Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Drony będš ratować życie ludziom

Rzeczpospolita
Drony zaopatrzone w defibrylator będš mogły ratować życie, zanim do chorego dotrze pogotowie.

Tylko jedna na dziesięć osób przeżywa zatrzymanie kršżenia poza szpitalem. Reanimacja przez uciskanie klatki piersiowej zwiększa szanse, ale wstrzšs z defibrylatora musi być szybko zastosowany, aby zrestartować serce chorego.

Każda minuta bez defibrylacji zwiększa ryzyko œmierci 10 proc. Dostępne urzšdzenia sš tak zaprojektowane, aby podawać proste wskazówki głosowe, by każdy mógł je zastosować. Coraz częœciej defibrylatory stajš się dostępne w miejscach publicznych.

Jakub Hollenberg z Instytutu Karolinska w Szwecji i jego koledzy zastanawiali się, czy drony mogš być użyte w celu szybszego zabiegu defibrylacji jeszcze przed przyjazdem pogotowia. Podłšczyli urzšdzenia do drona będšcego własnoœciš stacji pożarnej w Norrtälje, położonej na obszarach wiejskich w pobliżu Sztokholmu, a następnie wysłali go do miejsc odległych o 10 km, gdzie w cišgu ostatnich oœmiu lat pojawiały się zgłoszenia o atakach serca.

Œrednia czasu z 18 lotów drona wynosiła 5 minut i 21 sekund. Podczas gdy w rzeczywistych sytuacjach krytycznych na karetkę pogotowia trzeba było czekać œrednio 22 min.

– Jeœli będziemy mogli skrócić czas od zatrzymania kršżenia do defibrylacji o kilka minut, setki istnień może zostać uratowanych każdego roku – mówi Hollenberg.

Jego zespół we współpracy ze służbami ratowniczymi przygotowuje się do wysłania drona w realnych sytuacjach awaryjnych i sprawdzenia, czy funkcjonuje tak samo jak w symulacjach.

To nowoczesny Anioł Stróż. Dron nie sš tylko zabawkš, która może wykonywać proste czynnoœci – jest w stanie ratować ludzkie życie w odległych lub trudno dostępnych miejscach.

Czynnik ludzki lepszy niż maszyna

Adrian Boyle z Royal College of Emergency Medicine w Londynie mówi, że podejœcie Hollena jest interesujšce, ale stworzenie warunków, by więcej osób mogło udzielić pierwszej pomocy włšcznie z defibrylacjš, wydaje mu się korzystniejsze.

– Wielkiej Brytanii coraz powszechniejsza staje się edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy – mówi Boyle. – To prawdopodobnie czyni interwencję znacznie skuteczniejszš niż pomoc drona.

W Sztokholmie, Londynie i innych miastach testowano aplikacje mobilne, które powiadamiały osoby przeszkolone i przygotowane do niesienia pomocy, że w pobliżu właœnie doszło do zatrzymania akcji serca.

Zespół Hollenberga obstaje przy swoim. Testował drony do poszukiwania tonšcych osób. – Jestem przekonany, że możliwoœci ich użycia w nagłych wypadkach medycznych jest ogromna – twierdzi naukowiec.

NHS England (pozarzšdowy organ publiczny sponsorowany przez Departament Zdrowia) planuje używać dronów do pomocy zespołom interwencyjnym na zagrożonych obszarach, w sytuacjach kryzysowych zwišzanych z medycznymi, biologicznymi lub jšdrowymi materiałami.

– Zastanawiam się również nad możliwoœciš stosowania dronów do działań wibronicznych w dostarczaniu krwi i narzšdów do przeszczepu – mówi Christian Cooper z National Resilience Unit.

Aplikacje dla pogotowia

Serwis pogotowia ratunkowego rozpoczšł korzystanie z aplikacji o nazwie GoodSAM w celu przyspieszenia pierwszej reakcji na zgłoszenie. Aplikacja pozwala œwiadkom wypadków dzwonić do służb ratunkowych. Po naciœnięciu przycisku jednoczeœnie wysyła ostrzeżenia do trzech znajdujšcych się w pobliżu przeszkolonych osób. Karetki pogotowia mogš również korzystać z tej aplikacji, aby powiadamiać osoby mogšce dotrzeć do pacjenta przed ich przybyciem.

Serwis pogotowia w Londynie korzysta z aplikacji od około pięciu miesięcy. Jest on używany od 20 do 30 razy dziennie. Baza programu liczy 7500 respondentów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii i nadal roœnie.

Podobny system zwany PulsePoint jest używany w USA. Aplikacja SMS-Lifesavers działa w Sztokholmie od 2010 roku. W randomizowanym badaniu wykazano, że system zwiększył liczbę wczeœnie rozpoczętych akcji pierwszej pomocy u osób starszych z 48 proc. do 62 proc. Ogólnie jednak œmiertelnoœć nie spadła. Może dlatego, że chociaż przeszkolenie z niesienia pierwszej pomocy jest dobrym poczštkiem, samodzielne korzystanie z defibrylatora przy nieprawidłowej diagnozie może być niebezpieczne dla życia pacjenta.

Zespół stworzył krajowy rejestr publicznie dostępnych defibrylatorów, pozwalajšc systemowi na wysyłanie informacji do osób, które sš w jego posiadaniu i mogš użyć do akcji pierwszej pomocy.

– W Sztokholmie mamy teraz wielu pacjentów, którzy zostali defibrylowani w cišgu pierwszych 5 minut, a 70 proc. z nich przeżyje – podsumowuje Jacob Hollenberg. – Wczesna defibrylacja jest na pewno najlepszš rzeczš ratujšcš życie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL