Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Rozwój NewConnect to dla nas cišgła praca

Michał Cieciórski, wiceprezes zarzšdu Giełdy Papierów Wartoœciowych w Warszawie
materiały prasowe
NewConnect osišgnšł sukces, stajšc się ważnym rynkiem dostarczajšcym finansowanie setkom firm w kraju, głównie małym i œrednim, o wysokim potencjale wzrostu. - mówi Michaa Cieciórski, wiceprezes zarzšdu Giełdy Papierów Wartoœciowych w Warszawie.

Rz: Za nami dziesięć lat istnienia rynku NewConnect. Jaki on jest dzisiaj?

Obecnie NewConnect to 405 notowane spółki o łšcznej kapitalizacji sięgajšcej niemal 10 mld zł. Około 12 proc. spółek notowanych na Głównym Rynku GPW to przedsiębiorstwa, które wczeœniej przeszły z NewConnect. Jest to wcišż rynek dla małych i œrednich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu oraz inwestorów zainteresowanych wysokim zwrotem z inwestycji, którzy jednoczeœnie akceptujš podwyższone ryzyko. Takie były założenia w 2007 r., gdy GPW uruchamiała rynek alternatywny, i po upływie dekady w zasadzie pozostajš aktualne.

Jakie sš pana zdaniem największe osišgnięcia tzw. małej giełdy?

NewConnect osišgnšł sukces, stajšc się ważnym rynkiem dostarczajšcym finansowanie setkom firm w kraju, głównie małym i œrednim, o wysokim potencjale wzrostu. Wyróżniamy się na arenie międzynarodowej, m.in. pod względem liczby notowanych spółek (NewConnect jest w tej klasyfikacji na drugim miejscu wœród europejskich rynków alternatywnych według Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartoœciowych) oraz pod względem kapitalizacji (siódme miejsce w Europie). Jesteœmy bardzo dobrze oceniani za granicš i staliœmy się wzorem dla innych rynków alternatywnych. Zauważajš go zagraniczne instytucje, m.in. World Bank czy European Issuers, wskazujšce NewConnect jako dobry przykład rynku dla małych i œrednich przedsiębiorstw. Jesteœmy dumni, że od dziesięciu lat NewConnect wcišż cieszy się dużym zainteresowaniem emitentów. A dla 59 okazał się przystankiem przed wejœciem na główny parkiet.

Czy warszawska giełda mogłaby się w ogóle obejœć bez rynku alternatywnego?

Tworzšc NewConnect zakładano, że spółki będš wykorzystywać szansę nie tylko na pozyskanie kapitału, ale także na zaistnienie na rynku publicznym czy nawišzanie nowych kontaktów z inwestorami. I to się udało. Obecnie na NewConnect jest dużo spółek wyróżniajšcych się dobrymi wynikami oraz potencjałem wzrostu. Od kilku lat ponad 50 spółek z NewConnect co roku dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Myœlšc o NewConnect, warto pamiętać o tym, że poœrednio poprzez dostarczanie finansowania na rozwój wielu firm rynek alternatywny wspomaga rozwój gospodarczy w kraju.

Patrzšc z dziesięcioletniej perspektywy działalnoœci rynku alternatywnego, czy sš jakieœ kwestie, które można było rozwišzać lepiej?

Rozwój NewConnect to dla nas cišgła praca. Wiele wprowadzanych przez GPW zmian wynika po prostu ze zmieniajšcej się sytuacji gospodarczej, oczekiwań rynku i inwestorów. W cišgu 10 lat przeprowadzono gruntowne reformy, która dotyczyły m.in. zaostrzenia kryteriów wprowadzenia do obrotu, obowišzków informacyjnych czy sankcji. Powołano także Radę Autoryzowanych Doradców majšcš wspierać GPW w rozwoju NewConnect. Wprowadzono nowe segmenty NewConnect: NC Focus, NC Base i NC Alert, w celu m.in. odbudowy zaufania do alternatywnego rynku oraz uczynienia go atrakcyjnym dla różnych grup inwestorów. Wszystkie działania przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa obrotu i zwiększenie transparentnoœci emitentów. W konsekwencji zwiększyła się atrakcyjnoœć NewConnect. W naszej częœci Europy był to absolutnie pionierski projekt. Nikt nie zakładał, że będzie idealny – to miał być rynek, który miał spełniać okreœlone zadanie, a to wymaga cišgłej pracy i wprowadzania zmian.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL