Prenumerata 2018 juś┐ w sprzed┐aśy - SPRAWDśĆ!

Spo│ecze˝stwo

Uzale┐nienie od gier jest chorob╣

pexels.com
Mŕ┐czyčni czŕťciej graj╣ strategicznie i przepuszczaj╣ maj╣tek, kobiety wol╣ graŠ na telefonie. Obie p│cie potrafi╣ jednak wpaťŠ w ci╣g, WHO chce wpisaŠ uzale┐nienie od gier na listŕ chorˇb.

Od 2018 r. lista chorˇb psychicznych siŕ wyd│u┐y. îwiatowa Organizacja Zdrowia chce, by trafi│o na ni╣ tak┐e uzale┐nienie od gier komputerowych i wideo. Specjaliťci twierdz╣, ┐e jest to obecnie jeden z najwiŕkszych problemˇw, z jakimi borykaj╣ siŕ osoby, ktˇre u┐ywaj╣ technologii w nieodpowiedni sposˇb.

Szacuje siŕ, ┐e w Polsce jest niemal 16 mln graczy, a uzale┐niony mo┐e byŠ nawet co szˇsty z nich. To a┐ 2,5 mln osˇb.

Jak t│umaczy prof. Bartosz úoza, kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uzale┐nienie od gier mo┐e przybieraŠ dwie formy. Jedna obliczona jest na zmniejszenie napiŕcia, (tak jak masturbacja), a druga przybiera formŕ hazardu. ľ Przywo┐ono mi do szpitala osoby, ktˇre chcia│y pope│niŠ samobˇjstwo, bo przegra│y wszystko, graj╣c w internecie. Dlaczego bran┐a prawie nie protestowa│a, gdy zdelegalizowano jednorŕkich bandytˇw? Bo przenieťli siŕ do internetu, gdzie mog╣ dzia│aŠ praktycznie bez kontroli ľ t│umaczy prof. úoza.

Ekspert dodaje, ┐e wťrˇd pacjentˇw uzale┐nionych od gier najwiŕcej jest mŕ┐czyzn, i to w ka┐dym wieku. ľ Czŕťciej wybieraj╣ gry strategiczne na szerszym ekranie. Bywa, ┐e pˇ│ dnia graj╣ w bitcoina, a drugie pˇ│ zabijaj╣ kosmitˇw. Panie czŕťciej graj╣ na smartfonach w proste gry typu äAngry Birds". Od tego te┐ siŕ mo┐na uzale┐niŠ ľ ostrzega prof. úoza.

Uzale┐nienie od gier jest coraz bardziej widoczne u m│odych ludzi. Ma z tym problem oťmiu na dziesiŕciu pacjentˇw prof. Mariusza Jŕdrzejki, pedagoga i terapeuty uzale┐nie˝.

Podobnie jest w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagˇrzu. ľ Trafia do nas coraz wiŕcej pacjentˇw z uzale┐nieniami, zw│aszcza od dopalaczy. Ale pojawiaj╣ siŕ te┐ tacy, ktˇrzy s╣ uzale┐nieni od gier, smartfonˇw czy mediˇw spo│ecznoťciowych ľ mˇwi Micha│ Stelma˝ski, prezes placˇwki.

Sk╣d siŕ to bierze? ľ Z mojej praktyki wynika jednak, ┐e to zwykle konsekwencja innych problemˇw: zaburze˝ osobowoťci, w relacjach z innymi czy te┐ w skrajnych przypadkach powa┐niejszych chorˇb, np. schizofrenii. Kiedy przychodzi do mnie pacjent z rodzicami, pierwszym problemem, jaki przedstawiaj╣, jest uzale┐nienie od komputera czy gier. Potem jednak czŕsto siŕ okazuje, ┐e stoi za tym coť wiŕcej ľ mˇwi prof. Agata Szulc, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

I dodaje, ┐e to uzale┐nienie mo┐e przybraŠ ostr╣ formŕ, np. rezygnacjŕ z jedzenia, snu, mycia siŕ czy korzystania z toalety. ľ Taki stan mo┐e przypominaŠ ci╣g alkoholowy ľ mˇwi obrazowo prof. Szulc.

Ale choŠ sprawa jest powa┐na, Mariusz Jŕdrzejko ma w╣tpliwoťci, czy nale┐y to zaburzenie umieťciŠ na liťcie chorˇb. ľ Myťlŕ, ┐e to efekt tego, ┐e brakuje nam narzŕdzi, by z tym zaburzeniem walczyŠ. Uznanie za chorobŕ psychiczn╣ u│atwi na przyk│ad finansowanie leczenia osˇb, ktˇre maj╣ z tym problem ľ t│umaczy Jŕdrzejko.

Ćrˇd│o: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL