Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

Artyści przypominajš Marzec ’68

Plakat zapowiadajšcy wystawy w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.
materiały prasowe
„Człowiek za burtš. Łodzianie 50 lat po Marcu" i „Marzec '68. Konteksty" – to dwie rocznicowe wystawy przygotowane przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Pierwsza z tych zrealizowanych w dwóch językach – polskim i angielskim – wystaw ma charakter artystyczny, druga – historyczny.

„Człowiek za burtš. Łodzianie 50 lat po Marcu" opowiada historię 60 ludzi, na życiu których tamte wydarzenia wywarły trwałe piętno. Sš wœród nich tacy, którzy wyjechali, ale i tacy, którzy postanowili pozostać. Fotograficzne portrety bohaterów, które oglšdajš widzowie, wyglšdajš jak stykówki, potęgujšc wrażenie liczebnoœci. Wœród anonimowych twarzy pojawiajš się też znane, jak Gołdy Tencer, aktorki i szefowej Teatru Żydowskiego w Warszawie, Andrzeja Krakowskiego, scenarzysty z Hollywood i autora ksišżki „Pollywood. Jak stworzyliœmy Hollywood", Mariana Lichtmana – perkusisty Trubadurów.

Widzowie mogš także oglšdać na monitorach szeœć filmów będšcych plonem dwuletniej pracy Kamili Bogulewskiej, fotografki pracujšcej w Danii, w Niemczech i w Polsce, oraz Aleksandra Milchtacha Sława, dziennikarza i emigranta Marca '68. Filmy trwajš od kilku do 30 minut, powstały z wywiadów z bohaterami fotografii. – Zostały podzielone tematycznie – w jednym z nich bohaterowie opowiadajš o języku i o trudnoœciach, jakie napotkali, wyjeżdżajšc. Drugi jest o samym wyjeŸdzie – z różnych perspektyw – opowiada Justyna Tomaszewska z Centrum Dialogu. – Kolejny opowiada o tożsamoœci tych, którzy wyjechali, i tych, którzy zostali.

Z kolei na parterze Centrum Dialogu widzowie mogš oglšdać historycznš wystawę „Marzec '68. Konteksty", której autorem jest historyk Andrzej Czyżewski. Trzy œciany wyklejone zdjęciami, tekstami, cytatami – z przewodniš myœlš o Marcu '68 stanowišcš cytat z Marka Edelmana, majš dostarczyć widzowi zasób niezbędnych informacji na temat tamtego czasu w Łodzi i Polsce. Marzec '68 jest ukazany przez pryzmat zachodzšcych równolegle procesów politycznych, społecznych i kulturowych.

Trzytorowo poprowadzona narracja wystawy uwzględnia zarówno kontekst ogólnopolski, jak i lokalnš specyfikę Łodzi oraz ogólnoœwiatowy wymiar roku 1968. W treœci dominujš przede wszystkim dwie pierwsze perspektywy, czyli ogólnopolska i łódzka. Pomarcowe wštki przedstawiajš skalę wymuszonych przez polskie władze wyjazdów emigracyjnych, których nasilenie nastšpiło w latach 1969–1970, czyli już po formalnym zakończeniu kampanii antysemickiej.

Wystawa, relacjonujšc Marzec '68 w Łodzi, opowiada o wydarzeniach i postaciach mało znanych, przywódcach buntu studenckiego na lokalnych uczelniach, aresztowanych i relegowanych.

Obie wystawy czynne będš do 30 wrzeœnia.

Projekt trwajšcy dekadę

W Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu od 9 marca wystawa „Wyjechałam, wyjechałem z Polski, bo..." Krystyny Piotrowskiej.

Ten projekt rozpoczšł się już dziesięć lat temu, z okazji 40. rocznicy Marca '68. Instalacja pokazywana w wielu galeriach w Polsce i w Izraelu rozrasta się, powstajš kolejne rejestracje. Poznańscy widzowie oglšdajš projekt po raz pierwszy. W 50. rocznicę Marca '68 jej najnowsza wersja poszerzona została o specjalnie zaprojektowanš pracę dŸwiękowš.

Na dwóch naprzeciwległych œcianach prezentowane sš dwie projekcje wideo. To wideoportrety ludzi, którzy byli zmuszani w 1968 roku do wyjazdu. Bohaterowie opowiadajš jednym krótkim zdaniem, dlaczego wyjechali z Polski: „Wyjechałam z Polski, bo czułam się poniżona", „Wyjechałam z Polski, bo dowiedziałam się nagle, że nie ma tam dla mnie miejsca", „Wyjechałem z Polski w 1969 roku, ponieważ był to jedyny kraj, w którym nie mogłem być Polakiem".

Z jednej strony tekst mówiony jest po polsku, a z drugiej w języku kraju, który emigranta przyjšł. – Wystawa jest wzbogacona o instalację dŸwiękowš umiejscowionš w przestrzeni galerii i poza galeriš – w jej bezpoœrednim otoczeniu – wyjaœnia „Życiu Regionów" Marek Wasilewski, kurator. – Artystka postanowiła wykorzystać aplauz tłumów po słynnym przemówieniu Gomułki o pištej kolumnie – komentarz artystki pokazujšcy percepcję społecznš i panujšcy w tamtym czasie klimat. To wystawa polemiczna w stosunku do dominujšcej dziœ interpretacji historycznej, według której polskie społeczeństwo nie miało nic wspólnego z tš sytuacjš. Słowo i dŸwięk sš tu głównymi noœnikami treœci.

Krystyna Piotrowska jest zwišzana z Poznaniem od wielu lat. Jest absolwentkš poznańskiej PWSSP i współzałożycielkš legendarnej poznańskiej Galerii ON, współprowadzonej w latach 70. z Izabelš Gustowskš.

– Znana jest przede wszystkim jako graficzka, ze swych portretów, a tu sš wideoportrety – przypomina Marek Wasilewski. – Ale wpatrywanie się w ludzkš twarz, ludzkš postać – jest cały czas przez artystkę kontynuowane.

Wystawa potrwa do 8 kwietnia. —m.p.

Podróżni z biletami w jednš stronę

9 marca w Muzeum POLIN w Warszawie otwarta została wystawa „Obcy w domu. Wokół Marca '68".

Ekspozycja ma charakter historycznej opowieœci. Częœć wystawy została zbudowana wokół metaforycznej instalacji nawišzujšcej do wyglšdu warszawskiego Dworca Gdańskiego w 1968 roku, kiedy wyjeżdżały z niego pocišgi z podróżnymi z biletami w jednš stronę. W szklanej hali dworca zwiedzajšcy słyszš ich historie, a także tych, którzy zostali. Nad zwiedzajšcymi wisi neon „WAR" – wyjęty fragment z oryginalnego neonu z Dworca Gdańskiego. Można też zobaczyć dzieła artystyczne, takie jak linoryt Leszka Sobockiego, prace Macieja Bieniasza i Erny Rosenstein, Krzysztofa Wodiczki. W górnej sali wystawy – Archiwum Marca z pamištkami, zdjęciami i dokumentami zwišzanymi z wyjazdami z Polski.

Kuratorkami ekspozycji sš Natalia Romik i Justyna Koszarska-Szulc.

Wystawa potrwa do 24 wrzeœnia. —m.p.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL