Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Zmiana kwoty wolnej od podatku: lepiej rozliczyć się z małżonkiem

123RF
Najlepiej zarabiajšcy tracš na zmianach kwoty wolnej. Sposobem, by tego uniknšć, może być wspólne rozliczenie.

1 stycznia 2018 r. po raz kolejny zmienia się kwota wolna od podatku. Zyskajš na tym osoby najmniej zarabiajšce. Skorzystajš przede wszystkim ci, których dochody nie przekroczš w trakcie całego roku kwoty 8 tys. zł. Efekt będzie taki, że nie zapłacš w ogóle daniny do urzędu skarbowego. Kwota zmniejszajšca podatek wyniesie dla nich 1440 zł.

Jednak zmiany te będš obowišzywać w rozliczeniu za 2018 r. W 2017 r. całkowicie wolna od podatku jest kwota 6,6 tys. zł.

Niższy podatek zapłacš również osoby o dochodach między 8 tys. a 13 tys. zł rocznie (w rozliczeniu za 2017 r. jest to kwota między 6,6 tys. a 11 tys. zł). W tym przedziale kwota zmniejszajšca podatek będzie miała charakter degresywny (czyli malejšcy wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku) i wynosić będzie od 1440 do 556,02 zł.

Podwójna kwota wolna

Nic nie zmieni się dla osób uzyskujšcych roczne dochody w przedziale 13 tys. – 85,5 tys. zł. Nadal będš korzystać z kwoty zmniejszajšcej 556,02 zł, tak jak w 2017 r. i wczeœniejszych latach.

– Kwota wolna zmienia się już po raz drugi. Jednak podobnie jak rok wczeœniej, zyska na tym jedynie wšska grupa najmniej zarabiajšcych podatników i będš to niewielkie korzyœci – mówi doradca podatkowy Andrzej Sadowski.

Z drugiej strony duża grupa podatników musi się przygotować na podwyżkę PIT, wynikajšcš ze zmniejszenia kwoty wolnej. Na zmianie przepisów stracš zarabiajšcy powyżej 85,5 tys. zł. Przy dochodach pomiędzy 85,5 tys. zł a 127 tys. zł rocznie kwota zmniejszajšca podatek będzie malała od 556,02 zł aż do zera. Z kolei zarabiajšcy powyżej 127 tys. zł w ogóle nie będš mieli kwoty wolnej.

Wielu osobom będzie się opłacało rozliczenie z małżonkiem. To dlatego, że zgodnie z ustawš o PIT przy wspólnym rozliczeniu podatek oblicza się w podwójnej wysokoœci od połowy łšcznych dochodów męża i żony. Może to być korzystne dla osób, które zarabiajš ponad 127 tys. zł rocznie i przy samodzielnym rozliczeniu nie będš mogły w ogóle uwzględnić kwoty wolnej. Jeœli ich małżonek nie zarabia lub jego dochody mieszczš się w niższym progu, nie stracš na zmianie przepisów.

Przykład: Pan Antoni ma roczne dochody 140 tys. zł. Jego żona nie uzyskała żadnych dochodów. Jeœli pan Antoni rozliczy się sam, nie skorzysta z kwoty wolnej. Zapłaci blisko 33 tys. zł podatku. Przy wspólnym zeznaniu małżonkowie obliczš podatek od połowy łšcznych dochodów, czyli od 70 tys. zł. Będzie im przysługiwać podwójna kwota wolna, czyli 2 x 3091 zł. Podatek wyniesie ok. 24 tys. zł. Zyskajš więc ok. 9 tys. zł.

Podobny efekt osišgnš osoby, które złożš wspólny PIT z samotnie wychowywanym dzieckiem. Również w tym przypadku podatek oblicza się w podwójnej wysokoœci od połowy dochodów, co oznacza możliwoœć skorzystania z podwójnej kwoty wolnej.

Rozliczenie z małżonkiem może być też korzystne przy niższych zarobkach, np. w przypadku studentów lub osób, których tylko niektóre dochody sš opodatkowane według skali.

Przykład: Pani Ewa zarabia 14 tys. zł rocznie, a jej mšż nie miał w ogóle dochodów opodatkowanych według skali. Przysługujšca jej kwota wolna wynosi 3091 zł. Zapłaci ok. 1,9 tys. podatku. Wspólne rozliczenie powoduje, że podatek oblicza się w podwójnej wartoœci od połowy ich wspólnego dochodu, czyli od kwoty 7 tys. zł. To mniej niż kwota wolna wynoszšca 8 tys. zł, więc nie zapłacš w ogóle podatku. Zyskajš ok. 1,9 tys. zł.

Nie wszyscy będš jednak mogli skorzystać na wspólnym zeznaniu podatkowym. Osobom najlepiej zarabiajšcym rozliczenie z małżonkiem nie przyniesie żadnych korzyœci, nawet gdy ten nie ma dochodów.

Przykład: Pan Michał zarabia rocznie 300 tys. zł. Nie przysługuje mu w ogóle kwota wolna. Nawet gdy rozliczy się wspólnie z niepracujšcš żonš, to podatek będš musieli obliczyć w podwójnej wysokoœci od kwoty 150 tys. zł, od której także nie ma kwoty wolnej.

Andrzej Sadowski przypomina, że przez wiele lat kwota wolna od podatku była jednakowa dla wszystkich i wynosiła 3091 zł niezależnie od poziomu zarobków. Teraz jest zróżnicowana w zależnoœci od dochodów. Co więcej, każdy podatnik będzie musiał wyliczyć jš indywidualnie już po zakończeniu roku podatkowego. W praktyce oznacza to zwiększone ryzyko pomyłki.

Podatnicy uwzględniš zmiany kwoty wolnej po raz pierwszy w rozliczeniu PIT za 2017 r., które należy złożyć do końca kwietnia 2018 r. Z kolei w rozliczeniu za 2018 r. będzie obowišzywać już inna wysokoœć kwoty wolnej.

Ważne sš warunki

Osoby, które chcš rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, muszš pamiętać, że nie zawsze jest to możliwe. Trzeba spełnić okreœlone warunki.

Po pierwsze, trzeba mieć dochody opodatkowane według skali podatkowej, czyli według stawek 18 i 32 proc. Oznacza to, że preferencja przysługuje tym, którzy wypełniajš druk PIT-37 (m.in. dochody z pracy) lub PIT-36 (działalnoœć gospodarcza).

Po drugie, należy pozostawać przez cały rok w zwišzku małżeńskim. Oznacza to, że jeœli dana para wzięła œlub np. 19 sierpnia 2017 r., to wspólne zeznanie będzie mogła złożyć dopiero za 2018 r.

Po trzecie, konieczne jest pozostawanie przez cały rok we wspólnoœci majštkowej.

Po czwarte, należy złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie. W praktyce trzeba zaznaczyć odpowiednie pola w formularzu i złożyć podpis.

Po pište, taki wniosek należy złożyć w terminie, czyli w przypadku zeznania za 2017 r. – do 30 kwietnia 2018 r. Złożenie PIT po terminie oznacza utratę prawa do preferencji.

Co istotne, wspólne rozliczenie nie przysługuje tym, którzy majš inne dochody opodatkowane stawkš liniowš 19 proc.

Z preferencji mogš też skorzystać wdowcy i wdowy. Przepisy mówiš, że można złożyć wspólny PIT, jeœli zwišzek małżeński został zawarty przed rozpoczęciem 2017 r., ale jeden z małżonków zmarł w trakcie roku oraz gdy œmierć współmałżonka nastšpiła po upływie roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania do urzędu skarbowego.

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL