Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Fundusz Kościelny. Więcej wydajemy na księży

Kilka lat temu Episkopat był skłonny zgodzić się na zastšpienie Funduszu Koœcielnego odpisem podatkowym
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Co roku rosnš wydatki na Fundusz Koœcielny. Jednak pomysł jego likwidacji porzuciła nawet Platforma.

145,3 mln zł – to kwota, jakš w 2016 roku przeznaczono na Fundusz Koœcielny. Taka liczba znalazła się w analizie NIK z wykonania budżetu państwa w częœci dotyczšcej wyznań i mniejszoœci, do której dotarła „Rzeczpospolita".

Kwota jest rekordowa, bo do 2012 roku fundusz nie przekraczał 100 mln zł rocznie. PóŸniej zaczšł szybko puchnšć. Przykładowo w 2013 rok państwo przeznaczyło na ten cel 118,2 mln zł, a w kolejnych latach 133,1 mln i 128,1 mln. Oznacza to, że coraz więcej wydajemy na składki emerytalne zdrowotne dla księży, bo głównie na ten cel idš pienišdze z Funduszu Koœcielnego.

Powstał w 1950 roku w ramach rekompensaty za mienie odebrane Koœciołowi. Obecnie korzystajš z niego wszystkie Koœcioły i zwišzki wyznaniowe w Polsce, a największym beneficjentem jest Koœciół katolicki.

W 2016 roku MSWiA, które sprawuje pieczę nad funduszem, zaczęło też dotować remont obiektów sakralnych i działalnoœć charytatywno-opiekuńczš. Jednak na ten cel poszła relatywnie niewielka kwota – 8,3 mln zł. Kolejne około 3 mln przeznaczono na działalnoœć kilku jednostek koœcielnych.

Dlaczego więc Fundusz Koœcielny roœnie? MSWiA informuje „Rzeczpospolitš", że „wzrost wysokoœci wydatkowania œrodków na finansowanie składek wynikała z wysokoœci not księgowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych". A „bezpoœredni wpływ na wysokoœć œrodków" ma wielkoœć płacy minimalnej. Gdy wzrasta, rosnš też składki.

Wydział prasowy ministerstwa dodaje, że fundusz trudno jest zaplanować z wyprzedzeniem, bo liczba oskładkowanych duchownych potrafi zmienić się z miesišca na miesišc. Powód? System jest skomplikowany. Państwo w całoœci opłaca składki za zakonników klauzurowych i misjonarzy, ale tylko w czasie pracy za granicš. W 80 proc. płaci je za innych duchownych. Odmienne zasady dotyczš księży zatrudnionych na umowę o pracę.

Zdaniem SLD takie zasady finansowania składek duchowieństwa to przeżytek. – Jesteœmy za tym, by księża byli opodatkowani i oskładkowani na zasadach ogólnych. Nie ma sensu wyróżniania tej grupy zawodowej – mówi rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska.

Ta partia już w 2011 roku zgłosiła postulat likwidacji Funduszu Koœcielnego. Uzasadniała to tym, że równolegle do funduszu działała Komisja Majštkowa, zajmujšca się zwrotem dóbr, więc Koœciół uzyskał już odpowiedniš rekompensatę za mienie utracone w 1950 roku.

Eksperci Episkopatu nie zgadzajš się z tymi wyliczeniami, ale mimo to postulat lewicy podjęła Platforma Obywatelska. Zastšpienie Funduszu Koœcielnego odpisem majštkowym zapowiedział w exposé w 2011 roku Donald Tusk.

Rzšd PO–PSL zaproponował wysokoœć odpisu na poziomie 0,3 proc., biskupi chcieli 1 proc. Po długich negocjacjach udało się dojœć do kompromisowego rozwišzania, a odpis miał wynieœć 0,5 proc., jednak wtedy rozmowy znów utknęły. Trudne do ustalenia okazały się szczegóły zmian, a poza tym protestowali duchowni innych wyznań. Przykładowo Koœcioła prawosławnego, którego wyznawcy sš w dużej mierze rolnikami, nie płacš podatku dochodowego i nie mogš robić odpisu.

Obecnie, choć wysokoœć funduszu szybko roœnie, w Sejmie raczej nie ma chętnych, by wrócić do pomysłu reform. – Nie mamy obecnie żadnych planów zmiany Funduszu Koœcielnego. Musiałoby być to poprzedzone uzgodnieniami z Koœciołami – podkreœla rzecznik PO Jan Grabiec.

– Nie przypominam sobie dyskusji na ten temat w naszym klubie – mówi z kolei wiceprzewodniczšcy Klubu PiS Marek Suski. Š?

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: w.ferfecki@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL