Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

FDDS: reagujmy na krzywdę dzieci na wjazdach wakacyjnych

Fotolia.com
Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę informuje, że z ogromnym poruszeniem przyglšda się bulwersujšcej sprawie 7-letniego chłopca z domu dziecka przebywajšcego na koloniach, pobitego przez opiekunkę, opisanej ostatnio w mediach społecznoœciowych i prasie.

- W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 26 lat niesiemy pomoc dzieciom, które doœwiadczajš trudnych sytuacji – przemocy i wykorzystywania.

Fundacja zaoferowała pomoc w tej sprawie. Wiemy jednak, że takich przypadków jest znacznie więcej.

We wspomnianej wyżej sytuacji, obok chłopca znalazła się osoba, która nie pozostała obojętna i podjęła działanie. To bardzo ważne!

- Apelujemy do opiekunów dzieci, przebywajšcych na koloniach czy obozach, o czujnoœć we wszelkich sytuacjach, które mogš wymagać interwencji i o natychmiastowe reagowanie - czytamy na stronie fundacji.

- Od naszej reakcji może zależeć, czy dziecko w odpowiednim momencie uzyska pomoc i wsparcie - dodaje.

FDDS przypomina, że reagowanie w przypadkach krzywdzenia dzieci to nie tylko społeczny, ale od 13 lipca tego roku, także prawny obowišzek każdego obywatela (więcej: http://fdds.pl/reaguj).

- Podjęcie interwencji w wypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka to jedyna słuszna droga! Mówmy o tym głoœno i informujmy odpowiednie służby, jeœli coœ złego się dzieje. Zawsze! Być może jesteœmy jedynymi osobami, które dostrzegajš krzywdę dziecka i mogš je uratować.

Tylko priorytetowe traktowanie kwestii ochrony dzieci przed krzywdzeniem może pozwolić zminimalizować ryzyko wystšpienia przemocy czy wykorzystania. Reagowanie, interweniowanie i dostrzeganie potrzeb dzieci – to zadania dla całego personelu, który opiekuje się dziećmi podczas wyjazdów, na które trafiajš bez swoich najbliższych.

Zalecenia FDDS

Organizatorzy kolonii powinni:

- zwrócić szczególna uwagę na monitorowanie osób pracujšcych z dziećmi, w celu ochrony dzieci przed krzywdzeniem – m.in. wymagajšc oœwiadczeń o niekaralnoœci za przestępstwa seksualne oraz za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę osób małoletnich od całej kadry i personelu wspomagajšcego;

- w trakcie rekrutacji wybierać osoby posiadajšce podstawowš wiedzę o problemie krzywdzenia dzieci, zasadach reagowania itp.;

- spisać w dokumencie zasady bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami a dziećmi i zapoznać z nimi kadrę;

- poinformować pracowników, gdzie należy zgłaszać przypadki zwišzane z przemocš wobec dzieci – zarówno ze strony osób dorosłych, jak i rówieœników;

- zadbać o to, aby wszystkie dzieci wiedziały, do kogo mogš zgłaszać trudne sytuacje, również te zwišzane z krzywdzeniem;

- reagować bezzwłocznie we wszystkich sytuacjach przemocy wobec dzieci.

Rola rodziców

Rodzice mogš lepiej chronić swoje dzieci przebywajšce na wyjazdach wakacyjnych:

- dowiadujšc się od organizatora wypoczynku dla dzieci, jakie osoby zatrudnione będš w charakterze wychowawców (pytajšc także o kwestię oœwiadczeń o niekaralnoœci);

- dowiadujšc się o przyjętych sposobach reagowania organizatora na przypadki przemocy wobec dzieci;

- rozmawiajšc z dzieckiem przed wyjazdem i przypominajšc zasady zwišzane z ochronš przed krzywdzeniem (można wykorzystać np. GADKI, kładšc szczególny nacisk na to, z kim może dziecko – przebywajšce poza domem – porozmawiać o ewentualnych trudnoœciach. Wszystkie osoby zaniepokojone o bezpieczeństwo dzieci zachęcamy do kontaktu z fundacyjnym numerem telefonu 800 100 100 w sprawie bezpieczeństwa dzieci.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL