Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Biznes obawia się nagłych zmian prawa

123RF
Przedsiębiorcy chcš poprawy wymiaru sprawiedliwoœci, ale według czytelnych reguł.

Czołowe organizacje biznesowe zgodnie podkreœlajš, że konieczna jest poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci, ale powinna być ona przeprowadzona zgodnie ze standardami stanowienia prawa.

Tymczasem projekt nowej ustawy o Sšdzie Najwyższym, jako projekt poselski, jest prowadzony bez konsultacji społecznych, co może skutkować złš jakoœciš stanowionego prawa – oceniajš w ogłoszonym w poniedziałek wspólnym stanowisku członkowie Rady Dialogu Społecznego (BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Zwišzek Rzemiosła Polskiego).

Jak podkreœlajš, sposób dokonywania zmian w wymiarze sprawiedliwoœci nie sprzyja wizerunkowi Polski w oczach przyszłych i obecnych inwestorów. Zaufania przedsiębiorców nie budzi też możliwy bezpoœredni wpływ polityczny na władzę sšdowniczš wszystkich szczebli.

Powiedzieli

Krzysztof Kajda, dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan

Projekt nowej ustawy o Sšdzie Najwyższym to kolejny ustrojowy akt prawny dotyczšcy wymiaru sprawiedliwoœci, który jest procedowany w trybie poselskim. W ten sposób dokonano już m.in. zmian w Trybunale Konstytucyjnym, prokuraturze, w sšdownictwie powszechnym oraz w wielu obszarach regulacji gospodarczych. Ta szybkoœć procedowania i brak konsultacji społecznych bez wštpienia obniżajš jakoœć stanowionego prawa. W ten sposób naruszane sš także wartoœci dialogu społecznego.

Jest to ważna kwestia dla przedsiębiorców, gdyż stabilnoœć i przewidywalnoœć systemu prawa sš jednym z kluczowych elementów dla decyzji inwestycyjnych. Dotyczy to zarówno etapu rejestracji firmy, dochodzenia roszczeń, jak i ich egzekucji. Nikt nie kwestionuje, że zmiany poprawiajšce funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwoœci sš potrzebne, ale muszš się one odbywać w sposób zgodny z konstytucjš i standardami stanowienia prawa w Polsce.

Arkadiusz Pšczka, zastępca dyrektora generalnego, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP

Projekt zmiany ustawy o SN to kolejny przykład łamania zasad prowadzenia dialogu społecznego i procesu legislacyjnego. Nie był on konsultowany ani z organizacjami partnerów społecznych, ani z Radš Dialogu Społecznego. Jest procedowany œcieżkš poselskš, ponieważ tak jest szybciej. Niestety szybkoœć w legislacji nie idzie w parze z jakoœciš. Poœpiech i brak konsultacji społecznych najwyraŸniej sš stałym elementem procesu legislacyjnego. Potwierdza to przygotowany przez nas raport. Wynika z niego, że ok. 40 proc. ustaw było nierzetelnie konsultowanych. Zwracamy również uwagę, że procedowane zmiany majš istotne znaczenie dla stabilnoœci prawa i praworzšdnoœci. Proponowane rozwišzania nie przyczyniš się do usprawnienia wymiaru sprawiedliwoœci, a tego oczekujš przedsiębiorcy. Problemem polskich sšdów sš przewlekłoœć postępowań oraz brak jednolitej linii orzeczniczej, i to tymi kwestiami powinni zajšć się posłowie.

Maciej Grelowski, przewodniczšcy Rady Głównej Business Centre Club

Krajowy wymiar sprawiedliwoœci ze wszystkimi jego częœciami składowymi ma ogromne znaczenie dla procesu gospodarczego. O sukcesie ekonomicznym kraju decyduje cały system prawa gwarantujšcy równoœć podmiotowš, swobodę gospodarczš i – co szczególnie ważne – bezpieczeństwo dla własnoœci prywatnej. Przez ostatniš dekadę problemem dla przedsiębiorców była mała stabilnoœć prawa stanowionego niestarannie i dwuznacznie. Przewlekłoœć postępowań sšdowych oraz niekompetencja przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoœci w zakresie procesu gospodarczego jest wcišż poważnym zagrożeniem dla przedsiębiorczoœci w Polsce i to z pewnoœciš należy poprawić. Jednak nie ma gwarancji, że powszechna wymiana kadr w sšdach różnych szczebli zmieni sytuację. Jest za to zagrożenie, że ustanowiony nowym prawem sposób powoływania na stanowiska w sšdach podniesie oportunizm do cnoty zawodowej sędziów.

Cezary KaŸmierczak, prezes Zwišzku Przedsiębiorców i Pracodawców

Od lat podkreœlamy koniecznoœć zmian w polskim wymiarze sprawiedliwoœci i podzielamy tu w dużej mierze diagnozę PiS. Jesteœmy jednak bardzo rozczarowani metodš realizacji tych zmian. Nie rozumiem, dlaczego projekt ustawy o Sšdzie Najwyższym jest procedowany jako projekt poselski. Największym zagrożeniem jest to, że sšdownictwo stanie się kolejnym elementem łupu politycznego po zmianie władzy. Takim samym jak spółki Skarbu Państwa. Tymczasem w wymiarze sprawiedliwoœci najważniejsze jest zagwarantowanie jego niezawisłoœci – zarówno na poziomie centralnym, jak i powiatowym. Potrzebne sš rozwišzania systemowe, które będš działać w każdych warunkach. Demokracja i ustrój republikański skonstruowane sš w ten sposób, by skutecznie działać nawet, gdy do władzy dojdš Ÿli ludzie. Gdyby zmiany wprowadzono według przyjętych standardów, to PiS mógłby pozyskać znacznš częœć œrodowisk opiniotwórczych.

Polska Rada Biznesu apeluje do prezydenta

Zrzeszajšca elitę przedsiębiorców Polska Rada Biznesu jako pierwsza z organizacji biznesowych wyraziła oficjalny sprzeciw wobec sposobu przeprowadzania zmian w wymiarze sprawiedliwoœci. Jej zarzšd już w niedzielę zaapelował do prezydenta RP o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa oraz niektórych innych ustaw, wzywajšc też posłów i senatorów, by głosowali przeciw projektowi ustawy o Sšdzie Najwyższym w obecnym kształcie.

Jak podkreœla zarzšd PRB, proponowane rozwišzania mogš umożliwiać naruszanie podstawowych wartoœci wspólnych dla państw demokratycznych.

Przypomina, że PRB od lat stoi na stanowisku, że system wymiaru sprawiedliwoœci w Polsce jest dysfunkcjonalny i wymaga głębokich reform. Jednak podstawowe kwestie ustrojowe nie powinny być zmieniane pospiesznie i bez głębokiej refleksji.

„Domagamy się przeprowadzenia szerokiej dyskusji wolnej od akcentów politycznej histerii i prób realizowania interesów partyjnych. Oczekujemy zbudowania konsensusu społecznego wokół usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci, a następnie podjęcia zdecydowanych działań legislacyjnych" – napisał zarzšd PRB.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL