Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komornicy

Licytacja elektroniczna komornicze Allegro ułatwi życie firmom

www.sxc.hu
Licytacja elektroniczna będzie milowym krokiem dla skutecznego poszerzenia grona odbiorców podmiotów korzystajšcych z licytacji komorniczych, zwłaszcza o przedsiębiorców.

8 wrzeœnia 2016 roku wchodzi w życie ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Warto by przedsiębiorcy poznali jej zapisy przed wejœciem ich w życie i przygotowali się do ich stosowania.

Nowelizacja stanowi odpowiedŸ na nowe wyzwania i potrzeby obrotu gospodarczego, jak również jest zwišzana z szybkim rozwojem nowych technologii i informatyzacjš w sferze usług publicznych, stanowišc kolejny krok w zakresie informatyzacji postępowania sšdowego, które zostało zapoczštkowane wprowadzeniem w 2010 r. elektronicznego postępowania upominawczego. Informatyzacja w założeniu ustawodawcy powinna przyczynić się do poprawy dostępu do sšdów, zwiększenia efektywnoœć ich pracy przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów postępowania ponoszonych przez strony i Skarb Państwa. Pozostałe zmiany majš na celu zwiększenie efektywnoœci postępowania egzekucyjnego oraz przyspieszenia prowadzenia tegoż postępowania, co stanowi odpowiedŸ na potrzeby obrotu gospodarczego.

Formy czynnoœci prawnych

Wprowadzona nowela dotyczy nie tylko przepisów kodeksu postępowania cywilnego, ale również obejmuje niektóre instytucje z Kodeksu cywilnego. W Kodeksie cywilnym, jako absolutne novum, wprowadzono expressis verbis elektronicznš formę czynnoœci prawnej (art. 781 § 1 k.c.), jak również zdefiniowano nowš – dokumentowš formę czynnoœci prawnej (art. 772 (k.c.).

Ustawodawca znaczšco odformalizował definicję „dokumentu" wskazujšc, że do formy dokumentowej wymagane jest jedynie spełnienie dwóch przesłanek – treœć dokumentu ma odzwierciedlić fakt złożenia oœwiadczenia woli przez okreœlony podmiot oraz umożliwić ustalenie tożsamoœci tego podmiotu. Możemy zatem mówić nie tylko o formach pisemnych (w szczególnoœci nie musimy niczego oznaczać podpisem), ale również wszelkich formach audio lub wideo, jeżeli spełniajš łšcznie obydwie wspomniane wyżej przesłanki. Ustawodawca liberalizujšc przepisy przewidział dla formy dokumentowej skutki prawne analogiczne jak dla formy pisemnej.

W nowym postępowaniu strony będš mogły składać pisma za poœrednictwem systemu teleinformatycznego obsługujšcego postępowanie sšdowe, który będzie analogiczny do systemu obsługujšcego elektroniczne postępowanie upominawcze. Jednak wnoszenie pism drogš elektronicznš ustawodawca uzależnił od spełnienia wymagań technicznych leżšcych po stronie sšdu (art. 125 § 23 k.p.c.).

Wprowadzone zmiany dotyczš również kwestii dokonywania zajęcia rachunku bankowego, które zostanie sprowadzone jedynie do elektronicznej wymiany informacji między bankiem a komornikiem, co pozwoli znaczšco przyspieszyć przeprowadzanie zajęć.

Sprzedaż ruchomoœci

Zasadnicze i daleko idšce zmiany wprowadzono w przepisach regulujšcych licytację ruchomoœci. Jednš z najbardziej widocznych zmian w znowelizowanej ustawie jest pojawienie się nowego rozdziału „Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej". Rozdział ten zawiera przepisy szczególne w stosunku do licytacji tradycyjnej, co oznacza, że w zakresie nieuregulowanym w tym rozdziale, zastosowanie znajdujš przepisy rozdziału zawierajšcego „tradycyjnš" formę licytacji ruchomoœci; zmiana ta stanowi odpowiedŸ na zapotrzebowanie rynku przy uwzględnieniu dostępnych narzędzi teleinformatycznych.

W przepisach dotyczšcych tradycyjnej formy sprzedaży ruchomoœci zrezygnowano ze składania rękojmi przy licytacji przedmiotów o wartoœci niższej niż 5 tys. zł. Zrezygnowano również ze składania rękojmi przez wierzycieli, których wierzytelnoœć przekracza wartoœć rękojmi. W przypadku, gdy wierzytelnoœć będzie niższa od rękojmi, to wierzyciel egzekwujšcy uiœci jedynie różnicę między wartoœciš rękojmi a wierzytelnoœcš mu przysługujšcš. Do tej pory wierzyciel egzekwujšcy musiał wpłacać rękojmię, nawet gdy po nabyciu rzeczy przysługiwało mu prawo zaliczenia wierzytelnoœci na poczet ceny nabycia, co było tak zniechęcajšce jak irracjonalne.

W znowelizowanych przepisach wprowadzono zagrożenie odpowiedzialnoœciš odszkodowawczš dłużnika za niezłożenie oœwiadczenia o prawach osób trzecich do zajętych ruchomoœci. Ustawodawca chciał „postraszyć" dłużników, żeby ci realizowali obowišzek przewidziany tym przepisem, jednak w praktyce obostrzenie tego przepisu może okazać się iluzoryczne.

Licytacja elektroniczna może się stać milowym krokiem dla skutecznego poszerzenia grona odbiorców podmiotów korzystajšcych z licytacji komorniczych.

Jednš z zasadniczych zmian miało być uruchomienie przez Krajowš Radę Komorniczš pierwszej witryny internetowej zawierajšcej informacje na temat planowanych licytacji – www.licytacje.komornik.pl. Ogłoszenia o licytacjach ograniczały się zazwyczaj do budynku sšdu i ewentualnie do „poczytnej" miejscowej gazety. Z pewnoœciš strona internetowa zawierajšca ogólnopolski spis licytowanych przedmiotów znaczšco poszerzyła grono interesantów i pozytywnie wpłynęła na popularyzację instytucji sprzedaży licytacyjnej.

Wyposażenie wyżej wspomnianej strony internetowej w narzędzie umożliwiajšce zakup przedmiotów ogłoszonych w ramach licytacji wydaje się naturalnym rozwinięciem w dobie wszechobecnej informatyzacji.

Dzięki tej zmianie licytant będzie mógł uczestniczyć w licytacji zdalnie, zaœ sama licytacja nie będzie ograniczać się do wyznaczonego miejsca i wšskiego terminu sprowadzonego do godziny rozpoczęcia licytacji – po nowelizacji licytacja będzie trwała co najmniej 7 dni, a komornik udzieli przybicia osobie ofiarujšcej najwyższš cenę w chwili zakończenia licytacji.

Co ważne, wszystkich niezbędnych czynnoœci, takich jak np. uiszczenie rękojmi i jej zwrot, uiszczenie ceny nabycia, udzielenie przybicia, będzie można dokonać w jednym miejscu, siedzšc przy własnym komputerze, bowiem wszystko dzieje się za poœrednictwem systemu teleinformatycznego. W celu dokonania sprzedaży ruchomoœci w trybie teleinformatycznym niezbędny jest wniosek wierzyciela o przeprowadzenie takiej licytacji oraz powierzenie dozoru zajętej ruchomoœci osobie innej niż dłużnik.

W trybie teleinformatycznym

Postępowanie w trybie teleinformatycznym nie może być przeprowadzone przez komornika z urzędu, a jedynie na wniosek wierzyciela, a w przypadku kilku wierzycieli, wystarczy, aby jeden z nich złożył wniosek o przeprowadzenie e-licytacji.

Pewne wštpliwoœci praktyczne budzi kwestia powierzenia dozoru zajętej ruchomoœci, która została wprowadzona przez ustawodawcę w celu zagwarantowania wierzycielowi i licytantom, że przedmiot zajęty w toku przeprowadzonych przez komornika czynnoœci zostanie zachowany w stanie z momentu zajęcia, a co najważniejsze nie „zniknie". Ustawodawca wprowadzajšc ten szczególny rodzaj licytacji zauważył, że jej charakter wymaga dodatkowej ochrony licytantów, tak aby mógł on wzbudzić ich zaufanie, zwiększajšc tym samym popularnoœć tego rodzaju licytacji.

Dotychczas zgodnie z art. 855 § 1 zd. 2 k.p.c. ruchomoœci były oddawane pod dozór tylko z ważnych przyczyn. Obecnie treœć art. 8792 zd. 2 k.p.c. jest samodzielnš podstawš do oddania zajętej ruchomoœci pod dozór, co rodzi szereg pytań, jak np.: czy bioršc pod uwagę koszty dozoru, transportu i przechowywania rzeczy, e-licytacja będzie wcišż atrakcyjna dla samego wierzyciela? Czy po wprowadzeniu takich zmian do ustawy nie czas wykorzystać art. 863 k.p.c., zgodnie z którym minister sprawiedliwoœci może, w drodze rozporzšdzenia, zarzšdzić utrzymywanie osobnych pomieszczeń do przechowywania i dozorowania zajętych ruchomoœci, majšc na względzie sprawne prowadzenie egzekucji oraz właœciwe zabezpieczenie zajętych ruchomoœci – z którego jak dotychczas minister sprawiedliwoœci w ogóle nie skorzystał? Czy majšc na uwadze ratio legis art. 8792 zd. 2 k.p.c., przedmiot licytacji można oddać pod dozór również niebędšcemu dłużnikiem członkowi rodziny dłużnika?

Na obecnym etapie trudno odpowiedzieć na te pytania, a jak to będzie wyglšdać w praktyce, zapewne dowiemy się dopiero po kilku miesišcach od wprowadzenia zmian w życie.

Zdaniem autorów

Andrzej Pałys, prawnik, Kochański Zięba i Partnerzy

Szymon Suchcicki, prawnik Kochański Zięba i Partnerzy

Now możliwoœci

Aby licytowane przedmioty znalazły większš iloœć odbiorców konieczne jest przyłożenie większej uwagi do treœci obwieszczeń zamieszczonych na platformie internetowej e-licytacji.

W obecnej chwili na portalu prowadzonym przez Krajowš Radę Komorniczš, jedynie nieliczne obwieszczenia zawierajš szczegółowy opis licytowanego przedmiotu, a zdecydowana większoœć nie zawiera nawet jednego zdjęcia. Z punktu widzenia licytanta te kwestie wydajš się szczególnie istotne, bowiem w pierwszej kolejnoœci to właœnie zdjęcia przykuwajš jego uwagę, a szczegółowy opis pozwala następnie zapoznać się dobrze z przedmiotem licytacji.

Przeglšdajšc stronę internetowš z licytacjami odnosi się wrażenie, że komornicy traktujš sporzšdzanie obwieszczeń o licytacji jako przykry obowišzek wynikajšcy z ustawy, aniżeli skuteczne medium do sprzedaży zajętych przedmiotów. Takie podejœcie może wzbudzić zdziwienie wobec faktu, że komornicy zarabiajš na skutecznej sprzedaży licytowanych przedmiotów.

Po to, aby e-licytacje miały jakškolwiek rację bytu, konieczne wydaje się uatrakcyjnienie aukcji przede wszystkim poprzez załšczenie dokumentacji fotograficznej, ale także bardziej szczegółowego opisu licytowanych ruchomoœci. W takiej sytuacji osoba przeglšdajšca stronę z licytacjami, mogłaby się bliżej „przyjrzeć" ruchomoœci – co jest szczególnie istotne choćby ze względu na zdalny charakter licytacji, a w konsekwencji brak możliwoœci dokonania oględzin w miejscu, w którym licytowana ruchomoœć się znajduje.

Bez wštpienia wprowadzona reforma przepisów postępowania egzekucyjnego powinna być krokiem koniecznym do popularyzacji instytucji licytacji komorniczej, a w konsekwencji zwiększenia skutecznoœci postępowania egzekucyjnego. Stworzenie „komorniczego allegro" z pewnoœciš będzie wymagać jeszcze atencji ze strony wykonujšcych ustanowione prawo komorników, którzy powinni zadbać o właœciwš prezentację licytowanych ruchomoœci. Jak w praktyce będzie funkcjonować nowy tryb licytacji przekonamy się dopiero w momencie, gdy omawiane przepisy wejdš w życie i teraz warto by przedsiębiorcy dobrze je poznali.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL