Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Dlaczego należy wydawać paragon fiskalny, a nie kelnerski

Fotolia.com
W komunikacie z 18 lipca 2017 r. Ministerstwo Finansów wyjaœniało, jakie sš zasady wydawania paragonów fiskalnych w branży gastronomicznej oraz jakie obowišzki spoczywajš na przedsiębiorcy i jego pracownikach.

Resort przestrzegał też przed konsekwencjami, które grożš za niestosowanie się do przepisów prawa i zapowiedzieliœmy kontrole prawidłowoœci fiskalizacji obrotu w gastronomii.

Kontrole takie zostały rzeczywiœcie przeprowadzone. Ich efektem, w cišgu zaledwie jednego dnia w centrum Warszawy, było wymierzenie grzywien o wartoœci kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Dlatego ministerstwo ponownie zwraca uwagę na to, że szczególnie naganne, zwłaszcza w stosunku do młodych osób, które rozpoczynajš pracę, sš przykłady nieuczciwoœci ze strony ich pracodawców. Polegajš one na praktykowaniu i nakłanianiu do czynów karalnych, jakimi sš nieewidencjonowanie obrotu na kasie fiskalnej i wydawanie tzw. rachunków czy paragonów kelnerskich zamiast paragonów fiskalnych.

Kontrole będš kontynuowane, szczególnie w oœrodkach, w których latem skupia się życie turystyczne.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL