Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œcieżki kariery

Największymi firmami w Polsce najczęściej zarzšdzajš inżynierowie

123RF
Przynajmniej dwóch na pięciu szefów czołowych przedsiębiorstw to absolwenci uczelni technicznych.

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Henryk Baranowski, szef Boryszewa Jarosław Michniuk i Krystyna Boczkowska, prezes Robert Bosch Polska sš w naszym rankingu w gronie 37 prezesów, którzy ukończyli Politechnikę Warszawskš. Z kolei Janusz Filipiak, prezes Comarchu i Krzysztof Pawiński, szef Maspeksu majš dyplom Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W sumie 239 spoœród 561 szefów firm, które odpowiedziały na naszš ankietę, to absolwenci uczelni technicznych. Chociaż udział politechnik w rankingu kuŸni prezesów w ostatnich latach systematycznie spada (w 2010 r. przekraczał 51 proc.), to nadal ich absolwenci stanowiš największš grupę wœród szefów dużych firm.

Kształcić pracodawców

Ta przewaga absolwentów politechnik nie dziwi Krystyny Boczkowskiej, prezesa Boscha w Polsce, która ukończyła studia na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Według niej studia techniczne sš œwietnš bazš wszelkich karier, łšcznie z pozycjš prezesa.

– Doœwiadczałam i nadal doœwiadczam tej przewagi na każdym szczeblu mojej kariery – mówi Krystyna Boczkowska. – Precyzyjne i logiczne myœlenie, szybkie wycišganie wniosków, strategiczne i pragmatyczne podchodzenie do problemów, rozumienie œwiata techniki także w dobie digitalizacji to cechy mocno wykształcone podczas studiów technicznych, które œwietnie sprawdzajš się w każdym biznesie. Na rzetelnej wiedzy technicznej można łatwo budować wiedzę finansowš oraz zarzšdzanie – uważa. Promuje szkolnictwo techniczne na każdym szczeblu.

Jak zwracajš uwagę łowcy menedżerskich głów, przewaga uczelni technicznych ma też zwišzek z faktem, że znaczšca częœć szefów dużych firm kończyła studia w latach 80., gdy studia ekonomiczne nie były popularne (œrednia wieku prezesa w naszej analizie to 54 lata).

Jednak z roku na rok roœnie grupa szefów, którzy studiowali już w latach 90., gdy na fali były studia z marketingu i zarzšdzania na uczelniach ekonomicznych. Ich udział w naszym zestawieniu roœnie, czego przejawem jest też sukces warszawskiej SGH, która w tym roku po siedmiu latach nieobecnoœci wróciła na podium zestawienia (przed rokiem zajmowała pište miejsce). Ma tylu absolwentów wœród prezesów co kilkakrotnie większa Politechnika Warszawska.

Jak jednak zaznacza prof. Marek Rocki, rektor SGH, misjš uczelni jest kształcenie pracodawców, a nie pracobiorców. – Dlatego tak ważny jest udział przedsiębiorców w kreowaniu i ocenie oferty dydaktycznej SGH, a także w prowadzeniu zajęć. Wielu pracowników SGH bierze bezpoœredni udział w zarzšdzaniu przedsiębiorstwami – dodaje prof. Rocki.

Inżynier z MBA

Przewaga absolwentów politechnik w naszym zestawieniu nie oznacza zresztš, że poprzestali oni na technicznych studiach. Prawie każdy z prezesów inżynierów ma za sobš solidne wykształcenie ekonomiczne, najczęœciej zdobyte na studiach podyplomowych z zarzšdzania, w tym na MBA. Chociaż odsetek absolwentów MBA w analizowanej grupie szefów 561 firm nie jest znaczšcy (6,1 proc.), to niemal dwukrotny wzrost w porównaniu z minionym rokiem (3,7 proc.).

Widać też, że wœród kuŸni prezesów zaczynajš się pojawiać prywatne uczelnie, choć na razie na odległych miejscach. Jak przypomina prof. Witold Bielecki, rektor Akademii Leona KoŸmińskiego (która w rankingu „Financial Times" zajęła najwyższe w naszym regionie, 45. miejsce na liœcie 90 czołowych szkół biznesu w Europie), zarzšdzanie dużš firmš rzadko trafia w ręce młodych menedżerów, a pierwsi absolwenci pełnego, pięcioletniego cyklu kształcenia ALK (założonej w 1993 r.) to zaledwie 40-latki.

Trzeciš co do wielkoœci, a jednoczeœnie bardzo zróżnicowanš grupę absolwentów tworzš szefowie z wykształceniem uniwersyteckim. W tym absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, który awansował do pierwszej pištki rankingu jako największa uniwersytecka kuŸnia prezesów. Wœród nich sš zarówno menedżerowie z wykształceniem prawniczym, tacy jak Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen, Cezary Stypułkowski, prezes mBanku i Jarosław Szanajca, szef Dom Development, jak i absolwenci fizyki, w tym Adam Kiciński, prezes CD Projekt.

Cenna dobra marka

Jak zresztš wynika z naszej analizy, fizyka może być dobra bazš kariery w różnych branżach. Absolwentami fizyki sš np. prezesi spółek Metlife. Tomasz Adamus, prezes Metlife TFI ukończył fizykę na AGH. Łukasz Kalinowski, prezes Metlife TUnŻiR ma dyplom fizyki UW, Barbara Treichel, prezes Metlife PTE to zaœ absolwentka Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Jak podkreœla Tomasz Adamus, zarówno w zdobywaniu zawodowych certyfikatów w branży finansowej, jak i w samym zarzšdzaniu aktywami przydatny jest solidny warsztat matematyczny, bez którego trudno przeprowadzić bardziej skomplikowane analizy.

– Przy rekrutacji pracowników na niektóre stanowiska ważnymi kryteriami sš dla mnie metodycznoœć, umiejętnoœć analitycznego myœlenia i poprawnego wycišgania wniosków. To nie sš oczywiœcie cechy charakteryzujšce jedynie absolwentów kierunków studiów œcisłych, ale sięgajšc do tej grupy, zwiększamy szanse na znalezienie kandydata z takimi atrybutami – dodaje prezes Metlife TFI.

Łowcy menedżerskich głów wracajš uwagę, że coraz większe znaczenie w Polsce ma marka uczelni, od dawna ceniona na Zachodzie. Najmocniejszš markę majš w Polsce znane od lat uczelnie publiczne. I to one sš też kuŸniami prezesów w naszym zestawieniu. Co więcej, w ostatnich latach coraz sprawniej wzmacniajš swój wizerunek, w czym pomagajš też stowarzyszenia i kluby absolwentów. Liczšce 700 osób Stowarzyszenie Absolwentów SGH działa od 1912 r. Z kolei Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej, które działa od 1999 r., ma 800 członków. – Stowarzyszenie obserwuje kariery wybitnych absolwentów, ale także sympatyków naszej uczelni: osobowoœci ze œwiata biznesu, nauki i polityki, włšczajšc ich do swoich działań – wyjaœnia Aneta Pyrzanowska, rzecznik PW.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL