Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Bullying i cyberbullying: ochroń swoje dziecko przed agresjš

123RF
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczy w spotkaniu ekspertów poœwięconym nowym formom agresji rówieœniczej jakimi sš bullying i cyberbullying.

Obradom we włoskiej Florencji przewodniczy Marta Santos Pais - Specjalny Przedstawiciel Sekretarza ONZ ds. przemocy wobec dzieci.

Celem spotkania we Florencji jest międzynarodowa diagnoza problemu bullying'u i cyberbullying'u, wymiana dobrych praktyk przeciwdziałania zjawisku oraz okreœlenie treœci rezolucji dla ONZ w tej sprawie. Bullying, czyli mobbing w œrodowisku uczniowskim, to długotrwałe i negatywne działanie ucznia lub grupy uczniów skierowane na innego ucznia lub grupę uczniów, zmierzajšce do wykluczenia ofiary z grupy rówieœniczej. Cyberbullying to zjawisko oczerniania, szykanowania, tyranizowania i wyszydzania w sieci.

Marta Santos Pais do Zespołu ekspertów zaprosiła przedstawicieli krajów z całego œwiata: Arabii Saudyjskiej, Holandii, USA, RPA, Włoch, Francji, Australii, Norwegii, Libanu, Finlandii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Grecji, Irlandii, Dominikany, Litwy i Polski, którš oprócz Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka reprezentuje prof. Ewa Jarosz (Uniwersytet Œlšski), Społeczny Doradca RPD. We Florencji obradujš naukowcy, działacze ONZ i UNICEF, rzecznicy praw dziecka, badacze, pedagodzy, kryminolodzy oraz prawnicy.

- Eksperci z niepokojem obserwujš rozwój nowych form zachowań agresywnych wœród młodych ludzi. Międzynarodowa dyskusja jest okazjš do wymiany poglšdów oraz sposób skutecznego reagowania. Spotkanie jest także okazjš do przypomnienia znaczenia III Protokołu Fakultatywnego, który wzmacnia status dziecka jako podmiotu praw oraz umożliwia sprawniejsze funkcjonowanie krajowych mechanizmów ochrony praw dziecka – relacjonuje Marek Michalak.

Przypomnijmy, Polska podpisała III Protokół Fakultatywny 30 wrzeœnia 2013 roku, ale do tej pory – pomimo licznych apelów RPD – go nie ratyfikowała

Marta Satos Pais oraz Kirsten Sandberg, była Przewodniczšca Komitetu Praw Dziecka ONZ, wyraziły wsparcie dla inicjatywy opracowania i wdrożenia w Polsce Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocš Wobec Dzieci, tym bardziej, że w apelu Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów zawarto koniecznoœć przeciwdziałania zjawisku bullying'u. Warto dodać, że obie przyjęły zaproszenie RPD do Polski, Kirsten Sandberg przyleci z wizytš jeszcze w tym roku, Marta Santos Pais – w przyszłym.

Wizyta we Włoszech to również czas rozmów dwustronnych. O podejmowanych interwencjach i możliwej współpracy Marek Michalak rozmawiał m.in. z Rzeczniczkš Praw Dzieci z Norwegii Anne Lindboe.

- Niestety Anne Lindboe nie jest wstanie wspomóc interwencji w sprawie polskich dzieci w Norwegii, ponieważ nie posiada stosownych uprawnień ustawowych. Ustaliliœmy, że odwiedzę Norwegię, aby spróbować nawišzać kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za ingerencję w rodzinę – komentuje Marek Michalak.

Na koniec wizyty we Florencji Rzecznik odwiedził UNICEF Innocenti Reasearch Centre, jeden z najbardziej cenionych na œwiecie oœrodków badawczych w pełni poœwięcony prawom dziecka. Centrum zostało utworzone w 1988 roku w celu zwiększenia możliwoœci badawczych Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) oraz wsparcia jego działań na całym œwiecie.

ródło: Rzecznik Praw Dziecka

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL