Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œcieżki kariery

Kariera eurokraty zbyt rzadko kusi Polaków

Bloomberg
Polacy sš szóstš co do wielkoœci grupš pracowników Komisji Europejskiej, lecz rzadko zajmujš tam wyższe stanowiska. W pokonaniu tej bariery chce pomóc Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Kariera urzędnicza kusi wielu Europejczyków. Stabilna praca w unijnych instytucjach w Brukseli czy Luksemburgu, z relatywnie wysokim wynagrodzeniem, wyglšda atrakcyjnie szczególnie w czasach dużego bezrobocia wœród młodych. Pensja urzędnika instytucji unijnych wynosi bowiem od 2700 euro dla najniższego szczebla (poczštkujšcej sekretarki lub asystenta) do 18 500 euro dla dyrektora generalnego, z kilkuletnim stażem na tym stanowisku.

Urzędnik na stanowisku tzw. administratora zaczyna karierę z pensjš 4400 euro. Do tego pracownik przeprowadzajšcy się z innego kraju dostaje stały dodatek w wysokoœci 16 proc. podstawowej pensji. To wartoœć brutto, lecz na dole siatki wynagrodzeń podatek wynosi tylko 8 proc. Potem progresywnie roœnie do 45 proc.

Kto ma szanse na unijne posady? – Praca w instytucjach europejskich wymaga nie tylko znakomitego przygotowania merytorycznego i technicznego w danej dyscyplinie, ale przede wszystkim kompetencji. Poszukiwani sš kandydaci o dużej odpornoœci na stres, dyspozycyjnoœci, umiejętnoœci pracy w zespole, przejawiajšcy też wysoki stopień elastycznoœci. Nieodzowna jest również doskonała znajomoœć języków roboczych Unii, a konkretnie angielskiego – jako dominujšcego – francuskiego lub niemieckiego – wyjaœnia Maria Głowacz de Chevily, wiceprzewodniczšca Rady Głównej Rady Pracowniczej Komisji Europejskiej i prezes Stowarzyszenia Network PL, które zrzesza polskich pracowników organizacji międzynarodowych.

Kandydatów na eurokratów sprawdza się w konkursie, w którym startujš dziesištki tysięcy Europejczyków. Weryfikuje on nie tylko inteligencję czy szybkoœć myœlenia, ale też umiejętnoœć radzenia sobie ze stresem czy pracę w grupie. – Jednak nawet zdanie konkursu i znalezienie się na tzw. liœcie rezerwowej nie gwarantuje pracy – ostrzega długoletnia korespondentka w Brukseli. – Tę trzeba sobie w instytucjach wychodzić, szukajšc ogłoszeń o wakatach czy kontaktujšc się bezpoœrednio z dyrekcjami lub wydziałami, w których chcielibyœmy pracować – dodaje.

Jak wynika z danych opublikowanych w Biuletynie Statystycznym KE, wœród prawie 30 tys. jej pracowników najwięcej jest obywateli państw starej Unii: Belgów, Włochów i Francuzów. Polska ma najliczniejszš reprezentację spoœród nowych członków Unii, co nam daje 4,8-proc. udział wœród ogółu pracowników KE. Niestety, Polaków nadal jest relatywnie mało na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich.

Według Marii Głowacz de Chevily Polaków, którzy ubiegajš się o pracę w instytucjach, jest coraz mniej, a jeszcze mniej tych, którzy przechodzš przez doœć trudne konkursy. – Kwestia promowania i przygotowania do pracy w instytucjach europejskich została w Polsce zbagatelizowana, by nie powiedzieć zaniedbana przez kolejne rzšdy. Trudno to teraz nadrobić, ale nigdy nie jest za póŸno. Trzeba tylko chcieć i przeznaczyć na to odpowiednie œrodki, także finansowe – twierdzi szefowa Network PL, które organizuje w Brukseli szkolenia dla osób przygotowujšcych się do unijnych konkursów.

Teraz będzie można przygotować się też w Warszawie, gdzie Szkoła Główna Handlowa jesieniš br. startuje z Akademiš Kadr Europejskich (AKE) – kursem skierowanym do osób zainteresowanych pracš w instytucjach europejskich oraz do potencjalnych lobbystów i ekspertów oddelegowanych do pracy w Brukseli i Luksemburgu. – W chwili obecnej, kiedy Unia Europejska stoi u progu nowych wyzwań, niezwykle istotne jest, aby nasz kraj był reprezentowany w strukturach jej administracji przez profesjonalne kadry. Uznaliœmy, jako uczelnia z ponadstuletniš tradycjš, że powinniœmy odpowiedzieć na to wyzwanie, angażujšc w proces dydaktyczny najlepszych specjalistów spoœród naszych kadr oraz praktyków z instytucji europejskich – podkreœla prof. Marek Rocki, rektor SGH. 78-godzinny kurs rozpocznie się w paŸdzierniku i potrwa do grudnia. – Słuchacze uzyskajš też praktycznš wiedzę na temat efektywnego przygotowania się do egzaminów EPSO Europejskiego Urzędu Doboru Kadr – zaznacza Aleksander ArabadŸić, rzecznik AKE.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL