Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Jedenaście krajów europejskich nie przyjęło uchodźców

Migranci z Afryki docierajš do obozów na południu Europy. Stamtšd mieli trafiać do państw UE. Na razie z marnym skutkiem. Na zdjęciu: akcja ratunkowa na wodach pomiędzy Libiš i Maltš.
AFP
Z 32 państw europejskich, które zadeklarowały przyjęcie imigrantów z obozów w Grecji i we Włoszech, 11 nie wpuœciło ani jednej osoby. W tym Polska.

Nie tylko nasz kraj nie wywišzuje się z deklaracji przyjęcia uchodŸców koczujšcych w greckich i włoskich obozach. Ani jednego imigranta nie przyjęły dotychczas Dania, Austria, Wielka Brytania, Węgry, Norwegia, Włochy, Grecja, Islandia, Słowacja i Liechtenstein – wynika z danych Europejskiego Urzędu Wsparcia na rzecz Azylu (EASO), agencji UE na rzecz wspólnej polityki azylowej, do których dotarła „Rzeczpospolita".

Zgodnie z porozumieniem z wrzeœnia ubiegłego roku, państwa europejskie zgodziły się przyjšć 120 tys. uchodŸców. Do Polski miało trafić ok. 6,5 tys. z nich. Przylot pierwszej stuosobowej grupy zaplanowano na marzec (65 z obozu w Grecji oraz 35 z Włoch). Choć wytypowano potencjalnych chętnych, relokacja skończyła się fiaskiem – Grecy i Włosi anulowali wnioski. Jak ujawniła „Rzeczpospolita", powodem miało być niespełnienie wymogów polskiej strony, m.in. rozmowy z kandydatami i ich sprawdzenia (Polska wynegocjowała, że sama będzie weryfikowała azylantów, a nie urzędnicy „hot spotów", czyli punktów w obozach, gdzie rejestruje się uchodŸców).

Wszystko wskazuje na to, że imigranci szybko do nas nie dotrš. – Obecnie nie ma żadnych nowych wniosków dotyczšcych relokacji do Polski – przyznaje Jakub Dudziak, rzecznik Urzędu ds. Cudzoziemców.

Nasz kraj jest wœród państw najrzadziej typowanych przez uchodŸców. Polska postawiła wysokie progi dla azylantów – każdš osobę chce drobiazgowo zweryfikować. UchodŸca starajšcy się o przyjazd nad Wisłę musi udowodnić obawę przed przeœladowaniem w swoim kraju (odmówiliœmy przyjmowania emigrantów ekonomicznych). Zadeklarowała też przyjęcie rodzin, najlepiej katolików, by dobrze integrowali się z Polakami. Takich wymogów nie postawiły przed uchodŸcami inne kraje.

Z danych EASO wynika, że Francja już przyjęła blisko 1350 osób z obu obozów, blisko pół tysišca Holandia, po ponad 470 Portugalia i Finlandia, Hiszpania – blisko 200, a Belgia 109. Większoœć krajów z mozołem wywišzuje się z deklarowanych kwot: Niemcy przyjęli zaledwie 57 uchodŸców (z ponad 17 tys. do których się zobowišzali), Szwecja – 39 (zamiast blisko 2400), Cypr – 35, Luksemburg – 91, Litwa – 67.

Czterech uchodŸców z obozu w Grecji przyjęli Czesi, a Rumunia 130 osób – choć to kraje, które głosowały przeciwko przymusowemu podziałowi uchodŸców.

Z danych Urzędu ds. Cudzoziemców wynika, że w 11 oœrodkach w Polsce przebywa obecnie 1800 osób, które czekajš na decyzje azylowe, kolejne 2300 to obcokrajowcy, którzy mieszkajš poza oœrodkami, ale starajš się o azyl w Polsce. – To głównie Ukraińcy, Czeczeni, Tadżykowie – wymienia Dudziak.

W ubiegłym roku objęto ochronš międzynarodowš oraz krajowš tylko 5 proc. starajšcych się o status uchodŸcy (połowę mniej niż rok wczeœniej) – otrzymało jš 637 cudzoziemców. Mimo to pomoc imigrantom kosztowała polski budżet blisko 50 mln zł, ponad 20 mln zł to koszt œwiadczeń pieniężnych udzielonych cudzoziemców.

Imigranci próbujš także wjechać przez polskš granicę nielegalnie, głównie od strony Ukrainy. Tylko w cišgu pierwszych czterech miesięcy tego roku Straż Graniczna zatrzymała 618 osób – głównie obywateli Ukrainy (515) i Turcji (84).

Z raportu Urzędu ds. Cudzoziemców wynika, że Polska jest traktowana przez cudzoziemców jako kraj tranzytowy. Blisko 900 uchodŸców, którzy złożyli w ub.r. na polskich granicach wniosek o azyl, starało się o pomoc w innych krajach UE, m.in. Niemczech i Francji. Zgodnie z prawem unijnym zostali zawróceni do Polski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL