. W XX wieku domagała się oddzielenia ideologii od nauki i albo idšc za Popperem, pokazywała, że teorie niewywrotne służš wyłšcznie dogmatom, a nie prawdzie, albo popularyzujšc myœl Tarskiego i Koła Wiedeńskiego dowodziła, że prawda ma zawsze wersję syntaktycznš lub semantycznš i poszukiwanie jednej prawdy na wszystkie okazje jest pobożnym, ale złudnym życzeniem. Do poczštku naszego wieku filozofia była dziedzinš badań zasadniczych, odważnych i odkrywczych.

Nieodpowiedzialne wizjonerstwo

To wszystko zmieniło się wraz z postmodernizmem i dekonstrukcjonizmem. Derrida, Lyotard, Lacan i Rorty głosili rozmaite redukcjonistyczne tezy, np. że filozofia zawsze zajmowała się tylko filozofiš, że badanie tekstów kończy się na badaniu tekstów, że skupienie na problemach realnych jest nieodpowiedzialnym wizjonerstwem. Zatem wolno mówić, co się chce, bo nie istnieje uchwytna prawda na żaden temat. Nie ma znaczenia, jakim posługujemy się językiem, bo wszystkie języki sš tyle samo warte, i nie ma podstaw do twierdzenia, że jedne opisujš œwiat lepiej, a inne gorzej. Wreszcie zdaniem postmodernistów nie mamy dostępu do samych faktów i musimy poprzestać na ich arbitralnej wizji zawartej w teoriach, a jakie tworzymy teorie, to nasza sprawa. Ten hiperliberalizm poznawczy spowodował, że filozofia przestała cenić samš siebie. Bełkot zdobył sobie popularnoœć, a dyscyplina myœlowa uznana została za skostniałe doktrynerstwo. Filozofia wycofała się z rozważania spraw zasadniczych i skarlała na własne żšdanie. Konfrontacja przypadkowych poglšdów przed kamerš to nie debata filozoficzna, tylko medialna rozrywka Publikacje naukowe w filozofii sš, jak się wydaje, nadal na dobrym poziomie, ale nikogo nie interesujš i niewiele wnoszš do rozwišzania spraw budzšcych intelektualne zaciekawienie wœród niefachowców. Szczštkowe zainteresowanie budzi filozofia medialna, ale tym bardziej jest popularna, im bardziej jest płytka. W mediach pojawiajš się osoby, które perorujš w próżnię. Chwalš ulubionych autorów, ale ich nie cytujš. Wygłaszajš kazania do nawróconych. Przedstawiajš schemat własnego poglšdu tak, jakby na œwiecie nie było innych opinii i jakby własnych nie trzeba było bronić przed poważnš krytykš. W dyskusjach publicznych króluje werbalizm i deklaratywnoœć, œlepe zacietrzewienie i pogarda dla nieobecnego oponenta. To jest po prostu niepoważne. Wszyscy wiemy, jak powinna przebiegać inteligentna dyskusja. Do poważnej rozmowy nie bierze się dziesięciu przypadkowych ludzi, którymi steruje niekompetentny redaktor. Wystarczy dwóch dyskutantów, z których każdy zawczasu przygotuje sobie po pięć tez, z góry poda je do wiadomoœci swojemu oponentowi i potem w debacie będzie się starać ich bronić przed istotnymi zarzutami. Retoryka, krasomówstwo i emocjonalne deklaracje sš w filozofii zbędne. Czemu nikt tak dziœ nie dyskutuje, nie mam pojęcia.

Rynek i internet

Metodę współczesnego dialogu filozoficznego dobrze ujšł Karl Popper, zwalczajšc mit schematu pojęciowego: „Dyskusja między ludŸmi podzielajšcymi wiele poglšdów nie może być owocna, choć może być przyjemna, natomiast dyskusja między rzecznikami bardzo różnych schematów pojęciowych może być niezwykle owocna, choć niekiedy może być niezwykle trudna i bodaj nie tak przyjemna". Tak jest istotnie. Filozofia nie musi być przyjemna, ale powinna być angażujšca, rzeczowa, skupiona na poważnych zagadnieniach, oparta na solidnych argumentach. Konfrontacja przypadkowych poglšdów przed kamerš to nie debata filozoficzna, tylko medialna rozrywka. Filozofia nie ma popularyzować niczyich przekonań, tylko ma szukać dobrze uzasadnionych stanowisk. Nie powinna tłumić jakichkolwiek poglšdów, tylko powinna powstrzymać się przed promowaniem naiwnych uzurpacji. Nie powinna wyczerpywać się w płytkim rezonerstwie, tylko powinna dšżyć do pełnego zrozumienia trudnych problemów, które nie należš do żadnej nauki o specjalistycznym zakresie zainteresowań. Natomiast na wielkie osišgnięcia poznawcze w zakresie filozofii finansowane z grantów rozsšdny człowiek nie będzie dziœ liczyć. Filozofia ma się dziœ gorzej niż kiedyœ nie dlatego, że „mamy słabych filozofów". Działajš potężniejsze przyczyny. Filozofia nie pasuje do œwiata, w którym rzšdzš rynek, internet i fascynacja rozrywkš. Filozofia wymaga powagi i rzetelnoœci, konsekwencji i bezinteresownoœci, namysłu i skupienia. W internecie nie ma w ogóle odpowiedzi filozoficznych, bo w internecie nie ma zastanowienia, sš informacje, a nie argumenty. W grze rynkowej filozofia nie bierze udziału, bo nie daje się sprzedać i nie można jej kupić. Aby jš kupić, trzeba by płacić za swe własne myœli, te mianowicie, które udało się nam wybronić przed krytykš oponentów, a płacenie za własne myœli jest niedorzeczne i niewykonalne. Jak pisał Wittgenstein, „lewa ręka nie może dać pieniędzy prawej ręce". Filozofia nie pasuje też do rozrywkowego stylu przekazywania myœli, bo opiera się na subtelnym dowcipie, a nie na facecjach, które rozœmieszajš widzów w cyrku. Wreszcie filozofia nie da się zawrzeć w scenariuszach, które z góry wszystko przewidujš i ustalajš. Nie polega na odgrywaniu fikcyjnych ról, ale jest autentycznym poszukiwaniem rozwišzań. To bardzo niewdzięczne i często kompromitujšce zadanie, jeœli dyskutant zorientuje się, że bronił stanowiska słabo uzasadnionego lub dał się ponieœć emocjom. Takich doœwiadczeń nie da się wyreżyserować. Filozofia jest niedopasowana do naszych czasów. To prawda. Ale czy my wszyscy czujemy się w pełni szczęœliwi w œwiecie opanowanym przez rynek, internet i rozrywkę? Czy istotnie chcemy przeżywać swój los w wyreżyserowanych powtórzeniach i próbach, w wersji dajšcej się sprzedać w mediach, włożonej do internetu i rozœmieszajšcej widzów do rozpuku? Nie wierzę. Filozofia ma w każdym z nas cichego sojusznika, który chętnie do niej wróci, jeœli ona wróci do swych zwykłych i trudnych zadań.

Przywrócić dawny status

Tę trudnš zmianę można przyspieszyć i ułatwić. Warto zrobić kilka rzeczy, łatwych do ponumerowania, by przywrócić filozofii właœciwe dla niej miejsce na wyższych uczelniach. Popatrzmy na ten problem praktycznie – ta bardzo potrzebna zmiana nie będzie drogo kosztować. Ilu znajdzie się poważnych filozofów w Polsce, nawet gdyby wszystkie władze zechciały być dla tej dyscypliny najbardziej życzliwe? Może tysišc, może dwa tysišce. Filozofię można reanimować, wprowadzajšc kilka zasadniczych zmian majšcych na celu nadanie jej statusu, jakim się cieszyła przez kilkaset minionych lat. Po pierwsze: warto nadać filozofii na wyższych uczelniach status wydziału, a nie katedry, instytutu lub luŸnego kierunku badań doczepionego do socjologii, humanistyki czy kognitywistyki. Po drugie: warto rozważyć, czy godnoœć uniwersytetu nie wymaga tego, by wœród jego wydziałów zawsze znalazł się wydział filozofii. Uczelnie niemajšce tego wydziału powinny być nazywane wyższymi uczelniami lub jakoœ inaczej, ale nie uniwersytetami. Po trzecie: warto przywrócić filozofii nauczanej w ramach zajęć usługowych profesjonalny charakter, wprowadzajšc wymaganie, by wykładowcš akademickim filozofii mogła być tylko osoba majšca doktorat z filozofii. Po czwarte: warto przyjšć finansowanie dwufilarowe dla filozofii, tak by jakaœ częœć budżetu pozostawała stała i była dostosowana do rangi wydziału, a tylko druga częœć była zmienna i zależała od liczby studentów. Po pište: warto przywrócić możliwoœć studiowania filozofii jako drugiego kierunku studiów bez dodatkowej opłaty dla wszystkich chętnych. Po szóste: warto przyznać prawo nadawania doktoratów z filozofii tylko tym szkołom, które prowadzš program magisterski z filozofii. Po siódme: warto przywrócić stopień doktora filozofii dla osób specjalizujšcych się w tej dyscyplinie i zmienić aktualne nazewnictwo, które nadaje im stopień doktora filozofii w zakresie nauk humanistycznych. Ponadto warto dostrzec, że proponowane tu zmiany sš ze sobš wewnętrznie powišzane i wprowadzenie kilku wybranych przy pominięciu pozostałych nie rozwišże obecnych trudnoœci tej dyscypliny. Ale trzeba coœ zrobić. Warto pamiętać, co powiedział Seneka – lekceważenie filozofii prowadzi do pogardy dla samego siebie, a dosłownie: „Omnis stultita laborat fastidio sui" („Wszelka głupota pracuje na własne obrzydzenie"). Autor jest profesorem ?w Instytucie Filozofii UW i redaktorem naczelnym „Przeglšdu Filozoficznego"
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL