Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking Wydziałów Prawa 2017: studenci chcš być adwokatami i radcami

Specjalizujšcy się w prawie cywilnym radca lub adwokat – tak chciałby w przyszłoœci powiedzieć o sobie statystyczny student prawa.

Zobacz: Ranking Wydziałów Prawa 2017

Co roku stowarzyszenie ELSA Poland przygotowuje badanie „Studenci prawa w Polsce", które obejmuje m.in. jakoœć kształcenia, popularne dziedziny prawa oraz preferowane przez studentów œcieżki kariery.

Z badania przeprowadzonego w 2016 r. wynika, że z jakoœci kształcenia na swoim wydziale zadowolonych było 29 proc. ankietowanych. To o 4 pkt. proc. więcej niż w 2015 r. Z tym, że trzy lata temu ogólny poziom zadowolenia studentów wynosił aż 42 proc.

Studenci wskazujš, że największš satysfakcję przynosi im działalnoœć naukowa oraz dostęp do zasobów bibliotecznych na wydziałach. Doceniajš też funkcjonalnoœć stron internetowych wydziałów oraz harmonogram zajęć. Studenci uważajš, że najlepiej przekazywana jest wiedza teoretyczna.

W 2016 r. największym zainteresowaniem cieszyło się prawo cywilne, potem karne i gospodarcze oraz handlowe. Taka kolejnoœć nie zmienia się od dwóch lat. Widać jednak tendencję do węższych specjalizacji: prawo własnoœci intelektualnej i nowych technologii, międzynarodowe i unijne, medyczne i farmaceutyczne, a także podatkowe.

W ankiecie studenci chcieliby, aby ich egzaminy w trakcie nauki przybierały formę przypominajšcš egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. Koresponduje to z odpowiedziami na pytanie o to, gdzie chcieliby zdobywać doœwiadczenie. Aż 80 proc. w kancelariach, a tylko 46 proc. w wymiarze sprawiedliwoœci – to o 7 proc. mniej niż w 2015 r.

Najpopularniejszy zawód to radca prawny. Chciałoby go wykonywać ponad 40 proc. studentów. Tyle że najchętniej wybieranš aplikacjš jest adwokacka. Tuż za niš znajduje się radcowska (jej popularnoœć w porównaniu z 2015 r. wzrosła o 5 pkt proc.).

Żacy widzš swojš przyszłoœć także jako prowadzšcy własny biznes, wykonujšcy zawód sędziego i prokuratora. Dalej plasuje się notariusz, pracownik naukowy, pracownik organów œcigania, mediator, urzędnik unijny, doradca podatkowy oraz urzędnik państwowy. Na samym końcu zaœ praca referendarza sšdowego, rzecznika patentowego oraz praca dla syndyka upadłoœciowego.

Z badania wynika, że jedynie 12 proc. studentów nie zamierza kontynuować nauki po studiach. 1/3 chce rozpoczšć studia doktoranckie, prawie 1/4 studia podyplomowe, a 1/5 planuje podjšć studia na innym kierunku.

Jeœli chodzi o podnoszenie kwalifikacji w trakcie studiów, to zdecydowana większoœć stawia na samokształcenie. Mniej osób wybiera praktyki i staże, pracę dla organizacji studenckich oraz szkolenia. Zdecydowana większoœć ankietowanych zapewnia, że jeszcze praktyk nie odbywała, a jeżeli odbywała, to tylko raz. Co więcej, połowa ankietowanych stwierdziła, że w trakcie studiów nie pracowała na stanowisku zwišzanym ze studiami, a jeżeli pracowała – to na umowie cywilnoprawnej lub bez wynagrodzenia. Jedynie 6 proc. było zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Studenci, którzy decydujš się na zdobywanie doœwiadczenia przez praktyki, deklarujš, że sš w stanie poœwięcić na nie ponad 20 godzin tygodniowo. Dzięki temu zdobywajš wiedzę i umiejętnoœci oraz zwiększajš swoje szanse na rynku pracy.

Najchętniej wybieranym pracodawcš byłyby kancelarie EY Law, Deloitte Legal oraz SK&S. Ale najbardziej znane kancelarie według studentów to Deloitte Legal (62 proc.), EY Law (53 proc.) oraz PwC Legal (51 proc.).

m.adamski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL