Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Forum Ekonomiczne

Grzegorz Kołodko: Ryzykowna gra PiS

Profesor Grzegorz Kołodko w Salonie „Rzeczpospolitej”
Fotorzepa, Piotr Guzik
Rzšd ma zasługi w dynamizowaniu gospodarki, ale prowadzi politycznš grę przesuwania problemów w czasie – ocenia Grzegorz Kołodko b. wicepremier.

– Wbrew temu, co mówiš krytycy tego rzšdu, sytuacja gospodarcza jest relatywnie dobra i się poprawia – mówił Grzegorz Kołodko podczas rozmowy z Bogusławem Chrabotš, redaktorem naczelnym „Rzeczpospolitej".

Po częœci to także zasługa polityki prowadzonej przez PiS. – Ten rzšd bardzo istotnie nakręcał koniunkturę poprzez politykš sprzyjajšcš zwiększaniu dochodów gospodarstw domowych – przyznał Kołodko. Poprzez podniesienie kwoty wolnej, płacy i œwiadczeń minimalnych oraz transfery w ramach programu 500+ udało się zwiększyć popyt. A polska gospodarka, podobnie jak inne, cierpi nie na ograniczenia podażowe, tylko właœnie popytowe.

Kołodko zastrzegł, że ekipa PiS nie ustrzegła się błędów. Jednym z nich jest wcišż nierozwišzany problem nierównowagi w finansach publicznych (choć obecnie te problemy przykryto bardzo wysokimi dochodami budżetu państwa). Rzšd zaœ prowadzi politycznš grę przesuwania problemów w czasie. – Przestrzegam, jeœli nie w przyszłym, to w następnym roku, roku wyborczym, napięcia mogš się znacznie zwiększyć. Deficyt może przekroczyć 3 proc. PKB i Komisja Europejska będzie bezwzględnie nakładać na Polskę procedurę nadmiernego deficytu – mówił Kołodko.

Jego zdaniem błędem było obniżenie wieku emerytalnego w najprostszy sposób, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Był to błšd w kontekœcie zmian demograficznych: wydłużajšcego się życia, starzejšcego społeczeństwa i bardzo niskiego wskaŸnika rozrodczoœci. To zresztš problemy demograficzne sš, zdaniem Kołodki, największym zagrożeniem dla polskiej gospodarki.

– Polityka tego rzšdu jest nieco bardziej kompleksowa niż poprzedników – zaznaczył Kołodko. – Nie mówię, czy lepsza, czy gorsza, ale wrzucono na wokandę parę problemów, które wczeœniej były lekceważone wskutek dominacji nurtu neoliberalnego. Przekonania, że niewidzialna ręka rynku najlepiej te problemy rozwišże. Ryzyko polityki tego rzšdu polega za to na tym, że za bardzo wierzy w widzialnš rękš państwa.

Profesor odniósł się do kwestii wejœcia Polski do strefy euro, czego jest zdecydowanym zwolennikiem. Na łamach „Rzeczpospolitej" w styczniu opublikował artykuł pod prowokujšcym tytułem „Czy Polska zbawi Europę", czym ożywił dyskusję o zaletach i wadach integracji walutowej. Jego zdaniem argumenty ekonomiczne jednoznacznie przemawiajš za przyjęciem wspólnej waluty, ale przyznał, że nie za bardzo trafiajš one do polityków.

Rzšd PiS jasno deklaruje, że zmieni walutę dopiero wtedy, kiedy kraj będzie gotowy. Kołodko przypomniał, że Polska ma prawo, ale również obowišzek, przyjšć euro. Będzie rosła presja Komisji Europejskiej, byœmy ten obowišzek zrealizowali. Różnorodne systemy walutowe w krajach UE utrudniajš bowiem wspólnš politykę i głębszš integrację. – Polska może chcieć zachować złotego, ale żeby było to legalne i zgodne z zasadami, pewnie trzeba by zmienić zapis w traktacie ateńskim – mówił Kołodko. Tyle że – jak zauważył – to ryzykowna gra: ruszanie traktatów to otwieranie puszki Pandory, bo w œlad za Polskš wszyscy chcieliby zmienić w traktatach prawie wszystko.

http://www.forum-ekonomiczne.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL