Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Eksport-import: Sprzedajšcy płaci za transport, a kupujšcy ponosi ryzyko

Fotorzepa / Marta Bogacz
Jeżeli eksporter i importer chcš podzielić się obowišzkami zwišzanymi z transportem ładunku tak, że sprzedajšcy zorganizuje go i poniesienie koszty, a kupujšcy będzie obarczony ryzykiem utraty lub uszkodzenia produktów, to mogš wykorzystać formułę CPT.

„PrzewoŸne opłacone do" (CPT – Carriage Paid to) to jedna z reguł w zbiorze wykładni handlowych Incoterms 2010. Należy, obok formuł EXW, FCA, CIP, DAT, DAP oraz DDP do tych, które mogš być z powodzeniem stosowane do każdej gałęzi transportu. Ma uniwersalny charakter i można jej użyć, gdy towar jest przewożony drogš lšdowš przy wykorzystaniu samochodów, jak i pocišgów albo z wykorzystaniem transportu wodnego lub lotniczego.

Dwie z istotnych kwestii, które należy uregulować w kontrakcie zwišzanym ze sprzedażš towarów, odnoszš się do gestii transportowej i ubezpieczeniowej. Ta pierwsza to kontraktowe prawo do zorganizowania transportu ładunku z okreœlonego miejsca do miejsca docelowego. Osoba posiadajšca tę gestię ma obowišzek wynajšć przewoŸnika lub spedytora, chyba że transport organizuje we własnym zakresie, wykorzystujšc do tego własne œrodki transportu. Tak czy inaczej to ona ma wpływ na wybór: trasy, rodzaju iœ rodków transportu, terminu, dokumentów.

Przedsiębiorca, który ma gestię transportowš ponosi koszt przewozu aż do miejsca docelowego. Natomiast odrębnš od transportu jest kwestia gestii ubezpieczeniowej. Ta wišże się z tym, która strona ponosi odpowiedzialnoœć za towar i do/od jakiego momentu. Można powiedzieć, że ten kto ryzykuje, powinien zadbać o ubezpieczenie towaru. Jeżeli tego nie zrobi, a ładunek zostanie uszkodzony lub utracony, nie będzie mógł żšdać rekompensaty od drugiej strony. Jak zatem jest to uregulowane według formuły CPT? Zgodnie z niš eksporter ma obowišzek zorganizować transport i dostarczyć towar do oznaczonego w kontrakcie miejsca. Towar musi być odpowiednio opakowany – z uwzględnieniem wybranej gałęzi transportu i oznakowany. Zatem sprzedajšcy ma gestię transportowš: organizuje transport i ponosi jego koszty.

Natomiast gestię ubezpieczeniowš ma kupujšcy (importer). W myœl reguły CPT prawidłowa dostawa następuje w chwili wydania towaru przewoŸnikowi lub pierwszemu przewoŸnikowi, jeżeli jest ich kliku. Oznacza to, że ryzyko utraty lub uszkodzenia ładunku przechodzi na kupujšcego już w momencie przekazania towaru przez sprzedajšcego przewoŸnikowi.

Z tš ostatniš datš, w kontekœcie reguły CPT, wišżš się nieporozumienia. W formule tej jako miejsce docelowe wskazane jest to, w którym towar ma się znaleŸć po dokonaniu całego przewozu.

Przykład

Firma z Rzeszowa wysyła towar do Paryża. W kontrakcie strony wpisujš w warunkach dostawy CPT Paryż (dokładny adres) i datę dostawy 15 czerwca. Rzeszowska firma prawidłowo dostarczy towaru, jeżeli ten znajdzie się 15 czerwca u wynajętego przewoŸnika (zostanie tego dnia załadowany na wagon kolejowy, a czynnoœć ta będzie potwierdzona listem przewozowym). Tego dnia i z tš chwilš (przekazania towaru przewoŸnikowi) ryzyko utraty lub uszkodzenia ładunku przechodzi na francuskiego kontrahenta. Istotne w każdym razie jest to, że 15 czerwca towar nie musi znaleŸć się w Paryżu i nie będzie to oznaczało opóŸnienia po stronie sprzedajšcego.

Reasumujšc w formule CPT należy odróżnić miejsce dostawy towaru od miejsca, w którym ma się on znaleŸć po tym, jak przewoŸnik wykona umowę transportu.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.koltuniak@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL