Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Prokurator wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji reprywatyzacyjnej dot. Odolańskiej 7 w Warszawie

Fotorzepa, Kuba Kamiński kkam Kuba Kamiński
Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniósł sprzeciw dotyczšcy nieruchomoœci przy ul. Odolańskiej 7 w Warszawie.

W sprzeciwie prokurator wniósł o stwierdzenie nieważnoœci decyzji Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ponieważ została wydana z rażšcym naruszeniem prawa, m.in. przepisów dekretu z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku o własnoœci i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego poprzez zaniechanie ustalenia, czy wniosek dekretowy został skutecznie złożony. W sprawie nie ustalono bowiem, czy wnioskodawca był w posiadaniu gruntu oznaczonej nieruchomoœci w dacie złożenia wniosku o przyznanie praw własnoœci czasowej, tj. w 4 lutego 1949 roku, a zatem czy wniosek o przyznanie prawa własnoœci czasowej został złożony skutecznie.

Podniesiono także zaniechanie ustalenia czy korzystanie z nieruchomoœci przez dotychczasowego właœciciela w dacie wydania decyzji z 27 kwietnia 1953 roku, dało się pogodzić z przeznaczeniem w planie oraz dowolne ustalenie, że w dacie wydawania tej decyzji obowišzywał plan ogólny z 1931 roku, podczas gdy akta postępowania nie zawierajš dokumentów wskazujšcych na poszukiwania przez kolegium innego planu.

To kolejny sprzeciw prokuratora z zespołu powołanego zarzšdzeniem Prokuratora Krajowego z 17 listopada 2016 roku do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach zwišzanych z reprywatyzacjš gruntów warszawskich.

ródło: Prokuratura Krajowa

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL