Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Treść umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia tylko za porozumieniem

123RF
Pracodawca nie może zmodyfikować treœci umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia poprzez wypowiedzenie zmieniajšce. Ten kontrakt jest bowiem odrębny od umowy o pracę.

Z pracownikiem majšcym dostęp do szczególnie istotnych danych, których ujawnienie mogłoby narazić firmę na straty, pracodawca może zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia (art. 1012 § 1 k.p.). Ten zakaz może zatem dotyczyć tylko osób majšcych dostęp do istotnych i poufnych informacji pracodawcy, które nie powinny dostać się do wiadomoœci osób postronnych, gdyż mogłoby to wyrzšdzić pracodawcy szkodę. Mogš to być np. informacje o planach inwestycyjnych firmy, sposobach sprzedaży czy stosowanych przez niš technologiach produkcji. Mogš to być również dane o profilu prowadzonej produkcji lub œwiadczonych usługach oraz o zapotrzebowaniu kadrowym i warunkach pracy. Tak też wypowiedział się Sšd Najwyższy w wyroku z 20 stycznia 2016 r. (II PK 108/15).

Forma i treœć

Umowa o zakazie konkurencji musi być sporzšdzona w formie pisemnej pod rygorem nieważnoœci. Także zmiana jej postanowień wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważnoœci.

W treœci umowy lojalnoœciowej pracownik zobowišzuje się nie prowadzić działalnoœci konkurencyjnej wobec pracodawcy ani nie œwiadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego na rzecz podmiotu konkurencyjnego wobec pracodawcy przez oznaczony okres po ustaniu zatrudnienia. Ponadto strony muszš też okreœlić wysokoœć odszkodowania należnego podwładnemu.

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia nie stanowi elementu umowy o pracę. Wskazuje się bowiem, że choć nie ma przeszkód, aby takš umowę – zwanš również klauzulš konkurencyjnš – zamieœcić w treœci umowy o pracę (w tym samym dokumencie), to jednak nie przesšdza to, aby wskutek tego umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia stawała się elementem umowy o pracę. Zakaz konkurencji nie stanowi więc częœci umowy o pracę i nie jest objęty pojęciem warunków umowy o pracę. Potwierdzał to także SN w uzasadnieniu wyroków z 12 listopada 2003 r. (I PK 591/02) i z 29 czerwca 2005 r. (II PK 345/04).

Wypowiedzenie zmieniajšce...

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy stanowi jednostronnš czynnoœć pracodawcy zmierzajšcš do zmiany warunków zatrudnienia. Następuje ono wówczas, gdy firma zaproponuje pracownikowi na piœmie nowe warunki pracy lub płacy. Wskazuje na to wprost art. 42 § 2 k.p.

Wypowiedzenie zmieniajšce jest konieczne, gdy pracodawca zamierza dokonać zmiany istotnych elementów umowy o pracę na niekorzyœć pracownika. Oznacza to, że wypowiedzenie zmieniajšce może się odnosić do warunków pracy lub płacy wynikajšcych z umowy o pracę. Skoro zaœ umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia nie jest elementem umowy o pracę, lecz odrębnym kontraktem, nie można do niej stosować instytucji wypowiedzenia zmieniajšcego. Tak też jednoznacznie wskazywał SN w ww. wyroku z 12 listopada 2003 r. stwierdzajšc, że do zmiany warunków umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 k.p.) nie ma zastosowania art. 42 k.p.

Podobnie SN wypowiadał się również w uzasadnieniu wyroku z  29 czerwca 2005 r. (II PK 345/04) podnoszšc, że przewidziana w art. 42 k.p. instytucja wypowiedzenia wynikajšcych z umowy o pracę warunków pracy i płacy nie ma zastosowania do klauzuli konkurencyjnej (art. 1012 k.p.). Stanowisko Sšdu Najwyższego jest więc już w tym zakresie ugruntowane.

... nie będzie skuteczne

Ma to istotne konsekwencje praktyczne. Oznacza bowiem, że pracodawca, chcšc zmienić warunki okreœlone w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, nie może posłużyć się uregulowanš w k.p. instytucjš wypowiedzenia zmieniajšcego. Nie może więc na zasadach okreœlonych w art. 42 k.p. zmienić np. wysokoœci odszkodowania należnego pracownikowi za powstrzymywanie się od działalnoœci konkurencyjnej czy skrócić lub wydłużyć czasu obowišzywania tej umowy albo rozszerzyć jej zakresu przedmiotowego.

Zasadniczo do dokonania modyfikacji postanowień umowy o zakazie konkurencji konieczna jest zatem zgoda obu stron tej umowy wyrażona w formie pisemnej (np. poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy). Jedynie wyjštkowo możliwoœć jednostronnego wypowiedzenia warunków tej umowy mogłaby wynikać z jej zapisów. Dopuszczalne jest bowiem postanowienie zawarte w treœci umowy o zakazie konkurencji przewidujšce dla stron możliwoœć wypowiedzenia warunków tej umowy.

Przykład

Pani Anna była zatrudniona na stanowisku specjalisty technologa. Zawarła z pracodawcš umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia przewidujšcš, że będzie on trwał 3 lata po rozwišzaniu umowy o pracę. W umowie tej okreœlono również, że pani Anna przez czas jej trwania będzie otrzymywać co miesišc odszkodowanie w kwocie 5000 zł. Pani Anna wypowiedziała umowę o pracę. Po 3 miesišcach od rozwišzania umowy o pracę, prezes firmy przesłał jej pismo zawierajšce wypowiedzenie warunków umowy o zakazie konkurencji. Wskazał w nim, że na mocy art. 42 k.p. wypowiada dotychczasowe zasady i ustala, że zakaz konkurencji będzie trwał tylko rok, a odszkodowanie zostanie zmniejszone do 1000 zł miesięcznie. Pani Anna w odpowiedzi na to pismo wskazała, że nie zgadza się na takš zmianę umowy i zażšdała wypłaty odszkodowania w umówionej wysokoœci. Gdy firma odmówiła wypłaty takiej kwoty, pani Anna wystšpiła z pozwem do sšdu, żšdajšc zasšdzenia odszkodowania w kwocie po 5000 zł miesięcznie. Sšd uwzględnił jej powództwo wskazujšc, że taka była treœć umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, do której nie ma zastosowania art. 42 k.p., a ponadto strony nie przewidziały żadnej możliwoœci wypowiedzenia jej warunków. ?

Autor jest sędziš Sšdu Okręgowego w Kielcach

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL