Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Kiedy należy się odszkodowanie

Zimš najczęœciej zdarzajš się upadki na nieodœnieżonej drodze
shutterstock
Wypadki: nie zawsze dostaniesz pienišdze z OC właœciciela nieruchomoœci

Orkan Fryderyka nie wyrzšdził w Polsce tak dużych szkód jak za naszš zachodniš granicš. Zniszczone zostały głównie samochody oraz linie energetyczne, w mniejszym stopniu nieruchomoœci.

Większš liczbę zgłoszeń odnotowało PZU. Towarzystwo to było przygotowane na obsługę szkód i zachęcało do skorzystania z szybkiej œcieżki likwidacji. Wartoœć odszkodowania można było wyliczyć już podczas telefonicznego zgłaszania szkody albo w aplikacji mobilnej; wtedy oględziny miejsca zdarzenia przez rzeczoznawcę nie sš konieczne.

Zimš zawsze jest więcej szkód niż zwykle. Jak mówi Michał Modzelewski z Departamentu Odszkodowań i Œwiadczeń w Uniqa, o tej porze roku znacznie roœnie liczba szkód osobowych (czyli takich, w których ucierpiał człowiek) zgłaszanych z ubezpieczeń majštkowych. Bywa tak, że dochodzi do nagromadzenia szkód w okreœlonych częœciach kraju, gdzie niesprzyjajšce zjawiska atmosferyczne były szczególnie nasilone. Większa jest też wysokoœć œredniej szkody.

Zimš najczęœciej zdarzajš się poœlizgnięcia na œliskiej, nieodœnieżonej nawierzchni. Nierzadko dochodzi również do wszelkiego rodzaju zalań spowodowanych topniejšcym œniegiem zalegajšcym na dachach czy w innych miejscach.

Gdy z dachu spadnie sopel

Właœciciel nieruchomoœci musi utrzymywać teren posesji i przylegajšce do niego chodniki w należytym stanie.

– Poszkodowani majš prawo do zgłaszania roszczeń nawet kilka lat po zdarzeniu. Dlatego warto dokumentować wykonane prace porzšdkowe, przechowywać umowy z firmš zewnętrznš œwiadczšcš takie usługi – radzi Michał Modzelewski.

Konsekwencje zaniedbań mogš być dotkliwe. Jeżeli spadajšcy z balkonu sopel uszkodzi karoserię zaparkowanego auta, właœciciel samochodu będzie mógł domagać się odszkodowania. Z roszczeniami mogš również wystšpić osoby, które poœlizgnš się na oblodzonym chodniku albo œliskich schodach i złamiš rękę czy nogę.

W tym drugim przypadku odszkodowanie może okazać się bardzo wysokie. Skutkiem skomplikowanego złamania u starszego człowieka może być poważne ograniczenie sprawnoœci. W takiej sytuacji należeć się będzie wysokie zadoœćuczynienie. Z kolei jeœli nogę złamie dobrze zarabiajšcy biznesmen, może się to wišzać z koniecznoœciš zrekompensowania mu utraconych dochodów.

– Roszczenie może zostać pokryte z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym lub z OC z tytułu prowadzenia działalnoœci gospodarczej, gdy winny jest przedsiębiorca – mówi Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensie. – Jeœli właœciciel posesji nie był ubezpieczony, trudno będzie mu uniknšć wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni.

Suma gwarancyjna, która okreœla limit odpowiedzialnoœci towarzystwa ubezpieczeń, nie powinna być zbyt niska, gdyż wtedy nie wystarczy na pokrycie ewentualnych szkód. Eksperci radzš, żeby wynosiła co najmniej 50 tys. zł, ale najlepiej 100 tys. zł.

Wykupienie polisy nie oznacza, że właœciciel posesji może lekceważyć obowišzek sprzštania. Jeœli nie będzie usuwał œniegu czy lodu i dojdzie do szkody, naraża się na mandat oraz płacenie odszkodowania z własnej kieszeni; ubezpieczyciel w niektórych sytuacjach może uznać, że szkoda została wyrzšdzona umyœlnie.

Można sięgnšć po różne polisy

Jeżeli nasza nieruchomoœć ucierpiała z powodu œnieżycy, możemy dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela tylko wtedy, jeœli wczeœniej wykupiliœmy ubezpieczenie naszego majštku.

Natomiast gdy złamaliœmy nogę na oblodzonych schodach, po odszkodowanie możemy zgłosić się do towarzystwa, w którym ubezpieczenie OC ma właœciciel danej posesji. Gdyby takiej polisy nie miał, zwracamy się bezpoœrednio do niego. W tym drugim przypadku możemy także żšdać œwiadczenia z polisy NNW, o ile takš posiadamy.

Jeżeli np. złamaliœmy rękę na skutek upadku na œliskim chodniku i chcemy wystšpić o odszkodowanie od właœciciela posesji bšdŸ jego ubezpieczyciela, w pierwszej kolejnoœci powinniœmy pomyœleć o dowodach. Gdy występujemy o odszkodowanie do towarzystwa, powinno nas ono poinformować, jakie dokumenty będš niezbędne.

Potrzebna jest dokumentacja

Poszkodowany musi udowodnić, że do szkody doszło dlatego, że chodnik był oblodzony czy zaœnieżony. Przydatne będš zdjęcia wykonane od razu po wypadku. Pamiętajmy, że właœciciel posesji, który zaniedbał swoich obowišzków, może przestraszyć się konsekwencji i szybko doprowadzić nieruchomoœć do należytego stanu.

Warto zadbać o zeznania œwiadków, którzy potwierdzš, że na chodniku leżał œnieg, a na schodach lód. Trzeba wzišć namiary na osoby, które były obecne przy zdarzeniu. Jeœli zostało wezwane pogotowie ratunkowe, przyda się też jego dokumentacja. Najlepiej, jeœli przy tym wszystkim pomoże ktoœ życzliwy, bo samemu poszkodowanemu tuż po wypadku trudno myœleć o takich sprawach.

Musimy też udowodnić wielkoœć szkody, czyli przekazać rachunki dotyczšce strat materialnych czy zaœwiadczenia lekarskie dokumentujšce uszkodzenie ciała.

Najtrudniejsze do udowodnienia może być to, że szkoda powstała na skutek zaniedbania obowišzków przez właœciciela albo zarzšdcę nieruchomoœci. Sam fakt, że chodnik nie był odœnieżony, nie oznacza automatycznie, że ktoœ zaniedbał obowišzków. Jeœli przez cały czas pada œnieg, nie można oczekiwać, że będzie natychmiast uprzštany. Ale po kilku godzinach nie powinno już go być. Š?

Za co odpowiada właœciciel posesji

Właœciciel nieruchomoœci ma obowišzek sprzštać chodniki wzdłuż swojej działki.

Musi też zadbać, aby nie powstało zagrożenie w zwišzku z zalegajšcym na dachu œniegiem czy zwisajšcymi soplami. Właœciciel posesji odpowiada za oczyszczanie chodnika tylko wtedy, gdy przylega on bezpoœrednio do jego działki. Nie musi tego robić, jeœli chodnik jest odgrodzony od działki trawnikiem czy pasem zieleni. Podobnie jest wtedy, gdy na chodniku zostało dopuszczone płatne parkowanie aut.

Uprzštanie błota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika oznacza usunięcie ich na brzeg od strony drogi. Za wywóz œniegu czy błota odpowiedzialny jest zarzšdca drogi.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL