Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Problemy z interpretacjš planów zagospodarowania przestrzennego

Fotorzepa/Radek Pasterski
Plan miejscowy powinien zawierać postanowienia jednoznaczne, niepowodujšce wštpliwoœci. Tymczasem w praktyce problemy z odczytaniem jego zapisów majš zarówno inwestorzy, jak i organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Decyzja o realizacji inwestycji jest zależna od wielu czynników. Jednym z najistotniejszych, sš ustalenia zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wskazujš one co i przy uwzględnieniu jakich parametrów możemy zrealizować na danym terenie. Jednak postanowienia tych planów wywołujš wiele problemów, majšcych swój poczštek we właœciwym odkodowaniu zawartych w nich norm prawnych.

ródło prawa miejscowego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Stanowi zatem Ÿródło prawa powszechnie obowišzujšcego na obszarze działania organu, który je ustanowił, wymienione wprost w art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Z istoty tego aktu wynika, że jest on abstrakcyjny i generalny, gdyż nie reguluje aspektów odnoszšcych się do konkretnych podmiotów (tak: Wojewódzki Sšd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 1...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL