Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Obowišzki organizatora akcji promocyjnej w internecie

Fotolia.com
O zakwalifikowaniu danej akcji marketingowej jako loterii promocyjnej albo konkursu nie decyduje nazwa ogłoszona przez organizatora, ale ich faktyczne cechy. One też będš wyznaczać niezbędne do załatwienia formalnoœci.

Wzrost znaczenia internetu, a przede wszystkim mediów społecznoœciowych spowodował, że wiele podmiotów gospodarczych przeniosło wszelkie działania marketingowe, majšce na celu promocję produktów albo usług w sieci. Akcje promocyjne często przybierajš formę konkursów, w których uczestnik po spełnieniu okreœlonych warunków może wygrać konkretnš nagrodę. Media społecznoœciowe umożliwiajš szybkie poinformowanie konsumentów o organizowanym konkursie i pozwalajš na stosunkowo niekłopotliwe przeprowadzenie całego wydarzenia.

Wiele firm organizuje na przykład konkurs na swoim fanpage'u w mediach społecznoœciowych albo współpracuje z blogerami, którzy ogłaszajš konkurs na swojej stronie internetowej, gdzie nagrody dostarcza dana współpracujšca z właœcicielem bloga firma. Każda tego rodzaju akcja promocyjna niesie za sobš konkretne skutki prawne w zależnoœci od tego, czy w œwietle obowišzujšcych przepisów jest faktycznie konkursem czy może loteriš promocyjnš.

Jak rozróżnić

Decydujšcy wpływ na ustalenie, jak należy zakwalifikować dane działanie marketingowe ma fakt, czy przyznanie nagród odbywa się w drodze przypadku. Loteria jest wysoce atrakcyjnš formš promocji, ponieważ proces przyznawania nagród jest zwykle krótkotrwały i bardzo prosty – z wszystkich osób, które wzięły udział w danym wydarzeniu, losowana jest, ustalona wczeœniej liczba zwycięzców. Z kolei konkurs wymaga, aby jego uczestnicy wykazali się konkretnymi umiejętnoœciami i wykonali wskazane przez organizatora zadanie konkursowe. Warto wspomnieć, że wszelkie działania marketingowe, których podstawš jest losowoœć, tj. omawiane loterie promocyjne, reguluje ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 471 ze zm.), a organizację konkursów z nagrodami reguluje ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 459 ze zm.; dalej: k.c.).

Czy decyduje przypadek

Zgodnie z ustawš o grach hazardowych grami losowymi sš gry, w tym urzšdzane przez sieć internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególnoœci zależy od przypadku. Oznacza to, że wynik jest dla gracza nieprzewidywalny. Ustawa zawiera zamknięty katalog gier hazardowych, a wœród nich wymienia loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze, i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urzšdzajšcy loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Z kolei konkurs okreœlany jest mianem przyrzeczenia publicznego, które definiujš przepisy k.c.: kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynnoœci, obowišzany jest przyrzeczenia dotrzymać. Uregulowania k.c. nie odnoszš się w żaden sposób do losu (przypadku), który mógłby decydować o wyłonieniu zwycięzcy.

Obowišzki organizatora

Loteria promocyjna nie wymaga od uczestników wykazywania się konkretnymi umiejętnoœciami albo szczególnš wiedzš. Cechuje jš natomiast łatwoœć uczestnictwa, a o wygranej decyduje los. Ustawa o grach hazardowych nakłada jednak na organizatorów loterii promocyjnej okreœlone obowišzki. Zgodnie z jej zapisami, warunkiem urzšdzania gier hazardowych jest zatwierdzenie ich regulaminu >patrz ramka, w tym jego każdorazowej zmiany, przez dyrektora izby administracji skarbowej, który zatwierdza regulamin w terminie dwóch miesięcy od dnia przedłożenia regulaminu do zatwierdzenia.

Regulamin do wglšdu

Organizator loterii promocyjnej powinien umożliwić uczestnikom zapoznanie się z regulaminem, a sam regulamin powinien okreœlać:

1. nazwę loterii;

2. nazwę podmiotu urzšdzajšcego loterię;

3. wskazanie organu wydajšcego zezwolenie;

4. zasady prowadzenia loterii;

5. obszar, na którym będzie urzšdzana loteria;

6. czas trwania loterii;

7. sposób urzšdzania loterii, w szczególnoœci miejsce i termin losowania nagród;

8. sposób zapewnienia prawidłowoœci urzšdzania loterii;

9. sposób i termin ogłaszania wyników;

10. miejsce i termin wydawania wygranych;

11. tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;

12. wartoœć puli nagród;

13. termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

Ponadto, loterie promocyjne mogš być urzšdzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemajšce osobowoœci prawnej. Zezwolenia udziela dyrektor izby administracji skarbowej, na którego obszarze właœciwoœci miejscowej sš urzšdzane i prowadzone takie gry. Gdy loteria promocyjna obejmuje obszar właœciwoœci miejscowej więcej niż jednego dyrektora izby administracji skarbowej, zezwolenia udziela dyrektor izby administracji skarbowej właœciwy według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, albo głównego miejsca wykonywania działalnoœci gospodarczej przez przedstawiciela. Jeżeli organizatorem loterii promocyjnej jest podmiot gospodarczy, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy nie można ustalić właœciwoœci miejscowej organu, wniosek o zezwolenie należy kierować do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Najpierw wniosek...

Warto wspomnieć, że ustawa o grach hazardowych szczegółowo okreœla, jakie informacje oraz załšczniki powinien zawierać wniosek o zezwolenie na organizację loterii promocyjnej, a mianowicie:

1. nazwę i status prawny podmiotu występujšcego z wnioskiem, w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sšdowym, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzšcego działalnoœć za poœrednictwem oddziału numer w Krajowym Rejestrze Sšdowym tego oddziału;

2. dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamoœci) osób zarzšdzajšcych podmiotem oraz reprezentujšcych podmiot występujšcy z wnioskiem;

3. okreœlenie obszaru, na którym planuje się urzšdzenie loterii;

4. okreœlenie czasu, w którym planuje się urzšdzenie loterii;

5. bankowe gwarancje wypłat nagród (jednostka gospodarcza ubiegajšca się o udzielenie zezwolenia na urzšdzanie loterii promocyjnej musi posiadać gwarancję bankowš wypłaty nagród do wysokoœci wartoœci nagród okreœlonej w regulaminie loterii);

6. projekt regulaminu loterii;

7. dokumenty potwierdzajšce legalnoœć Ÿródeł pochodzenia œrodków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;

8. aktualne zaœwiadczenia o niezaleganiu z zapłatš podatków stanowišcych dochód budżetu państwa, należnoœci celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

... potem zezwolenie

Tego rodzaju wnioski sš rozpatrywane w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia, a zezwolenie udzielane jest na okres trwania loterii promocyjnej, nie dłużej jednak niż na dwa lata. Zezwolenie na urzšdzenie loterii promocyjnej zawiera:

1. nazwę podmiotu urzšdzajšcego loterię;

2. nazwę loterii;

3. nazwiska osób zarzšdzajšcych podmiotem urzšdzajšcym loterię;

4. obszar, na którym loteria będzie urzšdzana;

5. czas urzšdzania loterii;

6. nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalnoœci.

Podmiot posiadajšcy koncesję lub zezwolenie jest obowišzany w terminie siedmiu dni od dnia wystšpienia takiego zdarzenia poinformować organ właœciwy w sprawie udzielenia zezwolenia o rozpoczęciu działalnoœci objętej zezwoleniem, a także rezygnacji bšdŸ przerwie w wykonywaniu działalnoœci objętej zezwoleniem oraz ewentualnym wznowieniu działalnoœci po przerwie. Innymi słowy, organizator loterii, który dostał na niš zezwolenie, musi poinformować o jej rozpoczęciu i dalszych losach.

Za opłatš

Za udzielenie zezwolenia albo jego zmianę pobierane sš opłaty, których kalkulację szczegółowo reguluje ustawa. Co do zasady, opłata za wydanie zezwolenia na urzšdzanie loterii promocyjnej wynosi 10 proc. wartoœci puli nagród, jednak nie mniej niż 50 proc. kwoty bazowej. Kwota bazowa zdefiniowana w ustawie o grach hazardowych zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obliczanego przez Główny Urzšd Statystyczny. Urzšdzanie loterii promocyjnych nie jest natomiast przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier.

Jak wynika z powyższych wybranych obowišzków organizatora loterii promocyjnej, przygotowanie i przeprowadzenie tego rodzaju akcji marketingowej wymaga dopełnienia wielu różnego rodzaju obowišzków.

Wymogi konkursu w Internecie

Kodeks cywilny nie nakłada na organizatora tego rodzaju akcji promocyjnej żadnych dodatkowych wymagań. Oznacza to, że konkurs w internecie można zorganizować bez koniecznoœci uzyskiwania zezwoleń i sporzšdzania regulaminu podlegajšcego zatwierdzeniu przez organy podatkowe oraz bez uiszczania dodatkowych opłat. Uczestnik konkursu powinien wykazać się wiedzš albo umiejętnoœciami, które umożliwiš mu ewentualnš wygranš, a więc nie ma w tym przypadku elementu losowoœci, który powodowałby koniecznoœć zastosowania przepisów ustawy o grach hazardowych. W orzeczeniach sšdów administracyjnych pojawia się natomiast stanowisko, że istotny jest element rywalizacji pomiędzy uczestnikami konkursu. Zadanie wyznaczone przez organizatora danego konkursu nie może być jednak pozorne, którego rozwišzanie uznane będzie za banalne – udział w rywalizacji konkursowej powinien wymagać faktycznego zaangażowania oraz wykorzystania posiadanych predyspozycji (patrz przykład poniżej). Kryterium wyłonienia zwycięzców może jednak być szybkoœć wykonania danego zadania, ale ponownie należy zaakcentować, że musi ono zależeć wyłšcznie od wiedzy albo umiejętnoœci uczestnika.

Konkurs organizowany w celach promocyjnych w internecie nie musi posiadać regulaminu. Należy jednak podkreœlić, że przygotowanie takiego dokumentu, który będzie między innymi jasno okreœlał, na czym polega zadanie konkursowe oraz w jaki sposób zostanie wybrany zwycięzca, zabezpieczy interesy organizatora konkursu w punktu widzenia obrotu prawnego. Umożliwienie uczestnikom konkursu zapoznania się z utworzonym regulaminem leży więc w szeroko pojętym interesie organizatora konkursu.

Od wygranej trzeba pobrać podatek

Płatnikiem ryczałtowej, 10-proc. daniny od nagrody uzyskanej w konkursie, jest organizujšca go firma.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od wygranych w konkursach oraz grach i zakładach wzajemnych pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokoœci 10 proc. wygranej albo nagrody. Płatnikiem jest organizator konkursu albo loterii promocyjnej, który zobowišzany jest, co do zasady, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (œwiadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartoœci pieniężnych i odprowadzić do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej. Artykuł 30 ust. 3 ustawy o PIT wskazuje, że zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania, w terminie do 20. dnia miesišca następujšcego po miesišcu, w którym pobrano podatek, organizator powinien przekazać wyliczonš kwotę na rachunek właœciwego urzędu skarbowego (art. 42. ust 1 ustawy o PIT). Z kolei na podstawie art. 42 ust. 1a ustawy o PIT, do tego samego urzędu skarbowego należy przekazać deklarację PIT 8AR – nie póŸniej niż do końca stycznia roku następujšcego po roku podatkowym, w którym postawiono do dyspozycji zwycięzcy wygranš albo nagrodę.

Podatnikiem podatku jest zwycięzca danego konkursu albo loterii promocyjnej. Z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o PIT wynika, że wartoœć wygranych stanowi dla niego przychód z innych Ÿródeł. Na podstawie art. 41 ust. 7 że ustawy o PIT, jeżeli przedmiotem wygranej nie sš pienišdze, to podatnik jest obowišzany wpłacić płatnikowi, czyli organizatorowi, kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem nagrody lub œwiadczenia.

Istnieje możliwoœć zwolnienia od podatku wartoœci wygranych – pod warunkiem, że konkursy i gry organizowane i emitowane (ogłaszane) sš przez œrodki masowego przekazu, takie jak prasa, radio i telewizja, oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeœli jednorazowa wartoœć tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Wskazuje na to art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Uwaga! Nie wystarczy, aby akcję promocyjnš ogłosić za poœrednictwem radia, prasy czy telewizji. Organy podatkowe w swoich interpretacjach nakazujš, aby traktować ten przepis literalnie: konkurs (albo loteria promocyjna) musi być zarówno ogłaszany, jak i organizowany przez podmiot zaliczany do mediów masowych.

Magdalena Kraszewska-Szuba

Nazwa akcji promocyjnej nie przesšdzi o jej kwalifikacji

Wiele podmiotów gospodarczych powierza działania reklamowe wyspecjalizowanym w tym obszarze jednostkom. Dlatego na koniec warto wspomnieć, że o zakwalifikowaniu danej akcji marketingowej jako loterii promocyjnej albo konkursu nie decyduje fakt, jak organizator je nazwie i będzie je ogłaszał, ale ich faktyczne cechy. Jeżeli zwycięzca wyłaniany jest w mechanizmie z elementami losowoœci, akcja marketingowa zostanie zakwalifikowana jako loteria promocyjna na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych. Orzecznictwo sšdów administracyjnych jasno wskazuje, że wprowadzanie różnych elementów dodatkowych, które majš stworzyć pozory braku losowoœci, nie pozbawia gry, co do zasady, charakteru losowego, jeœli w konsekwencji wynik całej gry zależy od przypadku. Loteria promocyjna organizowana nielegalnie, czyli bez stosownych zezwoleń, regulaminów, opłat itp., uznawana jest w zależnoœci od skali naruszenia przepisów podatkowych za wykroczenie lub przestępstwo karnoskarbowe.

Należy również pamiętać, aby dokładnie zapoznać się z regulaminem mediów społecznoœciowych, za poœrednictwem których dany podmiot gospodarczy planuje zorganizować promocję swoich produktów albo usług – bez względu na fakt, czy akcja reklamowa prowadzona w internecie będzie miała charakter loterii promocyjnej czy konkursu z nagrodami.

podstawa prawna: ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 471 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 459 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL