Rynek pracy

ZarobiŠ na kandydatach z polecenia

123RF
Premie rzŕdu 10 tys. z│, zagraniczne wycieczki i rajd ferrari ľ tak firmy zachŕcaj╣ pracownikˇw do pomocy w rekrutacji.

ľ Najlepszych kandydatˇw do pracy zapewniaj╣ wewnŕtrzne rekrutacje i pracownicze programy polece˝ ľ twierdzili najczŕťciej ameryka˝scy specjaliťci rekrutacji i HR w ubieg│orocznym badaniu Recruiter Nation, ktˇre serwis Jobvite przeprowadzi│ wťrˇd 1600 firm w USA. Prawie po│owa badanych zapowiada│a te┐ na 2017 r. wzrost inwestycji w programy polece˝.

Mapa strony

Wiadomo┼Ťci
Ekonomia
Prawo

Podobnych bada˝ wťrˇd polskich pracodawcˇw na razie nie ma, ale jak ocenia Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarz╣dzania Kadrami (PSZK), rˇwnie┐ u nas programy polece˝ pracowniczych (okreťlane niekiedy z angielska jako programy referralowe) zyskuj╣ na popularnoťci.

Du┐a skutecznoťŠ

W wielu firmach maj╣ ju┐ znacz╣cy udzia│ w rekrutacji nowych pracownikˇw, szczegˇlnie w bran┐ach, w ktˇrych roťnie zatrudnienie i deficyt odpowiednich kandydatˇw; jak np. w IT oraz nowoczesnych us│ugach dla biznesu.

Karolina Malicka z dzia│u rekrutacji w Accenture Operations twierdzi, ┐e program polece˝ to ju┐ jedno z najwa┐niejszych črˇde│ pozyskiwania kandydatˇw do firmy. W ubieg│ym roku osoby z polecenia stanowi│y tam 22 proc. wszystkich nowo zatrudnionych. ľ Wspieramy zaanga┐owanie pracownikˇw w proces rekrutacyjny, przygotowuj╣c kampanie wewnŕtrzne promuj╣ce system polece˝. Wprowadzamy tak┐e mechanizmy grywalizacyjne ľ wyjaťnia Malicka.

Jako jeden z atutˇw programˇw polece˝ pracodawcy wskazuj╣ ich skutecznoťŠ w pozyskaniu kandydatˇw dopasowanych do stanowiska pracy i do kultury organizacyjnej firmy. Potwierdzaj╣ to statystyki Jobvite; wed│ug nich z polecenia pochodzi tylko 7 proc. kandydatˇw do pracy, ale ju┐ prawie 40 proc. zatrudnionych osˇb, ktˇre rzadziej odchodz╣ w pierwszym roku pracy.

Maciej Wituszy˝ski, mened┐er ds. rekrutacji w Shell Business Operations (SBO) Krakˇw (gdzie z rekomendacji pochodzi co czwarty pracownik), potwierdza, ┐e kandydaci z polecenia s╣ bardziej dopasowani do ofert, na ktˇre aplikuj╣. ľ Polecaj╣cy, dbaj╣c o swoj╣ reputacjŕ, siŕgaj╣ po sprawdzone osoby i uwa┐nie przygl╣daj╣ siŕ rekomendowanym specjalistom ľ wyjaťnia.

Konkurencyjny koszt

Nie bez znaczenia s╣ te┐ koszty ľ programy polece˝ pracowniczych, nawet jeťli kusz╣ atrakcyjn╣ premi╣ finansow╣ za skuteczn╣ rekomendacjŕ, s╣ o ok. 70 proc. ta˝sze ni┐ us│ugi profesjonalnych │owcˇw g│ˇw.

Pracownicy wroc│awskiego Capgemini Software Solutions (CSS) w ramach programu referralowego mog╣ liczyŠ na 10 tys. z│ bonusu w przypadku rekomendacji osoby z wieloletnim doťwiadczeniem. ľ Wystarczy, ┐e kandydat w przes│anych dokumentach zamieťci imiŕ i nazwisko pracownika polecaj╣cego ľ twierdzi Anna Mikucka z CSS, gdzie kandydatˇw mog╣ te┐ rekomendowaŠ praktykanci i sta┐yťci.

ľ Nasz program polece˝ obejmuje nie tylko pracownikˇw Luxoft, ale rˇwnie┐ osoby spoza firmy. Jest jednym z najwa┐niejszych narzŕdzi wspieraj╣cych rekrutacjŕ ľ podkreťla Katarzyna Roj, szefowa dzia│u rekrutacji Luxoft w Polsce. Firma nagradza bonusami polecenia na stanowiska IT powy┐ej juniora, a na stanowiska nieinformatyczne powy┐ej mened┐era. Za skuteczn╣ rekomendacjŕ senior java developera p│aci 8 tys. z│ brutto, a za project managera ľ 10 tys. z│ brutto. Przy pilnych rekrutacjach, gdy trzeba szybko znalečŠ odpowiedni╣ osobŕ, wysokoťŠ premii ustalana jest indywidualnie.

Piotr Palikowski zwraca uwagŕ, ┐e skuteczny program polece˝ to du┐e wyzwanie.ľ Trzeba opracowaŠ strategiŕ rekomendacji, zadbaŠ o odpowiedni╣ komunikacjŕ programu oraz jego wzmacnianie. Bez tego trudno liczyŠ na sukces ľ wyjaťnia. Tŕ opiniŕ potwierdza Marcin Gie│zak, wiceprezes i wspˇ│za│o┐yciel firmy MGM HR Solutions, ktˇra od ponad dwˇch lat pod mark╣ ShareHire rozwija outsourcing programˇw polece˝ rekrutacyjnych.

PrzekonaŠ pracownika

ľ Oferujemy ca│y proces wraz z regulaminem polece˝ rekrutacyjnych dostosowanym do wymaga˝ GIODO, dedykowanym portalem do pozyskiwania tych polece˝ oraz organizacj╣ komunikacji systemu nagrˇd i help-deskiem ľ wyjaťnia Marcin Gie│zak, dodaj╣c, ┐e z ShareHire korzysta ju┐ prawie 30 pracodawcˇw ľ w tym banki, firmy doradcze i handlowe. Na razie wiŕkszoťŠ zlece˝ dotyczy programˇw polece˝ pracowniczych, ale przybywa zlece˝ na dwie platformy: jedn╣ dla pracownikˇw, a drug╣ dla zewnŕtrznych spo│ecznoťci, np. alumnˇw.

Wiceszef ShareHire zaznacza, ┐e w programach polece˝ kluczowa jest komunikacja ľ szczegˇlnie na starcie, gdy trzeba wyjaťniŠ zasady programu i prze│amaŠ obawy o skutki rekomendacji niew│aťciwej osoby. Twierdzi, ┐e w 80 proc. przypadkˇw o pora┐ce programu decyduj╣ b│ŕdy w komunikacji. Firmy pope│niaj╣ je tak┐e w trakcie programu, gdy trzeba na bie┐╣co informowaŠ o losach polece˝ i motywowaŠ polecaj╣cych np. przez urozmaicanie systemu nagrˇd. Wed│ug ShareHire pracodawcy zwykle stosuj╣ premie finansowe (najczŕťciej 1000 z│), ale roťnie te┐ popularnoťŠ nagrˇd rzeczowych lub niematerialnych, jak np. przeja┐d┐ka ferrari, ktˇr╣ zachŕca do polece˝ firma EY.

Piotr Palikowski zaznacza, ┐e podstaw╣ sukcesu programˇw polece˝ jest przekonanie pracownikˇw, ┐e ich firma rzeczywiťcie jest dobrym i atrakcyjnym miejsce pracy. ľ Nikt nie bŕdzie poleca│ znajomym pracy w firmie, z ktˇrej sam jest niezadowolony ľ zaznacza szef PSZK.

Ćrˇd│o: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL