Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

RPD ws. opłat za pobyt w DPS wyrodnych rodziców

Fotolia.com
- Prawo musi chronić dorosłe dzieci rodziców, w przypadkach braku wykonywania przez nich obowišzków rodzicielskich, uchylania się od œwiadczeń alimentacyjnych, nadużywania władzy rodzicielskiej czy popełniania na szkodę małoletnich dzieci przestępstw - uważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystšpieniu do Przewodniczšcego Komisji do Spraw Petycji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Piechoty.

- Zstępni w bliższej i dalszej kolejnoœci w takich sytuacjach, niezależnie od ich statusu majštkowego, powinni mieć możliwoœć uchylenia się od obowišzków pokrywania kosztów pobytu rodzica w domu pomocy społecznej – dodaje RPD.

Marek Michalak stoi na stanowisku, że konieczne jest wprowadzenie takiej zmiany w prawie, która umożliwi obligatoryjne zwolnienie przez organ administracji osób wymienionych w art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z opłat za pobyt rodzica bšdŸ innego krewnego w domu pomocy społecznej, w przypadku, gdy uprawniony zachowywał się sprzecznie z zasadami współżycia społecznego.

Rzecznik Praw Dziecka potrzebę wprowadzenia zmian w ww. zakresie wskazywał w wystšpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Polskš Federację Zwišzkowš Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej - w ostatnim roku z obowišzku ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej rodzica, który w przeszłoœci nadużywał władzy rodzicielskiej zwolniono tylko troje dorosłych już dzieci pensjonariuszy

-W praktyce zdarzajš się przypadki, że po œwiadczenia alimentacyjne do dzieci zgłaszajš się rodzice, którzy całe życie nie interesowali się swoim dzieckiem i nie dokładali jakichkolwiek starań do jego wychowania, utrzymania, nie wywišzywali się z odpowiedzialnoœci rodzicielskiej – zaznacza RPD. W obecnym stanie prawnym w takich przypadkach dziecko i jego zstępni, a także inne uprawnione do alimentacji osoby majš możliwoœć powołania się na przepisy ogólne dotyczšce wykonywania prawa podmiotowego. Tego typu roszczenie rodzica o œwiadczenia alimentacyjne, w skonkretyzowanej sytuacji, może stanowić nadużycie przysługujšcego mu uprawnienia.

- Podkreœlenia wymaga, że zaproponowane w petycji rozwišzanie znajdzie zastosowanie tylko w sytuacjach wyjštkowych, gdyż co do zasady, obowišzek zstępnych wobec wstępnych nie może być przerzucony na gminę, a co za tym idzie na podatników. Należałoby także rozważyć wprowadzenie odpowiedniej regulacji w tym zakresie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – zaznacza Rzecznik.

ródło: RPD

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL