Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

MZ: dlaczego warto się szczepić

123RF
Choroby zakaŸne cały czas zagrażajš naszemu zdrowiu i życiu. Najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem ochrony przed tymi chorobami, powikłaniami zwišzanymi z nimi, trwałym uszczerbkiem zdrowia lub œmierciš z ich powodu sš szczepienia ochronne.

Decyzje dotyczšce szczepień podejmujmy na podstawie wiarygodnych informacji, opartych na dowodach naukowych. Zachęcamy, aby czerpać je jedynie ze sprawdzonych Ÿródeł (więcej w sekcji: Gdzie szukać informacji).

Szczepionki sš bezpieczne!

Szczepionki należš do najœciœlej kontrolowanej grupy produktów leczniczych dostępnych na rynku. Podlegajš rygorystycznej kontroli w czasie ich rejestracji i cały czas sš kontrolowane wszystkie serie szczepionek wprowadzanych na rynek – szczególnie pod względem występowania działań niepożšdanych.

Epidemiologia

Eksperci oceniajš, że około 122 milionów osób zawdzięcza życie szczepionkom – bez nich nie mieliby szansy przeżyć nawet okresu dzieciństwa. To dlatego, że w cišgu ostatnich kilkudziesięciu lat zaszczepiono miliony dzieci przeciw chorobom wieku dziecięcego, takim jak odra, poliomyelitis, błonica, krztusiec czy pneumokokowe zapalenie płuc.

Każdego roku na œwiecie jest podawanych około miliarda dawek szczepionek, które ratujš przed œmierciš 2-3 miliony osób. Dane epidemiologiczne sš jednoznaczne – warto się zaszczepić, żeby uniknšć groŸnej choroby zakaŸnej i zwišzanych z niš powikłań, które mogš doprowadzić nawet do zgonu.

Szczepionki, które zapobiegajš chorobom bakteryjnym, ograniczajš również rozwój antybiotykoodpornoœci u bakterii.

Œwiadomoœć społeczna

W Polsce mamy wysokš œwiadomoœć znaczenia szczepień jako sposobu zwalczania chorób zakaŸnych. W zdecydowanej większoœci szczepimy swoje dzieci. Dzięki temu mamy wcišż wysoki stan zaszczepienia populacji (93-98%).

Szczepienia to jedna z najważniejszych zdobyczy współczesnej medycyny, gdyż ratujš życie i chroniš przed powikłaniami zwišzanymi z niebezpiecznymi chorobami zakaŸnymi. Wiele badań naukowych potwierdza ogromne korzyœci z ich stosowania.

Odpornoœć zbiorowiskowa

Szczepienia chroniš nie tylko osoby zaszczepione (które uzyskujš odpornoœć indywidualnš), lecz także całe społeczeństwo – tworzy się tzw. odpornoœć zbiorowiskowa.

Aby tak się stało, potrzeby jest wysoki procent zaszczepionych osób. Dzięki temu chronione sš także osoby, które:

- nie mogš być szczepione ze względu na przeciwwskazania zdrowotne,

- nie wykształciły odpornoœci immunologicznej pomimo prawidłowo przeprowadzonego szczepienia.

Odpornoœć populacyjnš dla wielu chorób można osišgnšć dopiero przy bardzo wysokiej odpornoœci indywidualnej (co najmniej ok. 95%). Dlatego tak ważne jest utrzymanie – wspólnym wysiłkiem lekarzy, pielęgniarek, rodziców i specjalistów zdrowia publicznego – wysokiego poziomu zaszczepienia w naszym kraju.

Eradykacja

Szczepionki chroniš nas przed 26 chorobami zakaŸnymi. Dzięki masowym programom szczepień zlikwidowaliœmy jednš z najgroŸniejszych chorób zakaŸnych – ospę prawdziwš.

Ten sukces stał się inspiracjš dla WHO do opracowania kolejnych programów dotyczšcych odry, różyczki i porażenia dziecięcego (poliomyelitis).

Szczepienia ochronne w Polsce

Program szczepień ochronnych w naszym kraju od lat jest systematycznie modyfikowany i rozszerzany. Zakres szczepień ujętych w Programie Szczepień Ochronnych wynika z:

- uczestnictwa Polski w koordynowanych przez WHO międzynarodowych programach eradykacyjnych,

- krajowych programów zwalczania chorób zakaŸnych,

- koniecznoœci zapewnienia ochrony indywidualnej dzieciom przed chorobami zakaŸnymi o szczególnie ciężkim przebiegu i wysokiej œmiertelnoœci.

Jakie szczepienia sš bezpłatne

Obecnie powszechne szczepienia ochronne (tzw. kalendarzowe), które sš wykonywane u każdego dziecka po ukończeniu okreœlonego wieku, obejmujš: gruŸlicę, wirusowe zapalenie wštroby typu B, błonicę, tężec, krztusiec, inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b, inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae, nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis), odrę, œwinkę (nagminne zakażenie przyusznic) i różyczkę. Dzieci z grup ryzyka otrzymujš szczepienie przeciw ospie wietrzej.

Nieodpłatne szczepienia przeciw wybranym chorobom otrzymujš również doroœli, którzy cierpiš na niektóre choroby przewlekłe. U osób narażonych na kontakt ze Ÿródłem zakażenia wykonuje się szczepienia poekspozycyjne przeciwko tężcowi, wœciekliŸnie i błonicy.

Szczepienia przeciwko pneumokokom

W tym roku Program Szczepień Ochronnych został rozszerzony o szczepienia przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae dla każdego nowo urodzonego dziecka. Bakteria Streptococcus pneumoniae, zwane potocznie pneumokokiem, powoduje zapalenia ucha œrodkowego i zatok obocznych nosa, zapalenia płuc. Jest także przyczynš zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych oraz bakteriemii i posocznicy.

Wprowadzenie powszechnych, bezpłatnych szczepień przeciwko tej chorobie to bardzo ważny krok w zapewnieniu ochrony przed zakażeniami i chorobami zakaŸnymi w Polsce.

Wyjeżdżasz? Zaszczep się!

Pamiętaj o szczepieniach, jeœli wyjeżdżasz do krajów leżšcych w strefach tropikalnych, w których występujš inne choroby zakaŸne niż w Polsce. Dzięki temu ochronisz siebie i zapobiegniesz zawleczeniu do naszego kraju takich chorób zakaŸnych, które praktycznie wyeliminowano w Polsce (np. dur brzuszny).

Portal Szczepienia.info

Nowa odsłona portalu Szczepienia.info powstała w ramach projektu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny „Promocja szczepień i wsparcie dla lekarzy w zakresie skutecznego przekonywania rodziców o bezpieczeństwie szczepień, na podstawie transferu wiedzy i doœwiadczeń z Norwegii".

Treœci, które sš tam zamieszczane, przygotowujš eksperci NIZP-PZH oraz współpracujšcy lekarze wakcynolodzy – w oparciu o aktualnš wiedzę medycznš.

Strona Szczepienia.info należy do sieci stron rekomendowanych przez Vaccine Safety Net (WHO) jako Ÿródło wiarygodnych i obiektywnych informacji o szczepieniach.

Co tam znajdziesz

- Kalendarz szczepień z możliwoœciš sprawdzenia, jaki Program Szczepień Ochronnych obowišzywał w przeszłoœci, np. w roku naszego urodzenia.

- Przystępny opis wszystkich szczepionek.

- Zestawienie wszystkich substancji pomocniczych w szczepionkach dostępnych na rynku.

- Najczęstsze pytania zadawane przez czytelników na temat szczepień.

- Quizy na temat szczepień.

- Materiały dla lekarzy.

Portale społecznoœciowe

Nowej odsłonie portalu towarzyszš również profile w mediach społecznoœciowych.

Facebook – jest poœwięcony popularyzacji tematyki szczepień i zachęcajšcy do dyskusji i komentarzy.

YouTube – można tam znaleŸć nagrania ekspertów wakcynologów na temat szczepień.

ródło: MZ

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL