Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

W Polsce obowišzuje całkowity zakaz bicia dzieci

123RF
- Bicie dziecka jest porażkš dorosłego - jego przegranš z własnš frustracjš i œwiadectwem braku kompetencji wychowawczych. - mówi Rzecznik Praw Dziecka w Œwiatowym Dniu Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.

Inicjatywa majšca na celu zwrócenie uwagi na problem stosowania kar cielesnych została zapoczštkowana przez amerykańskš organizację EPOCH (End Physical Punishment of Children) dwadzieœcia lat temu. Stałe podnoszenie œwiadomoœci dorosłych, że rezygnacja z wszelkich przejawów przemocy w wychowaniu jest jednym z niezbędnych warunków zapewnienia dzieciom prawidłowego rozwoju. Powinno być priorytetem każdego, komu zależy na dobru najmłodszych i pełnym zabezpieczeniu ich praw.

W Polsce zakaz bicia dzieci reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Od 2010 r. zapisany jest w nich, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujšce władzę rodzicielskš oraz sprawujšce opiekę lub pieczę nad małoletnim..

- Musimy przyjšć raz na zawsze prawdę, że dziecko nie jest niczyjš własnoœciš, należy zawsze taktować je podmiotowo. Od oœmiu lat w Polsce obowišzuje całkowity zakaz bicia dzieci. Trzeba o tym pamiętać i konsekwentnie reagować, kiedy jesteœmy œwiadkami przemocy wobec najmłodszych. – podkreœla Marek Michalak

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL