Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Kapitał społeczny w sektach

Mateusz Fałkowski
materiały prasowe
Samo zagrożenie referendum wymusiło pozytywne zmiany w warszawskim ratuszu. To dowód na to, że protesty i mobilizacja sš przydatne dla poprawienia jakoœci rzšdzenia, a 2 mln złotych na referendum to dobrze wydane pienišdze – pisze socjolog.
Coraz częœciej słychać opinie, że poziom konfliktu w Polsce przeszkadza w reformach i modernizowaniu państwa, a obok „dobrej i pożšdanej aktywnoœci obywatelskiej” istnieje mobilizacja „zła” („narodowa”, „radiomaryjna”, „zwišzkowa” lub „smoleńska”), która przeszkadza w dobrym rzšdzeniu. Opinie te prowokujš do sformułowania hipotezy odwrotnej: cały czas poziom i zakres protestów oraz mobilizacji społecznej w Polsce jest niski, marsz rodzin Radia Maryja jest tak samo „dobry” jak Parada Schumana, w interesie dobrego rzšdzenia zaœ byłoby mniej spokoju społecznego.

Nowe Ÿródła niepewnoœci

Jako punkt wyjœcia do przedstawienia takiego argumentu wykorzystałbym zamieszczony ostatnio w „Rzeczpospolitej” wywiad Elizy Olczyk z Jackiem Kucharczykiem na temat reform i dialogu społecznego w Polsce („RZ”, 27–28 lipca 2013). Jego przesłanie streœcić można w następujšcy sposób: rzšd potrzebuje spokoju społecznego, by reformować kraj, zaœ nieodpowiedzialni partnerzy społeczni nie chcš mu tego zapewnić. Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych zgadza się wprawdzie, że rzšd PO i PSL nie ma wizji i woli politycznej, by konsekwentnie prowadzić dialog społeczny, ale – sugeruje – rzšd znalazłby w sobie niechybnie tę motywację, gdyby tylko otrzymał odpowiednie wsparcie od zwišzków zawodowych i organizacji pracodawców. Premier Tusk nie prowadzi co prawda porzšdnych konsultacji, ale dzieje się tak dlatego, że „nie czuje wsparcia ani po stronie zwišzków, ani pracodawców”, a partnerzy społeczni „lokujš swoje priorytety nie tam gdzie trzeba”.
Ruchy społeczne – niezależnie od tego, czy to „mobilizacja smoleńska", „feministyczna", „Ratujmy maluchy", marsz 11 listopada, parada równoœci czy „obrońcy krzyża" – budzš rzšd z uœpienia Rzšd zniechęcony postawš organizacji społecznych nie tylko zaniedbuje konsultacje, ale również porzuca wręcz swoje cele polityczne, gdyby bowiem – twierdzi Kucharczyk – pracodawcy realnie wsparli rzšd, ten na przykład wprowadziłby euro. No cóż, wbrew mocnej krytyce skierowanej w stronę partnerów społecznych takš opinię dyrektora ISP odczytać można przede wszystkim jako wyraz całkowitej niewiary w Platformę, jej wolę politycznš i siłę sprawczš. Pozostawmy to jednak na boku i spróbujmy sformułować bardziej generalne pytania: gdzie leżš obecnie główne Ÿródła niepewnoœci? Oraz: ile spokoju potrzebuje rzšd, by dobrze rzšdzić? Po upadku komunizmu długi czas głównym Ÿródłem niepewnoœci była dla polskiej polityki i społeczeństwa sama transformacja: jednoczesna zmiana wielu instytucji i przekształcenia od komunistycznego państwa z centralnie sterowanš gospodarkš w kierunku wolnorynkowej demokracji. Tymczasem, jak ostatnio pisze np. w „Więzi” prof. Andrzej Rychard, stopniowo sytuacja się zmienia: coraz częœciej mamy do czynienia z nowymi Ÿródłami niepewnoœci, które nie sš zwišzane już z transformacjš, a wprost z dynamikš sytuacji wewnętrznej w Polsce oraz sytuacji polityczno-gospodarczej w Europie. Dotyczy to zarówno pojedynczych obywateli próbujšcych różnych strategii adaptacyjnych (np. emigracji, zmiany wykonywanego zawodu, etc.), jak i rzšdu.

Zagrożenie mobilizuje

Tymczasem mam wrażenie, że rzšd konsekwencji tych zmian do końca sobie nie uœwiadomił. Zmiany podstawowych Ÿródeł niepewnoœci powinny odzwierciedlić się w aktywnych strategiach rzšdu na nowo i ze zdwojonym impetem podejmujšcego dialog społeczny i obywatelski. Jacek Kucharczyk sugeruje, że PO nie ma interesu politycznego w prowadzeniu dialogu z tymi partnerami społecznymi i stšd naturalne, że dialogu nie prowadzi. Twierdzę, że taki interes polityczny istnieje, tylko wymagałby zdefiniowania nowego krajobrazu niepewnoœci i spokoju, gdzie dialog społeczny mógłby znaleŸć swoje nowe nisze i funkcje majšce na celu redukowanie tych nowych czynników niepewnoœci. Zarzut Jacka Kucharczyka wobec zwišzków, że zajmujš się niewłaœciwymi tematami, jak np. reforma emerytur, jest nietrafiony. To rzšd ma możliwoœć kształtowania dialogu i aktywnych prób redukowania niepewnoœci oraz zdobywania sojuszników dla zamierzonych reform. Priorytety w tradycyjnych stosunkach przemysłowych czy w innych formach dialogu nie sš dane raz na zawsze. Rzšd może bowiem realizować poprzez dialog społeczny swój interes polityczny. Tylko ten interes polityczny musi najpierw mieć, a także wolę prowadzenia dialogu. Może wtedy nawet dokonać pewnej instrumentalnej manipulacji, tak jak zrobił to kiedyœ Jerzy Hausner. Wówczas wicepremier, uznajšc, że rola zwišzków zawodowych jest zbyt duża, próbował aktywnie wzmacniać innych aktorów i tradycyjny dialog trójstronny uzupełniać dialogiem obywatelskim. Z jakim skutkiem, to inna opowieœć, ale rzšd Tuska analogicznego pomysłu na to najzwyczajniej nie ma. ródłem niepewnoœci dla partii rzšdzšcych jest też niewštpliwie polityczna mobilizacja np. wokół referendum warszawskiego. Tylko nawet Jacek Kucharczyk w cytowanym wywiadzie zgadza się, że samo zagrożenie referendum wymusiło pozytywne zmiany w warszawskim ratuszu. Jeœli tak, to dlaczego uważa, że referendum jest niepotrzebne? Dla mnie jest to dowód na to, że protesty i mobilizacja sš przydatne dla poprawienia jakoœci rzšdzenia, „rzšdnoœci”, a rachunek 2 mln złotych na tę procedurę to dobrze wydane pienišdze.

Potrzeba mniej spokoju

Sšdzę więc, że jeœli chcemy reform, dobrego rzšdzenia i większej „rzšdnoœci”, potrzebujemy nie więcej, a mniej spokoju społecznego. Każda mobilizacja, taka jak: ruch „Ratujmy maluchy” sprzeciwiajšcy się sposobowi obniżenia wieku szkolnego, walka zwišzków zawodowych o prawa pracownicze, ruch Anty-ACTA, mobilizacja „smoleńska”, mobilizacja „feministyczna”, marsz 11 listopada czy parada równoœci, „obrońcy krzyża” czy „obrońcy œwieckoœci” – wszystkie te protesty (bardzo przecież różne i o postulatach idšcych często w przeciwnych kierunkach) potencjalnie budzš rzšd z uœpienia i sprzyjajš dobremu rzšdzeniu. Jeœli analitycznie potraktować epitet niektórych publicystów o „sekcie smoleńskiej” i przyjšć podobne założenie i konwencję językowš o „sektach” („feministycznej”, „narodowej” etc.), to otwiera to przed nami pytanie, jak owe „sekty” włšczyć w politykę publicznš. Nie jesteœmy bowiem skazani na zasugerowanš swego czasu przez prof. Radosława Markowskiego „instytucjonalizację podziałów” i budowanie odrębnych systemów instytucji dla członków odrębnych „sekt”. Jak pisze Charles Tilly w swych ksišżkach „Demokracja” czy „Sieci zaufania”, jednym z podstawowych wyzwań dla demokracji jest włšczanie różnego typu zamkniętych „sieci zaufania”, „sekt”, grup interesów i wspólnot oporu w instytucje demokratyczne i politykę publicznš. „Sekty” te niosš oczywiœcie ze sobš różne partykularne interesy i zagrożenia, jednoczeœnie jednak ze swymi cennymi więziami stanowiš również ważny kapitał społeczny, który rzšd, jeœli chce i potrafi, może wykorzystać m.in. do poprawienia jakoœci rzšdzenia. Autor jest socjologiem, pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN, współprowadzi grupę badawczš „Solidarnoœć: nowe podejœcia do analizy ruchu społecznego” w Collegium Civitas
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL