Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauczyciele

Nauczyciele: od 2018 r. trudniej o urlop na poratowanie zdrowia

AdobeStock
Nie każde schorzenie będzie uprawniało nauczyciela do urlopu zdrowotnego. O potrzebie udzielenia wolnego zdecyduje lekarz medycyny pracy.

Od Nowego Roku nauczycielom będzie trudniej o urlop dla poratowania zdrowia. Dostanie go nauczyciel na walkę z chorobš zagrażajšcš wystšpieniem choroby zawodowej lub ze schorzeniem, w którego powstaniu czynniki œrodowiska pracy lub sposób jej wykonywania mogš odgrywać istotnš rolę. Takš zmianę w Karcie nauczyciela wprowadza ustawa o finansowaniu zadań oœwiatowych. Do tej pory można było iœć na urlop zdrowotny niezależnie od rodzaju schorzenia. Był po prostu udzielany w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia.

Nie dla nadużyć

To nie koniec zmian. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie orzekał lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu. Możliwe będzie także korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskowš dyrektor szkoły będzie udzielał na podstawie potwierdzonego skierowania na okres w nim ustalony.

Nauczycielom nie podobajš się zmiany w Karcie nauczyciela.

– Urlop dla poratowania zdrowia pozwala nauczycielom utrzymać się na rynku pracy nawet wówczas, gdy ich stan zdrowia się pogarsza. Nadużycia w korzystaniu z tych urlopów należy oczywiœcie eliminować. Dyrektor szkoły czy przedszkola ma do tego odpowiednie narzędzia. Ograniczenie grona chorych nauczycieli, którzy mogš korzystać z urlopów, oceniamy natomiast krytycznie – mówi Sławomir Broniarz, prezes Zwišzku Nauczycielstwa Polskiego.

Powinien przejšć ZUS

Sš też i korzystne dla nauczycieli zmiany. Nowelizacja Karty nauczyciela łagodzi bowiem wymóg stażowy do skorzystania z urlopu zdrowotnego po raz pierwszy. Tak jak dotychczas nauczyciel będzie musiał przepracować nieprzerwanie co najmniej siedem lat w szkole, jednak w wymiarze co najmniej połowy obowišzkowego wymiaru zajęć. Do tej pory trzeba było pracować na cały etat. Nadal okres pracy w szkole na stanowisku nauczyciela będzie musiał być nieprzerwany, ale za nieprzerwany będzie uznawany także okres pracy, jeœli podjęcie zatrudnienia w szkole nastšpi nie póŸniej niż w cišgu trzech miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

Niezmienny pozostanie okres urlopu dla poratowania zdrowia, z którego nauczyciele będš mogli skorzystać. Jednorazowo wyniesie nie więcej niż rok. Nauczyciel dostanie kolejny urlopu dla poratowania zdrowia nie wczeœniej niż po upływie roku od zakończenia poprzedniego, a łšczny jego wymiar w okresie całego zatrudnienia nie będzie mógł przekraczać trzech lat.

Przepisy przejœciowe przewidujš możliwoœć uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach pod warunkiem uzyskania orzeczenia o potrzebie jego udzielenia przed 1 stycznia 2018 r.

Zdaniem przedstawicieli samorzšdów zmiany dotyczšce urlopów na poratowanie zdrowia idš w dobrym kierunku.

- Doprecyzowanie przepisów w zakresie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia oraz wprowadzenie obowišzku orzekania przez lekarza medycyny pracy jest oceniane przez samorzšdy pozytywnie. Jednak urlopy dla poratowania zdrowia i wynagrodzenie dla nauczycieli zastępujšcych urlopowanego to ogromny koszt dla samorzšdów, który nie jest przewidziany wprost w częœci oœwiatowej subwencji ogólnej ani w rezerwie oœwiatowej.   Od lat postulujemy, żeby wydatki te zostały przejęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo przecież wynikajš one z choroby - mówi Katarzyna Liszka-Michałka, ekspert Zwišzku Polaków Polskich.

Koniec z dodatkami

Zmiany w Karcie nauczyciela, które wchodzš w życie od Nowego Roku, dotyczš nie tylko urlopów dla poratowania zdrowia. Zostanš uchylone przepisy przyznajšce prawo do lokalu mieszkalnego, dodatku mieszkaniowego i działki gruntu do użytkowania.

– Rzšd zwleka z podwyżkami dla nauczycieli, ale dodatki już odbiera – zaznacza Sławomir Broniarz.

Zmieniš się także zasady udzielania urlopu wypoczynkowego dyrektorom. Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, zarówno w szkole, jak i przedszkolu, będš korzystać z urlopu wypoczynkowego na zasadach okreœlonych dla nauczycieli placówek nieferyjnych.

12 912 etatów ?zajmujš w tym roku szkolnym nauczyciele na urlopach na poratowanie zdrowia. To o 897 etatów więcej niż rok wczeœniej

Ustawa z 27 paŸdziernika 2017 r. o finansowaniu zadań oœwiatowych – z wyjštkiem niektórych przepisów, DzU z 29 listopada 2017 r., poz. 2203

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL