Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Edukacja seksualna: wychowanie do życia w rodzinie po nowemu

Fotolia.com
Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporzšdzenie zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treœci dotyczšcych wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach œwiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartoœci rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i œrodkach œwiadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Rozporzšdzenie wchodzi w życie 1 wrzeœnia br.

Nowelizacja rozporzšdzenia ma na celu dostosowanie sposobu realizacji zajęć „wychowanie do życia w rodzinie" do nowych typów szkół wprowadzonych ustawš z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oœwiatowe, nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, okreœlonej w rozporzšdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnoœciš intelektualnš w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiajšcej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealne, (Dz. U. poz. 356) oraz nowych ramowych planów nauczania.

Zajęcia „wychowanie do życia w rodzinie" sš realizowane w szkole podstawowej w klasach IV–VIII, w branżowej szkole I stopnia, w klasach I–III liceum ogólnokształcšcego i w klasach I–III technikum.

Dla uczniów z niepełnosprawnoœciš intelektualnš w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnoœciami sprzężonymi, z których jednš z niepełnosprawnoœci jest niepełnosprawnoœć intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przewiduje się organizacji takich zajęć, ponieważ uczniowie ci realizujš odrębnš podstawę programowš kształcenia ogólnego, w której przewidziano treœci zwišzane z przygotowaniem do życia w rodzinie w ramach obowišzkowych zajęć edukacyjnych.

Zmiany porzšdkujšce obejmujš ponadto:

1. zastšpienie okreœlenia „działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły" nowym okreœleniem „zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły" zgodnie z terminologiš stosowanš w nowej podstawie programowej,

2. usunięcie okreœlenia „szkolny plan nauczania", gdyż nie występuje ono w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oœwiatowe ani w nowym rozporzšdzeniu w sprawie ramowych planów nauczania,

3. usunięcie okreœlenia „prawni opiekunowie", ponieważ ilekroć w przepisach jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujšce pieczę zastępczš nad dzieckiem.

Rozporzšdzenia wprowadza również regulację o charakterze przejœciowym, która wskazuje, że w okresie wdrażania reformy systemu oœwiaty, w którym będš funkcjonować dotychczasowe gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz klasy tych szkół prowadzone w szkołach innego typu, sposób nauczania zajęć „wychowania do życia w rodzinie" w tych szkołach okreœlajš dotychczasowe przepisy.

Treœć rozporzšdzenia

ródło: MEN

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL