Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Farmaceuta będzie mógł zastosować klauzulę sumienia

Roœnie liczba aptek powołujšcych się na klauzulę sumienia
Reporter, Wojtek Tolyz
Farmaceuta nie będzie musiał wydać pigułki „dzień po" – przewiduje projekt, którym zajmš się posłowie.

Aptekarze nie mogš być dyskryminowani ze względu na poglšdy – uważa Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski. Działa od 1984 roku i zrzesza około 200 osób w 13 oddziałach diecezjalnych. Od lat walczy o wprowadzenie klauzuli sumienia dla farmaceutów. Właœnie skierowało w tej sprawie do Sejmu projekt ustawy, który wpłynšł w formie petycji.

– Uważamy, że konstytucja chroni wolnoœć farmaceutów tak samo jak lekarzy, pielęgniarek i położnych, którzy majš obecnie prawo korzystać z klauzuli sumienia – mówi przewodniczšca stowarzyszenia Małgorzata Prusak.

Podobne argumenty znalazły się w uzasadnieniu do projektu, który wpłynšł do Sejmu. Jego autorzy powołujš się na kilka przepisów ustawy zasadniczej, które mówiš m.in. o wolnoœci religijnej. Ich zdaniem „zdarzajš się przypadki porzucania zawodu farmaceuty z powodu doznawanych przykroœci, (...) braku poszanowania poglšdów".

Dlatego Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski proponuje znowelizować prawo farmaceutyczne w miejscu, w którym wymienia ono powody odmowy wydania produktu leczniczego przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego. Obecnie mogš to zrobić, gdy m.in. zażycie preparatu zagraża życiu pacjenta albo majš wštpliwoœci co do autentycznoœci recepty. Stowarzyszenie proponuje dodać zdanie mówišce o „niezgodnoœci z sumieniem" farmaceuty, technika farmaceutycznego, a nawet właœciciela apteki niektórych leków i preparatów. Taka placówka nie miałaby już obowišzku utrzymywania „niezgodnych" preparatów w swoim asortymencie.

– Istniejš apteki, które nie prowadzš żadnych preparatów antykoncepcyjnych. Jednak największym problemem dla farmaceutów kierujšcych się nauczaniem Koœcioła jest sprzedaż tabletek „dzień po", które według niektórych badań utrudniajš zagnieżdżenie się zarodka, oraz wkładek domacicznych. Te ostatnie sš coraz rzadziej kupowane w aptekach, bo najczęœciej zakłada się je bezpoœrednio w gabinetach lekarskich – mówi Małgorzata Prusak. – Obecnie apteki pro-life rzadko się z tym afiszujš. Najczęœciej farmaceuci mówiš, że po prostu nie prowadzš takiego asortymentu – dodaje.

Ile jest obecnie takich placówek, działajšcych wbrew prawu farmaceutycznemu? O tym, że ich liczba roœnie, informowały ostatnio media. Szacunków potwierdzajšcych tę tezę nie ma jednak Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski, Naczelna Izba Aptekarska ani Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

– Obecnie prowadzimy kilka postępowań wyjaœniajšcych w tej sprawie. Z naszego punktu widzenia problem jest jednak marginalny. Poœwięca się mu dużo więcej uwagi w mediach niż innym nieprawidłowoœciom na rynku – mówi Paweł Trzciński, rzecznik GIF.

Sprawę za poważnš uważa jednak rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska. – Obecnie takich aptek jest niewiele. Jednak ekstrema potrafi stać się czymœ bardziej powszechnym – mówi. – Poza tym nowelizacja mogłaby mieć trudne do przewidzenia skutki. Farmaceuta muzułmanin mógłby odmówić sprzedaży leków z alkoholem w składzie, a œwiadek Jehowy preparatów krwiopochodnych – dodaje.

Rzeczniczka SLD zauważa, że ostatnio pojawił się polityczny klimat do ograniczania dostępnoœci antykoncepcji. W ubiegłym tygodniu Senat przyjšł nowelizację przewidujšcš, że pigułki „dzień po" będš sprzedawane na receptę.

Jakš decyzję podejmie Sejm w sprawie projektu Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski? Projekt wpłynšł do Komisji do spraw Petycji, której członkowie wielokrotnie podkreœlali, że nie powstała ona po to, by zajmować się sprawami œwiatopoglšdowymi.

– Naszym głównym celem sš punktowe, pozytywne zmiany w polskim prawodawstwie. Kontrowersyjnymi sprawami społecznymi powinna zajmować się cała izba – mówi wiceszef komisji Grzegorz Raniewicz z PO.

Małgorzata Prusak mówi, że jeœli ta droga legislacyjna zawiedzie, kierowane przez niš stowarzyszenie zdecyduje się na innš. – W grę wchodzi też wniesienie projektu przez grupę posłów – precyzuje.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: w.ferfecki@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL