Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Jak często rozwodzš się Polacy?

W 2015 r. najczęœciej rozpadały się małżeństwa w województwach mazowieckim i œlšskim.
Fotorzepa, Bartosz Jankowski
W miastach rozpada się prawie co drugie małżeństwo.

W 2016 roku rozwiodło się aż 64 tys. par, a dodatkowo wobec 1,7 tys. małżeństw sšd orzekł separację. I choć liczba rozpadajšcych się zwišzków była mniejsza o 3 tys. niż w 2015 r., nie można mówić o poprawie. To dlatego, że tzw. współczynnik rozwodów, czyli liczba rozpadajšcych się małżeństw na 1000 nowo zawartych, pozostał praktycznie bez zmian.

Znacznie częœciej rozpadajš się małżeństwa w mieœcie niż na wsi. – W mieœcie rozwodem kończy się 44 proc. małżeństw, podczas gdy na wsi 22,7 proc. – mówi prof. Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, autor najnowszego raportu o rozwodach.

Zdaniem prof. Ewy Budzyńskiej, socjolog rodziny z Uniwersytetu Œlšskiego, w badaniach od lat widać, że najczęœciej rozstajš się małżeństwa ze stażem od pięciu do dziewięciu lat.

– Często rozstajš się też osoby, które majš już odchowane dzieci. Na przykład mężczyzna porzuca żonę dla młodszej partnerki. Dzieje się to często po ponad 20 latach wspólnego pożycia – mówi prof. Budzyńska.

W przypadku małżeństw z kilkuletnim stażem najczęstszš przyczynš rozwodów jest tzw. niezgodnoœć charakterów. Z raportu demografów z Łodzi wynika, że z tego powodu rozpada się aż 40 proc. zwišzków.

– W przeszłoœci o małżeństwie decydowały rodziny. Małżeństwa zawierali ludzie o podobnym statusie materialnym, zasadach obowišzujšcych w rodzinie i podobnym systemie wartoœci – wyjaœnia prof. Budzyńska. – Dziœ o zawarciu małżeństwa decydujš emocje. Jednak taka namiętna miłoœć wystarcza tylko na kilka pierwszych lat życia. Kiedy emocje opadnš, może się okazać, że małżonkowie nie majš o czym rozmawiać i nic w zasadzie ich nie łšczy. A od tego już tylko krok do rozwodu.

Powództwo o rozwód znacznie częœciej wnosi żona – w ponad dwóch trzecich przypadków to ona idzie z pismem do sšdu.

– Trzeba jednak przyznać, że w ostatniej dekadzie był widoczny powolny wzrost częstoœci powództwa mężczyzn. W 2015 r. było to 33,3 proc. – zauważa prof. Szukalski.

Wzrost aktywnoœci rozwodowej kobiet to z jednej strony skutek umocnienia ich pozycji w społeczeństwie, a z drugiej brak potępienia społecznego tych, które zdecydowały się na opuszczenie męża.

– Dziœ kobiety pracujš i choć zarabiajš mniej niż mężczyŸni, to sš to zwykle pienišdze, które pozwalajš im na samodzielnoœć. Uniezależnione finansowo od swoich mężów mogš ich porzucić, gdy ci traktujš je Ÿle lub przestajš spełniać ich oczekiwania – tłumaczy prof. Zbigniew Nęcki, psycholog społeczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dodaje, że zachętš dla kobiet jest także powszechne przekonanie, że człowiek ma obowišzek za wszelkš cenę szukać swojego szczęœcia.

– I jeœli jeden mężczyzna im tego nie zapewnia, sš przekonane, że powinny szukać spełnienia w innym zwišzku – mówi Nęcki.

Znacznie mniejsze znaczenia majš obecnie tzw. twarde przyczyny rozwodów. Przykładowo zdrada była przyczynš rozpadu mniej niż co czwartego małżeństwa. Jeszcze rzadziej do rozwodu przyczynił się alkoholizm (11,5 tys. rozwodów) i nieporozumienia na tle finansowym (5 proc.).

Nie wszędzie w Polsce małżonkowie równie łatwo podejmujš decyzję o rozwodzie. W 2015 r. najczęœciej rozpadały się małżeństwa w województwach mazowieckim i œlšskim.

– Generalnie południowo-wschodnia częœć Polski (Podkarpacie, Małopolska, Œwiętokrzyskie, Lubelszczyzna) odznacza się najniższymi liczbami rozwodów, tereny zaœ dawnych Ziem Odzyskanych wartoœciami najwyższymi – zwraca uwagę prof. Szukalski.

To oznacza, że tam, gdzie mieszkajš ludzie częœciej wyznajšcy tradycyjne wartoœci, rozwodów jest mniej. – Osoby głęboko wierzšce od samego poczštku małżeństwa patrzš na zwišzek wspólnotowo. Myœlenie o małżeństwie w ten sposób sprzyja jego trwałoœci – podsumowuje prof. Budzyńska.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL