Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Niemiecki kardynał: ograniczenie łšczenia rodzin uchodźców to skandal

picture-alliance/dpa
Arcybiskup Kolonii, kard. Rainer Maria Woelki, nazwał zawarte w ramach rozmów koalicyjnych porozumienie między chadekami a socjaldemokratami skandalem.

CDU/CSU i SPD chcš najpierw odroczyć, a następnie ograniczyć napływ rodzin uchodŸców objętych tzw. ochronš subsydiarnš do 1000 osób miesięcznie.

Według kardynała, kompromis osišgnięty przez dwa największe obozy polityczne przyczyni się do "pogłębienia ludzkiej niedoli".

- Uważam to za rzecz nie do zaakceptowania i nie do przyjęcia, że z jednej strony zakotwiczyliœmy w konstytucji ochronę małżeństwa i rodziny, a następnie wynajdujemy takie rozwišzania - powiedział arcybiskup w dzienniku "Kölnische Rundschau". Jego zdaniem Niemcy nie osišgnęły granic swojej zdolnoœci absorpcyjnej. Jak dodał, "chodzi o 50 do 100 tys. osób. Jeœli weŸmiemy pod uwagę, że sš wœród nich dzieci, które zobaczš swoich rodziców dopiero wtedy, gdy będš dorosłe, to jest to skandal".

Kardynał podkreœlił jednoczeœnie, że Koœciół ma prawo wypowiadać się w sprawach politycznych tam, gdzie w niebezpieczeństwie jest godnoœć człowieka.

W podobnym duchu wyraził się pełnomocnik ds. uchodŸców Koœcioła Ewangelickiego w Niemczech (EKD), ks. Manfred Rekowski. Jak stwierdził, wiele osób czekało na najbliższych członków rodziny. - Ta nadzieja grozi teraz gorzkim rozczarowaniem - powiedział. Jak dodał, w osišgniętym kompromisie "roszczenie prawne zostaje zastšpione aktem łaski".

Organizacja praw człowieka Pro Asyl oczekuje teraz fali pozwów. - Iloœć spraw wygranych przez Syryjczyków w sšdzie pokazuje, jak błędna była wobec nich praktyka podejmowania decyzji w Federalnym Urzędzie do Spraw Migracji i UchodŸców (BAMF) - powiedział Günter Burkhardt, dyrektor zarzšdzajšcy Pro Asyl w dzienniku " Heilbronner Stimme ". Jak dodał, decyzja ta może na lata zniszczyć poszczególne rodziny. W jego opinii politycy utrudniajš integrację.

"Łšczenie rodzin nie zawsze sprzyja integracji"

Nie zgadza się z tym Gerd Landsberg, dyrektor generalny Niemieckiego Zwišzku Miast i Gmin. Jego zdaniem łšczenie rodzin nie zawsze sprzyja integracji, zwłaszcza jeœli sprowadzani członkowie rodziny nie posiadajš żadnych umiejętnoœci językowych i wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych - powiedział w wywiadzie dla "Passauer Neue Presse".

Landsberg z zadowoleniem przyjšł zawieszenie łšczenia rodzin dla uchodŸców objętych ochronš subsydiarnš. - Z punktu widzenia władz komunalnych jest to słuszny i ważny krok. Integracja uchodŸców nie może nadmiernie obcišżać miast i społecznoœci - oœwiadczył.

Minister spraw wewnętrznych Bawarii, Joachim Herrmann (CSU) uważa, że niemiecki MSZ musi zostać zobowišzany do praktycznej realizacji procesu łšczenia rodzin. W zwišzku z tym konieczne jest dopilnowanie, aby w ambasadach dla tej grupy wydano nie więcej niż 1000 wiz miesięcznie. Herrmann powiedział "Rheinische Post", że konieczne jest uchwalenie osobnej ustawy w celu okreœlenia kryteriów sprowadzania krewnych. - Należy skoncentrować się przy tym przede wszystkim na aspektach humanitarnych - dodał Herrmann.

ródło: Deutsche Welle

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL