Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Jakich kompetencji oczekujš od prawników przedsiębiorcy

Fotolia.com
Czy istnieje zestaw kompetencji potrzebnych do pracy np. w dziale prawnym w przedsiębiorstwie.?

W ostatnich latach prawnicy zajmujšcy się obsługš prawnš podmiotów gospodarczych – nie tylko szefowie działów prawnych – coraz częœciej zadajš sobie pytanie, jakš rolę chcš lub powinni odgrywać w przedsiębiorstwie. Odpowiedziš, która mogłaby dobrze odzwierciedlać charakter pracy nie tylko prawników przedsiębiorstw, jest stwierdzenie, iż prawnik może być nie tylko tradycyjnie rozumianym ekspertem prawnym, ale też prawdziwym liderem swojej organizacji. Prawnicy bardzo często majš wszelkie konieczne predyspozycje osobowe, intelektualne i zawodowe.

Obserwacja codziennego życia zawodowego pokazuje jednak, że pełnienie tej funkcji jest ogromnym wyzwaniem dla większoœci prawników, zasadniczo nieprzygotowywanych podczas swojej tradycyjnej edukacji do zadań wykraczajšcych poza typowe doradztwo prawne. Truizmem staje się twierdzenie, że codzienna praca prawnika przedsiębiorstw wymaga zdecydowanie większego zaangażowania, choćby w bieżšce zarzšdzanie czy współtworzenie strategii firmy. Do odgrywania takiej roli niezbędna jest szeroka wiedza ogólnobiznesowa i umiejętnoœć jej wykorzystania w połšczeniu ze specjalistycznš wiedzš prawnš.

Większoœć prawników się zapewne zgodzi, iż koniecznymi kompetencjami stajš się takie umiejętnoœci jak prowadzenie projektów prawniczych czy biznesowych, sztuka wystšpień publicznych czy też umiejętnoœć motywowania i bieżšcego zarzšdzania zespołami ekspertów.

Struktury firmowe

Nasuwa się pytanie, czy istnieje zestaw kompetencji potrzebnych do pracy np. w dziale prawnym w przedsiębiorstwie. Czy specyfika pracy w firmie inna niż w kancelarii powoduje, że konieczne sš odmienne kwalifikacje? Oczywiste jest, że dogłębna edukacja prawnicza jest absolutnie niezbędna, ale praktyka pokazuje, że niewystarczajšca.

Z zeszłorocznego badania rynku prawnego przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP) wynika, że na pytanie, czy praca prawnika przedsiębiorstw wymaga szerszych i bardziej zróżnicowanych kompetencji niż prawnika zatrudnionego w kancelarii, aż 77 proc. ankietowanych szefów działów prawnych odpowiedziało twierdzšco. Koniecznoœć posiadania dodatkowego zestawu umiejętnoœci jeszcze silniej niż dyrektorzy działów prawnych akcentowali głównibeneficjenci wsparcia prawnego, czyli badani przełożeni prawników – prezesi i członkowie zarzšdów.

Oni oczekujš przede wszystkim, że prawnicy będš się wpisywać w struktury korporacyjne, rozumieli dobrze zasady biznesowe, a prawnik oprócz dogłębnej wiedzy prawniczej zdobędzie też też umiejętnoœci zarzšdcze. Co więcej, prezesi często akcentowali, iż tego rodzaju umiejętnoœci uważajš nawet za istotniejsze niż wiedzę specjalistycznš. Oczywiœcie, znaczenie wiedzy prawniczej nie zmalało – po prostu uznano jš za kompetencję podstawowš i oczywistš.

Język korzyœci

Jakie kompetencje uznali za najważniejsze dyrektorzy działów prawnych i prezesi zarzšdów? Podstawowym wnioskiem płynšcym z przytoczonego wczeœniej badania jest to, iż za najbardziej pożšdane obecnie kompetencje uznano te zwišzane z komunikacjš, rozumieniem funkcjonowania biznesu i kształtujšcych go trendów. Ekspert prawny powinien patrzeć na kwestie prawne przez pryzmat strategii firmy. Oczekiwanš umiejętnoœciš jest także zdolnoœć przemawiania językiem korzyœci. Podobnie jak w innych branżach, znaczšco wzroœnie zapotrzebowanie na umiejętnoœci wykorzystywania nowych technologii.

Inwestycja w edukację

Badanie PSPP pokazuje wyraŸnie, że istnieje duża zgodnoœć stanowisk dyrektorów działów prawnych i szefów przedsiębiorstw w kwestii kluczowego znaczenia kompetencji natury biznesowej obecnie i w przyszłoœci. Wobec tego powstaje pytanie, w jaki sposób prawnik może zdobyć kompetencje konieczne do właœciwego wykonywania codziennej pracy? Jednš z odpowiedzi mogš być specjalne programy edukacyjne adresowane do œrodowiska prawniczego, których celem jest budowanie szerokich kompetencji pozaprawnych, z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki pracy prawnika.

Autor jest prezesem Zarzšdu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, dyrektorem ds. prawnych i radcš prawnym w Kompanii Piwowarskiej SA

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL