Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Prawo wodne: nowa struktura organów administracji odpowiedzialnych za gospodarkę wodami

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Utworzenie od 1 stycznia 2018 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będzie najistotniejszš zmianš organizacyjnš wprowadzonš przez nowe Prawo wodne. Na tym jednak reforma w strukturze i kompetencjach podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami się nie kończy.

Wchodzšce w przyszłym roku Prawo wodne na nowo okreœli podział państwa w zakresie zarzšdzania zasobami wodnymi. Od poczštku 2018 roku oprócz dotychczasowych dorzeczy i regionów wodnych będziemy wyróżniać także zlewnie, które zostały zdefiniowane przez ustawodawcę jako: „obszar lšdu, z którego cały spływ powierzchniowy wód jest odprowadzany przez system strug, strumieni, potoków, rzek i kanałów do wybranego przekroju cieku".

Organizacja Wód Polskich

W zwišzku z nowym podziałem państwa na obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie utworzone zostanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej jako: „Wody Polskie"). Jednostkami organizacyjnymi wchodzšcymi w jego skład będš: Krajowy Zarzšd Gospodarki Wodnej z siedzibš w Warszawie, regionalne zarzšdy gospodarki wodnej z siedzibami w jedenastu miastach (w porównaniu ze stanem obecnym dodatkowo w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie i Rzeszowie), na których czele będš stać dyrektorzy regionalnych zarzšdów gospodarki wodnej, zarzšdy zlewni z dyrektorami zarzšdów zlewni oraz nadzory wodne z kierownikami nadzorów wodnych. Organem Wód Polskich, kierujšcym ich działalnoœciš będzie Prezes Wód Polskich.

Same Wody Polskie – jako państwowa osoba prawna – będš wykonywać zadania realizowane między innymi przez obecnego Prezesa Krajowego Zarzšdu Gospodarki Wodnej i obecnych dyrektorów regionalnych zarzšdów gospodarki wodnej, które to organy od 1 stycznia zostanš zniesione. Z kolei Krajowy Zarzšd Gospodarki Wodnej oraz regionalne zarzšdy gospodarki wodnej przestanš być państwowymi jednostkami budżetowymi i jako jednostki organizacyjne zostanš włšczone w strukturę Wód Polskich. Od 2018 roku Wody Polskie przejmš prawa i obowišzki, zobowišzania oraz należnoœci dotychczasowego Krajowego Zarzšdu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarzšdów gospodarki wodnej.

Wybrane kompetencje i zadania Wód Polskich

Od nowego roku Wody Polskie będš reprezentować Skarb Państwa i wykonywać częœć jego uprawnień właœcicielskich, a także przystšpiš do postępowań administracyjnych i sšdowych, których stronami sš na przykład aktualni dyrektorzy regionalnych zarzšdów gospodarki wodnej czy Prezes Krajowego Zarzšdu Gospodarki Wodnej i które odnoszš się do spraw wynikajšcych z przepisów uchylanego od 1 stycznia Prawa wodnego.

Zadaniem organów i jednostek w ramach Wód Polskich będzie między innymi przygotowanie projektów niektórych dokumentów zwišzanych z zarzšdzaniem ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałaniem skutkom suszy. Wody Polskie będš odpowiedzialne na przykład za sporzšdzenie projektów map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w uzgodnieniu z właœciwymi wojewodami.

Odpowiednie organy Wód Polskich: dyrektorzy regionalnych zarzšdów gospodarki wodnej, dyrektorzy zarzšdów zlewni oraz kierownicy nadzorów wodnych co do zasady będš organami właœciwymi w sprawie zgód wodnoprawnych, w tym pozwoleń wodnoprawnych. Obecnie pozwolenia te sš wydawane przez starostów, którzy wykonujš to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rzšdowej, marszałków województw oraz dyrektorów regionalnych zarzšdów gospodarki wodnej.

Ważnš zmianš, która zostanie wprowadzona przez nowe Prawo wodne, będzie modyfikacja przepisów dotyczšcych wykonywania praw właœcicielskich wód Skarbu Państwa. Aktualnie prawa te zasadniczo wykonujš: minister właœciwy do spraw gospodarki morskiej, Prezes Krajowego Zarzšdu Gospodarki Wodnej, dyrektorzy parków narodowych oraz marszałkowie województw. Zgodnie z zasadami, które majš zaczšć obowišzywać, prawa właœcicielskie będš wykonywane przez: Wody Polskie (w zakresie œródlšdowych wód płynšcych i wód podziemnych, z wyłšczeniem wód, w stosunku do których prawa właœcicielskie wykonuje minister właœciwy do spraw żeglugi œródlšdowej), ministra właœciwego do spraw gospodarki morskiej (w zakresie wód morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych) oraz ministra właœciwego do spraw żeglugi œródlšdowej (w zakresie œródlšdowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym).

Rola ministra właœciwego do spraw gospodarki wodnej

Ustawa przyznaje spore kompetencje ministrowi właœciwemu do spraw gospodarki wodnej, a więc naczelnemu organowi administracji rzšdowej w kwestii gospodarowania wodami. Minister będzie nie tylko kształtował kierunki polityki wodnej naszego kraju, ale też nadzorował Wody Polskie oraz służby państwowe w zakresie wód, czyli służbę hydrologiczno-meteorologicznš, służbę hydrogeologicznš oraz służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzšcych. Organem doradczym ministra będzie nowo utworzona Państwowa Rada Gospodarki Wodnej. Jej zadania aż do wygaœnięcia swoich kadencji wykonywać będš członkowie obecnie istniejšcej Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, a więc organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Krajowego Zarzšdu Gospodarki Wodnej.

Kto na czele Wód Polskich

Ministra właœciwego do spraw gospodarki wodnej zobowišzano również do powołania pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich, którym została już Iwona Koza, p.o. Prezesa Krajowego Zarzšdu Gospodarki Wodnej. Pełnomocnik ma tymczasowo wykonywać zadania i kompetencje Prezesa Wód Polskich. Do jego szczegółowych działań należy między innymi przygotowanie harmonogramu włšczenia do struktur Wód Polskich Krajowego Zarzšdu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarzšdów gospodarki wodnej oraz oszacowanie kosztów z tym zwišzanych.

Prezes Wód Polskich także zostanie powołany przez ministra właœciwego do spraw gospodarki wodnej. Będzie on kierował pracami Wód Polskich oraz Krajowego Zarzšdu Gospodarki Wodnej jako jednostki organizacyjnej Wód Polskich. To on będzie reprezentował Wody Polskie na zewnštrz. Wymagania na stanowisko Prezesa Wód Polskich będš zbliżone do tych, jakie obowišzujš obecnie w przypadku Prezesa Krajowego Zarzšdu Gospodarki Wodnej.

Podsumowanie

Od 2018 roku gospodarowaniem zasobami wodnymi co do zasady będzie zajmował się jeden podmiot: Wody Polskie. Wiele kompetencji i zadań zostanie przydzielonych jednostkom organizacyjnym i organom wyróżnianym w ramach jego struktury. Niemniej istotnš rolę w zakresie zarzšdzania wodami będš odgrywać też minister właœciwy do spraw żeglugi œródlšdowej oraz minister właœciwy do spraw gospodarki wodnej. Od 1 stycznia w tym obszarze osłabiona zostanie natomiast pozycja organów jednostek samorzšdu terytorialnego, co widać chociażby na przykładzie pozwoleń wodnoprawnych. Warto dodać, że wprowadzane przez nowe Prawo wodne zmiany organizacyjne obejmš również szeregowych pracowników poszczególnych jednostek zaangażowanych w realizację zadań z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi. Wszystko to sprawia, że od poczštku 2018 roku w kwestii zarzšdzania wodami należy spodziewać się zupełnie nowej rzeczywistoœci.

Julia Dolna, praktyka prawa ochrony œrodowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy Co do zasady.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL