Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energetyka

Wyniki Enei poniżej konsensusu

Bloomberg
Zysk netto Enei, przypadajšcy na akcjonariuszy jednostki dominujšcej, wyniósł w drugim kwartale 2015 r. 153,5 mln zł wobec 418,4 mln zł rok wczeœniej - podała spółka w raporcie półrocznym.

Z kolei zysk operacyjny poznańskiej grupy wyniósł 196,9 mln zł wobec 495,1 mln zł przed, a wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 385,1 mln zł (spadek o 40,3 proc. rdr).

Wyniki te były poniżej œrednich oczekiwań analityków podobnie jak poziom przychodów wynoszšcych od kwietnia do czerwca br. prawie 2,17 mld zł wobec około 2,47 mld zł w analogicznym okresie 2014 roku.

Dodatkowy przychód z KDT

Po półroczu Enea miała 4,6 mld zł przychodów, 524,2 mln zł zysku operacyjnego, 894,1 mln zł zysku EBITDA przy 416,2 mln zł zysku netto jednostki dominujšcej.

Największy wpływ na wyniki miało rozpoznanie w czerwcu 2014 r. przychodów z tytułu KDT w wysokoœci 258 mln zł. Skorygowany o wpływ tego zdarzenia jednorazowego wynik EBITDA wzrósł w I półroczu 2015 r. o 43 mln zł, czyli o 5 procent. Najwyższa EBITDA zrealizowana została w segmencie dystrybucji i wyniosła 544 mln zł. Po wyłšczeniu przychodów z tyt. KDT najwyższy przyrost EBITDA (o 57,7 proc.) odnotowano w segmencie wytwarzania, który w analizowanym okresie wygenerował 289 mln zł EBITDA. W segmencie obrotu EBITDA wyniosła 81 mln zł.

Enea otrzymała decyzję prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie ustalenia kwoty korekty końcowej kosztów osieroconych. Jej wysokoœć wyniosła 316 mln zł i zostanie wypłacona do końca roku. Łšczna nominalna wysokoœć rekompensat z tytułu rozwišzania KDT dla Enei za cały okres korygowania wyniesie 552 mln zł.

- Dzięki osišgniętemu kompromisowi, ostatecznie zamykamy kwestię kosztów osieroconych bardzo korzystnš dla nas decyzjš. Do grupy trafia w ten sposób łšcznie ponad pół miliarda złotych – podkreœla Krzysztof Zamasz, prezes Enei.

W pierwszym półroczu 2015 r. Enea kontynuowała realizację programu optymalizacji kosztów stałych. Od stycznia do czerwca 2015 r. grupa zaoszczędziła 158 mln zł, a od poczštku trwania programu – aż 410 mln zł.

Możliwe rozmowy z Bogadnkš

Jednym z możliwych sposobów oszczędzania jest ograniczenie kosztów zakupu węgla. Przypomnijmy, że Enea wypowiedziała tydzień temu LW Bogdanka długoterminowš umowę na dostawy paliwa. Powodem decyzji był brak porozumienia między stronami co do cen węgla w 2016 r., a konkretnie zbyt wysoka cena oferowana przez dostawcę w ramach umowy i brak elastycznoœci w negocjacjach dotyczšcych jej realizacji.

Enea poszukuje teraz innych sposobów zapewnienia sobie dostaw węgla po konkurencyjnej cenie. Nie wyklucza żadnego scenariusza, w tym powrotu do stołu rozmów z Bogdankš. Żeby jednak to było możliwe, kopalnia musi uwzględnić sytuację rynkowš zarówno obecnš, jak i przyszłš.

Grupa zamierza też przeznaczyć na sprzedaż lub wygaszać działalnoœć spółek nie zwišzanych z podstawowym biznesem. W I połowie 2015 r. spółki Ecebe i TARPAN zostały wykreœlone z KRS, natomiast spółka Energo-Tour została postawiona w stan likwidacji.

- W czerwcu powołaliœmy w ramach Grupy nowš spółkę - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Zachód w Białymstoku. PEC Zachód pozwoli na optymalizację struktury organizacyjnej segmentu ciepło. Będzie m.in. œwiadczyć usługi w zakresie eksploatacji i budowy sieci ciepłowniczej oraz obsługi należšcej do MPEC Ciepłowni Zachód. Nowa spółka będzie mogła też zwiększyć zakres swojej działalnoœci, wychodzšc na rynek zewnętrzny z usługami w zakresie budowy i napraw instalacji wodnych oraz sieci ciepłowniczych - mówi Paweł Orlof, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

Ponad miliard na inwestycje

Pienišdze sš grupie potrzebne, bo wchodzi w kosztochłonnš fazę realizacji swojego planu inwestycyjnego. Wydatki na ten cel w I półroczu przekroczyły 1,1 mld zł.

Inwestycje w obszarze wytwarzania skupiajš się na podniesieniu efektywnoœci i zmniejszeniu wpływu na œrodowisko naturalne. Zaawansowanie projektu budowy nowego bloku wynosi już 64 proc. Enea modernizuje istniejšcš sieć energetycznš oraz buduje nowe linie, aby poprawić jakoœć dystrybucji energii do Klientów i jednoczeœnie jak najlepiej przygotować się do wprowadzenia taryfy jakoœciowej. W II półroczu wystartuje pilotażowy program montowania inteligentnych liczników (AMI).

ródło: energianews.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL