Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking audytorów

Nowe technologie pukajš do drzwi

123RF
Sprawozdawczoœć finansowa jeszcze do niedawna kojarzyć się mogła z tonami dokumentów. To już przeszłoœć.

Rynek audytu jest w przededniu dużej rewolucji technologicznej.

– Od tych zmian nie ma już ucieczki. Nasi klienci automatyzujš procesy księgowe, dlatego również audytorzy będš musieli odpowiedzieć na oczekiwania stawiane przez klientów. Dzisiejsza technologia pozwala na przetwarzanie i analizowanie znacznie większych baz danych, niż to było jeszcze parę lat temu – podkreœla Robert Klimacki, partner w dziale audytu EY.

Bezpieczeństwo IT pod lupš

Już dzisiaj wiele firm audytorskich stosuje innowacyjne rozwišzania i sposoby analizy danych. Postępujšca cyfryzacja sprawia, że mocno zmieniajš się też modele biznesowe przedsiębiorstw, na popularnoœci zyskuje m.in. outsourcing oraz usługi chmurowe. Dla firm to spora szansa na obniżkę kosztów. Jeœli chodzi o model chmurowy – w zależnoœci od szacunków (zależš od rozmiaru firmy, rodzaju usług i wybranego rozwišzania) – mówi się o oszczędnoœciach rzędu od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych w skali roku. Efektem wprowadzenia chmury jest również znaczšce przyspieszenie kluczowych procesów w przedsiębiorstwie oraz elastyczny dostęp do mocy obliczeniowych.

Jednoczeœnie tego typu usługi rodzš pytanie o poufnoœć oraz bezpieczeństwo danych. Co ciekawe, według ekspertów wbrew powszechnej opinii nie ma tu większego zagrożenia niż w przypadku tradycyjnych metod i własnej infrastruktury IT. Nie bez powodu w ostatnim czasie coraz częœciej mówi się o cyberprzestępcach, którym wirtualne drzwi najczęœciej otwierajš nieœwiadomi pracownicy – szczególnie wtedy, gdy system kontroli informacji w firmie nie działa należycie. Oszczędzanie na bezpieczeństwie IT jest ryzykowne i żadne patrzšce długofalowo przedsiębiorstwo nie powinno myœleć w tych kategoriach.

Rynek bezpieczeństwa IT na całym œwiecie roœnie w szybkim tempie i Polska nie jest tu wyjštkiem. Usługi z tego zakresu œwiadczš też audytorzy należšcy do dużych grup kapitałowych. Pomagajš odpowiedzieć na pytanie, gdzie istniejš najpoważniejsze luki bezpieczeństwa w systemach informatycznych i sprzęcie danego przedsiębiorstwa, czy można zaatakować krytycznš aplikację i doprowadzić do wycieku danych oraz czy konfiguracja systemów antywirusowych w należyty sposób zabezpiecza użytkowników przed cyberatakami.

Firmy zajmujšce się audytem w ramach szerokiego wachlarza œwiadczonych usług doradczych przeprowadzajš również testy poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego systemu kontroli, a nawet tzw. testy odpornoœci na ataki z wykorzystaniem elementów inżynierii społecznej. Wykorzystywanie błędów ludzkich jest bowiem jednym z najbardziej skutecznych sposobów na uzyskanie dostępu do zasobów nawet najbardziej chronionych instytucji na całym œwiecie.

Audytorzy w ramach œwiadczonych przez nich usług doradczych prowadzš również szkolenia na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii informatycznych.

Sztuczna inteligencja coraz powszechniejsza

W niektórych branżach na systemach IT oparty jest praktycznie cały biznes, np. w e-handlu. Coraz częœciej w swojej działalnoœci firmy zaczynajš wykorzystywać zaawansowane algorytmy.

– Już dzisiaj obserwujemy korzyœci wynikajšce z zastosowania sztucznej inteligencji. Dla firm może to być automatyzacja procesów analitycznych, odcišżenie pracowników w żmudnych zadaniach raportowych, a także podejmowanie lepszych decyzji w krótszym czasie – wymienia Michał Kudelski, ekspert w SAS Polska. Przykład? Sztuczna inteligencja potrafi automatycznie wykryć najlepszy moment złożenia oferty klientowi indywidualnemu. – W cišgu milisekund wylicza dla niego optymalnš ofertę oraz natychmiast wysyła jš jednym z kanałów komunikacji – mówi ekspert. Dodaje, że przeciętny zjadacz chleba również coraz częœciej korzysta z dobrodziejstw nowych technologii, takich jak automatyczne tłumaczenia językowe, rozpoznawanie komend głosowych przez urzšdzenia codziennego użytku czy rekomendacje utworów muzycznych w serwisie Spotify. – Wkrótce będziemy też jeŸdzić autonomicznymi samochodami i komunikować się z komputerami za pomocš języka naturalnego – uważa ekspert.

Nikt nie ma też jednak wštpliwoœci co do tego, że nowe technologie odbiorš pracę milionom ludzi, w szczególnoœci tam, gdzie procesy sš powtarzalne. Czy zagrożš też biegłym rewidentom? Wydaje się to mało prawdopodobne, mogš raczej być pomocš w wykonywaniu żmudnych czynnoœci kontrolnych, ale nie zastšpiš ich tam, gdzie koniecznie jest holistyczne spojrzenie, dostrzeżenie niuansów, współpraca z władzami spółek i wycišgnięcie wniosków bazujšcych na doœwiadczeniu i wiedzy.

– Wierzę, że zespół audytorów będzie rozpoczynał pracę od otwarcia przygotowanej wczeœniej przez robota „paczki" przetworzonych dokumentów i zestawień. Pozostaje pytanie, jak będziemy kształcili i przygotowywali do zawodu naszych następców – zastanawia się ekspert EY. Wtóruje mu Bartosz Sowiński z Rödl & Partner. Podkreœla, że idšc z duchem postępu technologicznego, coraz więcej firm audytorskich decyduje się zamienić papierowš dokumentację rewizyjnš na elektronicznš.

– Program informatyczny do badania sprawozdań finansowych jest pomocny w ustandaryzowaniu dokumentacji, zwiększa efektywnoœć, jednak w wydaniu właœciwej opinii z przeprowadzonego badania bardzo ważny pozostanie zawodowy osšd oraz zawodowy sceptycyzm – podkreœla ekspert z Rödl & Partner.

Przepis na audytora

Pojęcie i rola biegłego rewidenta w cišgu ostatnich lat mocno ewoluowały. To już nie tylko księgowy, ale specjalista posiadajšcy wiedzę z zakresu rachunkowoœci, prawa, podatków, systemów informatycznych i złożonych procesów biznesowych. Musi być wszechstronny, bo tylko wtedy będzie w stanie zrozumieć wartoœć biznesowš swojego klienta.

– Aby audyt mógł przynieœć wartoœć dodanš, musi być dostosowany do specyfiki branży klienta, a to z kolei wymaga dużego doœwiadczenia we współpracy z danš spółkš – podkreœla Monika Skórka, ekspertka w RSM Poland. Dodaje, że to właœnie długoletnia współpraca oraz traktowanie audytora jako partnera biznesowego, a nie kontrolera, procentuje zwiększonš jakoœciš obsługi, transferem wiedzy oraz możliwoœciš zidentyfikowania ryzyk finansowych, podatkowych i prawnych, a także daje szansę na znalezienie odpowiednich rozwišzań.

Opinia

Mariusz Dziurdzia, partner PwC

Œwiat audytu finansowego staje się coraz bardziej skomplikowany. Z jednej strony wymogi regulacyjne nakładajš na audytorów coraz większe obostrzenia dotyczšce dokumentacji i metodologii badania, a jednoczeœnie zasady rachunkowoœci podlegajš cišgłym zmianom. Z drugiej strony wzrost informatyzacji i outsourcing procesów księgowych wymaga całkowicie innego podejœcia do badania oraz dostosowania audytu do zmiany technologicznej. Rosnšca złożonoœć transakcji gospodarczych oraz wpływ szacunków zarzšdu w obszarach takich jak testy na utratę wartoœci aktywów, systemy premiowania, rozliczanie transakcji kapitałowych czy finansowanie kapitału obrotowego wymaga od audytora nowego spojrzenia na badanie. Firmy, a co za tym idzie również audytorzy, muszš też sprostać zupełnie nowym rodzajom ryzyka i odpowiedzi na nie przez ocenę systemu kontroli wewnętrznej – chodzi tu np. o bezpieczeństwo zasobów informatycznych firmy i wpływ tego bezpieczeństwa na działalnoœć operacyjnš.

Aby firmy audytorskie mogły sprostać powyższym wyzwaniom, muszš cišgle się rozwijać i inwestować w swoich pracowników oraz narzędzia do badania. Dzisiaj dobry audytor to nie księgowy, ale specjalista posiadajšcy wiedzę z zakresu podatków, IT czy funkcjonowania procesów biznesowych. Rosnšce nakłady na rozwój, a jednoczeœnie koniecznoœć utrzymania najwyższych standardów jakoœci badania i zgodnoœci z wymogami regulacyjnymi powodujš, że koszty po stronie firm audytorskich sš wyższe z roku na rok. Oczekiwania rynku na cišgłe zmniejszanie ceny badania jest więc nieuzasadnione.

Sporo pracy również przed samymi audytorami. Aby zmienić postrzeganie badania, muszš się bardziej koncentrować na tych elementach, które w największym stopniu wpływajš na wartoœć w biznesie, i potwierdzać ich jakoœć. Już dzisiaj wiele firm audytorskich stosuje innowacyjne rozwišzania i sposoby analizy danych, w tym big data i data analytics, a rekomendacje zawierane w listach audytora do zarzšdu wielokrotnie wykraczajš poza obszar rachunkowoœci i finansów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL