Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mundurowi

Dyscyplinarka pozbawia żołnierza odprawy mieszkaniowej

123RF
Żołnierz dyscyplinarnie zwolniony z czynnej służby wojskowej nie ma prawa do odprawy mieszkaniowej.

Wojskowi odchodzšcy ze służby majš prawo do odprawy mieszkaniowej. Otrzyma jš żołnierz służby:

- stałej zwalniany z zawodowej służby wojskowej, zamieszkały w kwaterze,

- stałej zwalniany z zawodowej służby wojskowej, który do dnia zwolnienia ze służby nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

jeœli nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej albo został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem okresu wymaganego do nabycia uprawnień do emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właœciwy organ wojskowy,

- kontraktowej zwalniany z zawodowej służby wojskowej, który nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostajšcego w zwišzku ze służbš wojskowš lub wskutek choroby powstałej w zwišzku ze szczególnymi właœciwoœciami lub warunkami tej służby, z tytułu których przysługujš œwiadczenia odszkodowawcze (art. 23 ust. 1 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 207 ze zm.; dalej: ustawa).

Uprawnienie żołnierza do odprawy mieszkaniowej powstaje w dacie zwalniania go ze służby (wyrok WSA w Warszawie z 21 listopada 2011 r., II SA/Wa 1352/11).

W razie œmierci żołnierza:

- służby stałej, który do dnia œmierci zajmował lokal mieszkalny lub nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, jeœli do dnia œmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub jego œmierć pozostaje w zwišzku ze służbš wojskowš,

- służby kontraktowej, który do dnia œmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub którego œmierć pozostaje w zwišzku ze służbš wojskowš,

- pełnišcego służbę kandydackš, nadterminowš zasadniczš służbę wojskowš, służbę przygotowawczš albo służbę okresowš, którego œmierć pozostaje w zwišzku ze służbš wojskowš,

- zmarłego w cišgu 3 lat po zwolnieniu ze służby wojskowej, jeżeli œmierć nastšpiła wskutek urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie, albo w cišgu 3 lat po zwolnieniu ze służby, jeżeli œmierć nastšpiła wskutek wypadku pozostajšcego w zwišzku z pełnieniem czynnej służby wojskowej,

- uprawnionego do odprawy mieszkaniowej w dniu zwolnienia ze służby wojskowej, zmarłego przed dniem wypłaty tej odprawy uprawnionymi do odprawy mieszkaniowej sš wspólnie zamieszkali z nim w dniu jego œmierci: małżonek, zstępni, wstępni, osoby przysposobione i osoby przysposabiajšce (art. 23 ust. 3 ustawy).

Podstawš do wydania decyzji o wypłacie odprawy mieszkaniowej jest wniosek zainteresowanego, do którego ma on obowišzek dołšczyć załšczniki wymagane przepisami.

Wojskowy zwalniany ze służby nie zawsze jednak otrzyma to œwiadczenie. Prawa do odprawy pozbawi żołnierza zwolnienie z czynnej służby wojskowej na skutek orzeczenia wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym. Nie otrzyma go także wojskowy, który został zwolniony z czynnej służby wojskowej na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sšdu za popełnienie przestępstwa umyœlnego oraz ten, który skorzystał z innych uprawnień np. w zamian za odprawę (art. 23 ust. 9 ustawy).

—dr Anna Ryl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL