Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

Wyzwań nie ubywa

rp.pl
Dobre wykorzystanie ostatniej już tak dużej puli pieniędzy dla Polski, niedostatki finansowe, zmiany demograficzne – to problemy, z którymi miasta i gminy muszš się zmierzyć w najbliższej perspektywie.

– Jestem samorzšdowcem raptem od trzech lat, wczeœniej działałem w sektorze prywatnym i nigdy nie przypuszczałem, że zarzšdzanie miastem jest takim wyzwaniem – mówił Jacek Jaœkowiak, prezydent Poznania, podczas jarocińskiej gali Rankingu Samorzšdów 2017, czyli zestawienia najlepiej zarzšdzanych gmin i miast w Polsce.

Poznań jest zwycięzcš rankingu w kategorii miasta na prawach powiatu, drugie miejsce zajęła Bielsko-Biała, a trzecie – Nowy Sšcz. W kategorii gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich pierwsza trójka to: Boguchwała, Mszczonów, Legionowo. A w kategorii gmin wiejskich: Strawczyn, Zielonki, Dębno.

W naszym rankingu staramy się wyróżniać te samorzšdy, które w najbardziej efektywny sposób działajš na rzecz długofalowego i zrównoważonego rozwoju. To wcale nie jest proste zadanie, bo jak zauważajš sami samorzšdowcy, wyzwań im nie ubywa.

– Na pewno takim wyzwaniem sš wysokiej jakoœci inwestycje, współfinansowane z funduszy UE. To znaczy takie, które będš procentowały przez wiele lat – przekonywał prof. Jerzy Buzek, przewodniczšcy Kapituły. – Tym bardziej że przyszły unijny budżet nie będzie dla Polski już tak hojny – podkreœlał.

Samorzšdy doskonale zdajš sobie z tego sprawę, zresztš już w tym roku można mówić o poczštku boomu inwestycyjnego na poziomie lokalnym. W tym roku planujš wydać na ten cel ok. 50 mld zł, dwa razy więcej niż w 2016 r., a w 2018 r. – kolejne 50 mld zł. – Nasz budżet inwestycyjny w tym i przyszłym roku będzie rekordowy, to ok. 70 mln zł – podkreœlał Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina, gospodarza gali rankingu.

Dużym problemem jest także kwestia finansowania samorzšdów. – Chcielibyœmy spełniać wszystkie oczekiwania mieszkańców, ale brakuje na to pieniędzy – mówił Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Potrzebujmy prawdziwej reformy finansowania samorzšdów – dodał.

Żuk przypomniał, że nad takš reformš pracuje już specjalny zespół, a wyniki tych prac zostanš przedstawione prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Główne kierunki zmian to zwiększenie udziałów samorzšdów w podatkach PIT i CIT, modyfikacja sposobu ustalania opłat i podatków lokalnych, a także zmiana tzw. wskaŸnika zadłużania. – Jego obecna konstrukcja krępuje miasta, nawet wówczas, gdy majš płynnoœć finansowš – podkreœlał Żuk.

– Wielu samorzšdom te braki finansowe uniemożliwiajš nawet sięganie po fundusze unijne, co znaczšco ogranicza możliwoœci rozwoju – ocenił Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Jego zdaniem warto w tym kontekœcie pomyœleć o zmianie formuły programu Mieszkanie+, tak by wydatki ponoszone w jego ramach nie wchodziły w limit zadłużenia samorzšdów.

Wałbrzych jest jednym z miast, które biorš udział w programie Mieszkanie+. W planach jest wybudowanie 200 lokali. Prezydent liczy, że pomoże to nie tylko mieszkańcom, ale także firmom działajšcym w specjalnej strefie ekonomicznej. – Majš one problemy ze znalezieniem pracowników. Może takie mieszkania, po częœci finansowane przez inwestora, byłyby dobrš zachętš dla pracowników – dodał. – Z kolei dla nas im więcej miejsc pracy, tym mniejsza „ucieczka" mieszkańców – podkreœlił.

Spadek populacji wielu gmin i miast, migracja mieszkańców do metropolii, starzenie się społeczeństwa – to kolejne duże problemy, jakie stojš przed samorzšdami. – Szczególnie ciężko jest w małych gminach, wiejskich, takich jak nasza – zauważył Rafał Kowalczyk, wójt gminy Wšsewo. Gmina liczy 4,5 tys. mieszkańców, ale rozsianych po 32 miejscowoœciach. – Co robimy, by zatrzymać mieszkańców? Staramy się prowadzić przyjaznš politykę podatkowš, mamy bardzo niskie opłaty za wodę i œcieki, a przede wszystkim staramy się przycišgnšć inwestorów, ale nie jest to proste – mówił.

Laureaci Rankingu Samorzšdów to najlepsze w Polsce gminy i miasta pod względem zrównoważonego rozwoju. W rankingu wyróżniliœmy te samorzšdy, które najlepiej dbajš o kondycję finansowš, podnoszš jakoœć œwiadczonych przez siebie usług publicznych, w jak największym stopniu współpracujš z mieszkańcami i organizacjami pozarzšdowymi oraz wspierajš przedsiębiorczoœć.

Przedstawiamy tegorocznych wyróżnionych:

 

I - Miasta na Prawach Powiatu

1. Poznań

2. Bielsko-Biała

3. Nowy Sšcz

4. Opole

5. ŁódŸ

6. Œwinoujœcie

7. Gliwice

9. Rzeszów

10. Krosno

11. Częstochowa

12. Gdańsk

13. Zielona Góra

14. Lublin

15. Gdynia

 

II - Gminy Miejskie i Miejsko Wiejskie

1. Boguchwała

2. Mszczonów

3. Legionowo

4. Zator

5. Krobia 

6. Błonie

7. Podkowa Leœna

8. Sianów

9. Goleniów

10. Kołobrzeg

11. Kolbuszowa

12. Stronie Œlšskie

13. Jarocin

14. Karpacz

15. Siewierz

16. Babimost

17. Muszyna

18. Karlino

19. Ożarów Mazowiecki

20. Nowy Targ

 

III - Gminy Wiejskie

1. Strawczyn

2. Zielonki

3. Dębno

4. Ożarowice

5. Płużnica

6. Wšsewo

7. Teresin

8. Niwiska

9. Bieliny

10. Lipusz

11. Dębica

12. Żabia Wola

13. Chełmiec

14. Strachówka

15. Bobrowniki

16. Postomino

17. Olszewo-Borki

18. Konopiska

19. Baranowo

20. Nowa Sucha

W tegorocznym Rankingu Samorzšdów „Rzeczpospolitej” wręczyliœmy także wyróżnienia Innowacyjny Samorzšd. Statuetki odebrały te gminy i miasta, które w najlepszy sposób odpowiadajš na wyzwania gospodarki opartej o wiedzę, œwiadczš coraz więcej e-usług, zapewniajš szkołom sprzęt IT, a uczniom i mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu. W naszym rankingu innowacyjnoœć to jednak nie tylko cyfrowa rewolucja, ale także umiejętnoœć rozwišzywania problemów z niekonwencjonalny, innowacyjny sposób.

 

I - Miasta na prawach powiatu

Gliwice

II - Gminy Miejskie i Miejsko-Wiejskie

Podkowa Leœna

III - Gminy Wiejskie

Zielonki

Nagrodziliœmy także samorzšdy, które wyróżniajš się na polu wykorzystania œrodków unijnych. W tym roku nagrodziliœmy te miasta i gminy, które uzyskały największe dochody z funduszy UE oraz podpisały nowe umowy na dotacje z funduszy strukturalnych. Statuetki otrzymały:

 

I - Miasta na prawach powiatu:

1. Rybnik

2. Ruda Œlšska

3. Opole

 

II - Gminy Miejskie i Miejsko – Wiejskie

1. Uniejów

2. Krynica Morska

3. Nowa Sól

 

III - Gminy Wiejskie

1. Cedry Wielkie

2. Wilkowice

3. Przywidz

 

Poznaj pełne zestawienie tegorocznego
Rankingu Samorzšdów "Rzeczpospolitej".


Etap II

Kolejne pytania

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL