Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Polskie noble przyznane

Fotorzepa
Trzej wybitni uczeni otrzymali najbardziej prestiżowš nagrodę naukowš w naszym kraju.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nazwiska tegorocznych laureatów. Nagrody FNP przyznawane sš od 1992 r., grono nagrodzonych liczy już 87 osób.

Zgodnie z regulaminem wyróżnienie przyznawane jest za „szczególne osišgnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwajš granice poznania, otwierajš nowe perspektywy poznawcze, wnoszš wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniajš Polsce znaczšce miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego œwiata". Każdy z laureatów otrzymuje 200 tys. zł. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach.

– Prof. Stanisław Penczek z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi otrzymał jš  w dziedzinie nauk chemicznych i o materiałach – za opracowanie teorii polimeryzacji pierœcienia i jej wykorzystanie do syntezy polimerów biodegradowalnych.

Opracowane przez prof. Stanisława Penczka zasady polimeryzacji należš do istotnych osišgnięć w chemii.  Warunki, w których zachodzš reakcje polimeryzacji, sš różnorodne, przebiegajš one tylko w podwyższonej temperaturze, lub  niezbędne sš katalizatory i wysokie ciœnienie.  Za pomocš reakcji polimeryzacji otrzymuje się wysokoczšsteczkowe substancje , polimery, nazywane także tworzywami sztucznymi lub plastikami, np.  polietylen, policzterofluoroetylen (teflon), polistyren, kauczuki syntetyczne i inne. Majš one ogromne znaczenie gospodarcze. Znajdujš zastosowanie w biomedycynie, w lekach o przedłużonym działaniu, a ostatnio także zostały zastosowane do otrzymywania biodegradowalnych stentów kardiologicznych.

Laureat urodził się w 1934 r. w Warszawie. W 2000 r. zorganizował Œwiatowy Kongres Polimerów, któremu przewodniczył. W 2005 r. został wybrany na członka Zarzšdu Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). W latach 2007–2009 był przewodniczšcym Europejskiej Federacji Polimerów. Otrzymał  wiele wyróżnień, między innymi Medal Osobisty Francuskiej Akademii Nauk, francuski order Chevalier dans l'Ordre des Palmes Academiques przyznawany przez premiera Francji, Medal Osobisty Japońskiego Towarzystwa Nauk o Polimerach, Międzynarodowš Nagrodę Belgijskiego Towarzystwa Nauki i Technologii Polimerów, Nagrodę im. Ottona Warburga.

– Prof. Kazimierz Rzšżewski z centrum Fizyki Teoretycznej PAN został wyróżniony w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za odkrycie zjawiska magnetostrykcji w ultrazimnych gazach z oddziaływaniem dipolowym.

Ultrazimne gazy kwantowe stały się narzędziem wykorzystywanym w fizyce ciał stałych oraz w fizyce kwantowej. Wykorzystanie wišzek laserowych pozwala kontrolować szereg istotnych parametrów, np. głębokoœć sieci optycznej. Z kolei możliwoœć wykrywania pojedynczych atomów i manipulowania nimi otwiera drogę do nowatorskich eksperymentów w fizyce kwantowej.

Prof. Kazimierz Rzšżewski urodził się w 1943 r. w Warszawie. Jest dziœ jednym z najbardziej wpływowych europejskich naukowców w dziedzinie optyki kwantowej i jednš z najważniejszych osobistoœci w dziedzinie ultrazimnych gazów atomowych. Położył podwaliny pod rozwój tej dyscypliny, dlatego uznawany jest na arenie międzynarodowej za badacza, który pomógł jej zaistnieć i jš ukształtować.

Jego badania otwierajš nowe możliwoœci w metrologii (okreœlanie dokładnego czasu i częstotliwoœci). Jest członkiem z wyboru Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego i Brytyjskiego Instytutu Fizyki, profesorem wizytujšcym Uniwersytetu w Essen w Niemczech, Instytutu Optyki Uniwersytetu w Rochester w USA, JILA w Boulder (Kolorado), Katolickiego Uniwersytetu w Louvain-la-Neuve (Belgia), Instytutu Optyki Kwantowej Maxa Plancka w Garching w Niemczech i Uniwersytetu w Stuttgarcie.

– Prof. Jerzy Jedlicki z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie został laureatem w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za fundamentalne studia nad fenomenem inteligencji jako warstwy społecznej i jej rolš w procesach modernizacji w Europie Œrodkowo-Wschodniej.

Wyróżnione zostało trzytomowe dzieło „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918" (Warszawa 2008, wydanie angielskie: „A history of the Polish intelligentsia", Frankfurt 2014), będšce uwieńczeniem wieloletnich badań prof. Jedlickiego nad historiš inteligencji. Jest to pierwsze pełne opracowanie problemu o zasadniczym znaczeniu dla poznania i zrozumienia dziejów politycznych, społecznych i kultury epoki porozbiorowej.

Studia zawierajš wszechstronnš i przekonujšcš interpretację tego, co faktycznie przedstawiała inteligencja jako zjawisko społecznej i intelektualnej historii modernizacji europejskiej: praktycznie w całej Europie nowo powstajšce warstwy profesjonalistów wykształconych na uczelniach wyższych odgrywały znaczšcš rolę w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa w XIX wieku; jednakże tym, co szczególnie charakteryzowało inteligencję (wschodnich) obrzeży Europy, było to, że jej członków łšczył nie tylko ten sam profil społeczny, ale również wspólne poczucie zaangażowania w moralne zadanie odnowy społecznej. Było to przekonanie, że pełniš rolę misjonarskš w walce o nowoczesnš cywilizację, łšcznie z wolnoœciš narodowš i politycznš.

Praca ta zalicza się do najwybitniejszych osišgnięć polskiej historiografii, głównie dzięki połšczeniu w niej perspektywy historii społecznej z perspektywš historii idei, a także dzięki doskonałej literackiej formie.

Laureat, urodzony w 1930 r. w Warszawie, jest autorem kilkudziesięciu publikacji i ksišżek będšcych fundamentalnym Ÿródłem wiedzy o społeczeństwie polskim i historii idei dziewiętnastowiecznych. Wpływ prac prof. Jerzego Jedlickiego sięga daleko poza granice Polski, czynišc z niego jednego z najbardziej innowacyjnych i inspirujšcych historyków Europy.

W tym roku w zakresie nauk o życiu i o Ziemi nagrody nie przyznano.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL