Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Debaty Życia Regionów

Inwestycje lokalne budujš rozwój gospodarczy kraju

Samorzšdowe inwestycje otworzyły Polskę lokalnš dla kapitału krajowego i zagranicznego – podkreœlano podczas dyskusji.
materiały prasowe
Realizowane przez samorzšd inwestycje, nawet te najmniejsze, tworzš nowe miejsca pracy, a tym samym przekładajš się na wzrost gospodarczy. O tym, jak istotne sš inwestycje samorzšdowe właœnie dla rozwoju Polski, dyskutowali uczestnicy panelu zorganizowanego przez Zwišzek Miast Polskich oraz redakcję Rzeczpospolitej Życie Regionów.

Budowa dróg, wodocišgów i kanalizacji, rozwój komunikacji publicznej i inne realizowane przez samorzšdy inwestycje to oczywiœcie odpowiedŸ na potrzeby mieszkańców. A także wkład w wyrównywanie zapóŸnień cywilizacyjnych, z jakimi Polska borykała się po obaleniu ustroju komunistycznego. Ale nie tylko. Bo gminy, powiaty i województwa samorzšdowe, będšc jednym z większych inwestorów w ostatnich 26 latach wolnej Polski, pokazały, że ten ich wkład ma znaczenie nie tylko lokalne czy regionalne, ale jest ważny także dla rozwoju i wzrostu gospodarczego całego kraju.

Panel, który odbył się 27 marca br., był jednym z elementów trwajšcego w tym czasie w Krakowie Europejskiego Kongresu Samorzšdów.

– 60 proc. wszystkich inwestycji publicznych, jakie były realizowane w Polsce, pochodzi od samorzšdu terytorialnego. Już to pokazuje ich rozmach i skalę – przypomniał Andrzej Porawski, dyrektor biura Zwišzku Miast Polskich.

Paneliœci zwracali uwagę także na znaczenie inwestycji centralnych, zwłaszcza drogowych, komunikacyjnych, ale – jak podkreœlał Andrzej Porawski – to właœnie inwestycje samorzšdowe otworzyły Polskę lokalnš dla kapitału, i tego krajowego, i zagranicznego.

– W latach 90. były to przeważnie inwestycje podziemne, wodocišgowo-kanalizacyjne, a więc mało spektakularne, niewidoczne. Ale to dzięki nim właœnie wszystkie miasta w Polsce majš dzisiaj oczyszczalnie œcieków. Zaœ poczštek XXI wieku to był już czas inwestycji drogowych, a więc bardziej widocznych dla obywatela. Ale nie tylko, pojawiły się także inne: w infrastrukturę społecznš, sportowš, czy kulturalnš, czyli takie, które wprost odnoszš się do jakoœci życia – mówił dyrektor Porawski.

Czyste powietrze w cenie

Coraz częœciej czynnikiem decydujšcym o kierunku inwestowania przez miasta i gminy jest ekologia. A doskonałym przykładem inwestycji, która w ten ekologiczny kierunek œwietnie się wpisuje, jest reaktywacja linii tramwajowych w Olsztynie.

- W naszym mieœcie elektryczny tramwaj pojawił się już ponad sto lat temu, wczeœniej niż w Warszawie – mówił Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. – Niestety, w latach szeœćdziesištych XX wieku został zlikwidowany, a jego miejsce zastšpiły autobusy – wskazywał. I dodawał, że nie było to rozwišzanie najszczęœliwsze, zwłaszcza jeżeli chodzi o dbałoœć o jakoœć powietrza.

- Od grudnia 2015 r. produkowany w poznańskich zakładach tramwaj wrócił na olsztyńskie ulice – mówił Piotr Grzymowicz. – Oczywiœcie to wymagało reorganizacji całej komunikacji publicznej i zarzšdzania ruchem w mieœcie – wskazywał. Jednak dla Olsztyna tramwaj jest priorytetem, dlatego chcemy go rozbudowywać, tak jak zresztš całš komunikację publicznš, również w trosce o ekologię. W końcu Olsztyn, to jedenaœcie pięknych jezior – mówił prezydent Grzymowicz.

Obywatel nie pyta, kto budował lotnisko

Dyskutanci zwracali uwagę także na to, że dla mieszkańców nie ma znaczenia, czy jeżdżš po drodze gminnej czy krajowej. Czy kolej, którš podróżujš, jest samorzšdowa czy państwowa. Nie pytajš, do kogo należy lotnisko, z którego wyruszajš na zagraniczne wakacje.

– Dla mieszkańców liczy się to, że wszystkie te elementy ze sobš współgrajš, że sš do siebie dopasowane – podkreœlił Olgierd Geblewicz, marszałek woj. zachodniopomorskiego. – Dlatego tak ważna jest współpraca, która na szczęœcie z Ministerstwem Rozwoju, chyba jako jedynym w obecnym rzšdzie, układa się bezproblemowo.

– Jesteœmy w cišgłym dialogu z samorzšdami wszystkich szczebli – potwierdził Adam Hamaryszczak, wiceminister rozwoju. – Zależy nam, aby regiony czy miasta były konkurencyjne, bo to się przekłada na poziom życia mieszkańców.

Natomiast Jacek Sierak ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego zwrócił uwagę na smutne, ale niestety prawdziwe zjawisko, że tej współpracy często brakuje między samymi samorzšdami. – Tu nie chodzi nawet o kolej regionalnš, która nie wyjeżdża za granice województwa, ale o œcieżki rowerowe, które kończš się na granicy gminy – mówił Jacek Sierak. I dodał, że na szczęœcie ta współpraca coraz częœciej się pojawia, a wzmacniajš jš programy nastawione właœnie na wspieranie takich wspólnie realizowanych przedsięwzięć.

A gdy unijne Ÿródło wyschnie

Paneliœci szukali także odpowiedzi na coraz częœciej stawiane pytanie: jak utrzymać tempo samorzšdowych inwestycji, gdy dostępne obecnie unijne fundusze się wyczerpiš.

– Trzeba stawiać na partnerstwo publiczno-prywatne – przekonywał Piotr Grzymowicz.

A przykładem, że PPP może być przyszłoœciš inwestycji komunalnych jest przedsięwzięcie, które właœnie w tej formule chce zrealizować Olsztyn.

- Chcemy wybudować spalarnię odpadów, która jednoczeœnie będzie zapleczem energetycznym dla miasta – mówił Piotr Grzymowicz. Mamy już podpisane wszystkie najważniejsze dokumenty, i z uruchomieniem projektu czekamy już tylko na pozytywnš decyzję Polskiego Funduszu Rozwoju – wskazywał prezydent Olsztyna.

Paneliœci wskazywali także, że bez wzmocnienia finansowego samorzšdu, gminom, czy powiatom trudno będzie realizować inwestycje.

- Konieczne jest wzmocnienie władztwa finansowego jednostek samorzšdu terytorialnego – podkreœlał Olgierd Geblewicz. – Na razie jednak widzę gromadzšce się nad młodym, polskim samorzšdem chmury centralizacji. Tymczasem w cišgu ostatnich 26 lat samorzšd pokazał, że potrafi skutecznie rozwišzywać problemy mieszkańców, że jest prawdziwš wartoœciš naszej demokracji. Ważne jest jednak, aby za decentralizacjš zadań szła także decentralizacja finansów – dodawał.

– W tych nowych warunkach liczyć się będzie stabilne i dobre zarzšdzanie silnym finansowo samorzšdem – mówił Jacek Sierak. – To powinien być prawdziwy fundament rozwoju kraju.

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL