Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œcieżki kariery

Trudno przełamać bariery hamujšce awans kobiet

www.sxc.hu
Kariery pań utrudnia nie brak ambicji, lecz dominujšcy w większoœci dużych firm męski styl przywództwa oraz postrzegany wymóg pełnej dyspozycyjnoœci na wysokich stanowiskach.

Zawodowej ambicji kobiety majš nawet więcej niż mężczyŸni. Z badania firmy doradczej McKinsey & Company, które objęło ponad 2 tys. pracowników w pięciu krajach Europy, wynika, że na kolejny szczebel kariery chce awansować 68 proc. kobiet i 67 proc. mężczyzn. Do stanowiska w zarzšdzie panie też aspirujš częœciej (48 proc.) niż panowie (44 proc.).

Tyle tylko, że rzadziej wierzš w swoje siły. Podczas gdy 42 proc. celujšcych mężczyzn liczy, że osišgnie wymarzone stanowisko, to wœród kobiet jest to jedynie 25 proc. Ten brak wiary we własne możliwoœci to jedna z barier ograniczajšcych karierę kobiet, które wskazuje McKinsey & Company w ogłaszanym 8 marca raporcie „Potęga równoœci. Jak i dlaczego warto wspierać kobiety w karierze zawodowej". Jako dwa główne hamulce wymienia te zwišzane z dominujšcš w wielu firmach kulturš.

Pierwszy to przeważajšcy męski styl zarzšdzania w firmach; aż 40 proc. z 1400 menedżerów i członków zarzšdów przebadanych przez McKinseya na œwiecie uważa, że ich styl zarzšdzania nie jest odpowiedni w pracy na najwyższych stanowiskach. Drugi hamulec to postrzegany wymóg pełnej dyspozycyjnoœci w pracy, szczególnie na stanowiskach kierowniczych i zarzšdczych. Zarówno kobiety, jak i mężczyŸni uważajš, że od członka zarzšdu wymaga się pełnej dyspozycyjnoœci. Jest to przeszkodš szczególnie dla kobiet, które mogš się obawiać negatywnego wpływu pracy na życie rodzinne i osobiste – podkreœlajš eksperci McKinsey, zwracajšc uwagę, że obie te bariery sš trudne do przełamania w sytuacji, gdy w zarzšdach dużych firm dominujš mężczyŸni,

– W Polsce barierš może być też słabe, w porównaniu z wieloma krajami Europy Zachodniej, rozpowszechnienie zatrudnienia na częœć etatu oraz elastycznego kształtowania czasu pracy. To oznacza, że kobiety często stajš przed wyborem: praca albo dzieci. Jeœli wybierajš zobowišzania rodzinne, to zwykle na długo wypadajš z rynku i w konsekwencji rzadziej awansujš – twierdzi Dorota Machaj, partner lokalny w McKinsey & Company. W rezultacie o ile w oœmiu krajach Europy Zachodniej i Skandynawii kobiety stanowiš 17 proc. zarzšdów dużych firm, o tyle we władzach największych spółek w Polsce z Listy 500 „Rzeczpospolitej" panie majš jedynie 13-proc. udział – zwraca uwagę. Większoœć (63 proc.) z nich jest zarzšdzana wyłšcznie przez mężczyzn.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL