Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Fiskus w podręczniku

ROL
Resort finansów zlecił kontrolę dystrybucji ksišżek przez szkoły.
Z dokumentów, do których dotarła „Rz", wynika, że w czerwcu Ministerstwo Finansów zwróciło się do dyrektorów izb skarbowych, by ci sprawdzili, jak funkcjonuje system sprzedaży podręczników. Sprawa ma zwišzek z opisywanš przez nas wielokrotnie patologiš na rynku wydawnictw szkolnych. Polegała ona na tym, że wydawcy w zamian za przekazywany dyrektorom bšdŸ nauczycielom na bardzo atrakcyjnych warunkach sprzęt elektroniczny zobowišzywali szkoły do wyboru okreœlonego podręcznika. To jest niezgodne z prawem oœwiatowym. Resort finansów podejrzewa, że mogły zostać naruszone także przepisy podatkowe. W piœmie do izb skarbowych czytamy, że „w wielu szkołach handel podręcznikami odbywa się bez wymaganych prawem zezwoleń i z pominięciem deklarowania należnego podatku od osišganego dochodu (prowizji). Często mamy do czynienia ze sprzedażš podręczników z pominięciem kasy rejestrujšcej".
Ministerstwo zwraca także uwagę, że „coraz bardziej uwidacznia się mechanizm w zakresie ugruntowanej praktyki polegajšcej na przekazywaniu szkołom (...) korzyœci majštkowych za dokonanie wyboru podręcznika wydawnictwa czy hurtowni przekazujšcej przedmiotowe korzyœci". Inspektorzy, z którymi rozmawialiœmy, nie chcš opowiadać o kulisach kontroli. – Mogę jedynie potwierdzić, że takš analizę prowadzimy – powiedziała nam Maria Zwišzek, starszy komisarz skarbowy z urzędu skarbowego w Wieliczce. Z naszych nieoficjalnych informacji od osób zajmujšcych się tš sprawš wynika, że fiskus chce zbadać, czy od korzyœci, jakie przypadły na rzecz szkoły czy poszczególnych pedagogów lub dyrektorów placówek, odprowadzono podatek. Jak się dowiedzieliœmy, kontrola podatkowa prowadzona jest także w co najmniej jednym z dużych wydawnictw szkolnych. Kontrowersyjne praktyki wydawców ujrzały œwiatło dzienne za sprawš fundacji Europejska Inicjatywa Obywatelska – Polska Bez Korupcji. W cišgu zaledwie kilku miesięcy fundacja zebrała ponad 1 tys. umów, zgodnie z którymi dyrektorzy szkół w zamian za okreœlone „prezenty" – przekazywane im osobiœcie lub na rzecz szkoły – zobowišzywali się do korzystania tylko i wyłšcznie z produktów okreœlonego wydawcy. Do placówek lub dyrektorów trafiały netbooki, laptopy, komputery stacjonarne oraz tablice interaktywne. W niektórych przypadkach wartoœć przekazywanego przez wydawnictwa sprzętu sięgała kilkunastu tysięcy złotych. – Cieszy nas fakt, że mimo wakacji resort finansów zdecydował się przyjrzeć tej sprawie. Przypomnę, że interesujš się niš już policja i prokuratorzy – mówi „Rz" Mateusz Górowski, prezes fundacji. Liczy na to, że zainteresowanie tylu organów państwa tym patologicznym procederem doprowadzi do tego, że zniknie on z polskich szkół. Wczeœniej do akcji wkroczyli kuratorzy oœwiaty. Ci ze Œlšska ujawnili 34 umowy, które łamały prawo oœwiatowe, w 90 skontrolowanych szkołach. Dyrektorzy, u których ujawniono nieprawidłowoœci, otrzymali zalecenie rozwišzania umów z wydawcami. Z kolei 1 wrzeœnia ma rozpoczšć się ogólnopolska, kompleksowa kontrola działalnoœci szkół sprawdzajšca właœnie sposób wyboru podręczników. Zleciło jš Ministerstwo Edukacji. Rynek podręczników jest jednym z najbardziej dochodowych segmentów branży wydawniczej. Jak się szacuje, na nowe ksišżki dla swoich dzieci rodzice wydajš rocznie 800–900 mln zł.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL