Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Nie ma kolejki po pienišdze na ochronę powietrza

123RF
Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej podpisał dotšd tylko jednš umowę na pożyczki z programu Region.

Do 29 wrzeœnia można składać wnioski o pienišdze z programu NFOŒiGW, który miał kompleksowo zastšpić wczeœniejsze programy pomocy indywidualnej. Chodzi o Kawkę (na wymianę kotłów węglowych), Rysia (na termoizolację budynków jednorodzinnych) i Prosumenta (na mikroinstalacje odnawialnych Ÿródeł energii, np. panele słoneczne).

Do wzięcia jest 750 mln zł, ale na razie tylko Białystok aplikował o niespełna 33 mln zł. Kolejnych chętnych nie ma, choć w konsultacjach zgłaszano zapotrzebowanie na 1 mld zł.

Pożyczki dla małych

– Zainteresowanie programem wykazujš przede wszystkim „małe" fundusze. W miarę wydatkowania przez innych œrodków własnych powinno wzrosnšć zapotrzebowanie na pienišdze Narodowego Funduszu – twierdzi Wojciech Stawiany, ekspert z departamentu komunikacji NFOŒiGW.

– Aktualnie „pewnš konkurencję" stanowi też realizacja projektów w ramach regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw – tłumaczy Stawiany.

Jednak zdaniem Małgorzaty Mrugały, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, obecna tendencja może się utrzymać, o ile nic się nie zmieni. – Fundusze o dużych przychodach, majšc do dyspozycji własne œrodki, nie sięgnš po pożyczki z NFOŒiGW – uważa.

To dlatego Białymstok byłby chętny nawet na więcej niż dostał. Być może sięgnie po œrodki w kolejnym naborze. Jak usłyszeliœmy od pracowników tamtejszego WFOŒiGW, w budżecie nie ma pieniędzy na projekty typowo inwestycyjne.

Słabe warunki

Generalnie jednak warunki programu Region sš oceniane jako mało atrakcyjne. Przykładowo pracownicy WFOŒiGW w Katowicach wskazali m.in. na koniecznoœć przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń do udzielanej pożyczki preferencyjnej, ale i na reformę działania funduszy i spodziewane w niedługim czasie zmiany w zarzšdach większoœci z nich.

– Zarzšd wstrzymał się z podjęciem decyzji o udziale w tegorocznej edycji programu Region ze względu na zacišgnięte już zobowišzania w NFOŒiGW oraz zmiany ustawowe – przekazała nam z kolei Urszula Pakulska z WFOŒiGW w Gdańsku. Wskazała na kilkanaœcie umów podpisanych przez fundusz w latach 2010–2017 na łšcznie 182,5 mln zł.

Gdański fundusz w ramach wczeœniejszych edycji programu Region (w innej formule) zrealizował też dwie umowy pożyczki na kwotę ok. 77,7 mln zł. Wydaje się jednak, że więcej było chętnych na pienišdze z NFOŒiGW, gdy oferowano w nim dotacje, a nie pożyczki.

Potwierdza to prezes małopolskiego funduszu. – W naszym regionie większoœć gmin oczekuje dotacji, a nie pożyczek, zwłaszcza jeœli nie ma możliwoœci umorzenia ich częœci. Dlatego nie sš zainteresowani warunkami programu Region, który jest teraz prowadzony przez NFOŒiGW. Zwłaszcza że mogš pozyskać œrodki z wojewódzkiego programu np. na termoizolację, gdzie majš 2-proc. oprocentowanš pożyczkę z możliwoœciš umorzenia 20 proc., lub na ochronę powietrza, gdzie uzyskujš kredyt na 3,6 proc. z umorzeniem od 20 do 40 proc. – tłumaczy Mrugała.

Ocenia, że przy zmianie warunków programu Region w Małopolsce znaleŸliby się beneficjenci na co najmniej 100 mln zł. Liczy na zmiany w programie, ale nie spodziewa się ich prędzej niż po zakończeniu reformy WFOŒiGW. – My takiej dużej dotacji nie jesteœmy w stanie udzielić – mówi Mrugała. Zwraca przy tym uwagę na zmniejszenie przychodów jej funduszu o 15 mln zł po wejœciu nowego prawa wodnego.

Zmiany w „Regionie" dopiero w kolejnym naborze

NFOŒiGW podaje, że po podsumowaniu naboru w programie „Region" i przed ogłoszeniem kolejnego zapadnš decyzje ws. ewentualnej modyfikacji warunków. Ma ona uwzględniać zmieniajšce się potrzeby i możliwoœci finansowe wojewódzkich funduszy. Do tego czasu nie przewiduje się zmian. NFOŒiGW twierdzi, że to dobre narzędzie wsparcia małych projektów (przy których wczeœniej nakłady pracy były nieproporcjonalnie wysokie wobec efektów), pozwalajšce wykorzystać œrodki unijne z regionalnych programów operacyjnych. Efekt jest taki, że po œrodki z „Regionu" sięgnęło na razie tylko Podlaskie. Udzielona tam pożyczka trafiła na rozbudowę oczyszczalni œcieków i uporzšdkowanie gospodarki wodno-œciekowej w Choroszczy, budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w Siemiatyczach, modernizację oœwietlenia ulicznego w tej gminie, instalacje solarne w budynkach w gminie Krypno i modernizację kotłowni głównej w Mońkach. Realizacja tych projektów przyczyni się do optymalizacji gospodarki wodno-œciekowej i poprawy jakoœci powietrza w regionie. Projekty te wpisujš się w Krajowy Program Oczyszczania Œcieków Komunalnych oraz strategiczne plany zwišzane z ochronš atmosfery i efektywnoœciš energetycznš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL