Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

Baza PESEL - ministerstwo odpowiada na pytania

123RF
Kto ma dostęp do danych bazy PESEL? Co robi państwo, by chronić obywateli przed skutkami "wycieku"? Czy spowoduje on wymianę dowodów osobistych? Odpowiedzi na pytania dotyczšce bezpieczeństwa naszych danych w bazie PESEL przygotował resort cyfryzacji, który jest za niš odpowiedzialny.

Kto ma dostęp do danych bazy PESEL?

Dostęp do tych danych majš TYLKO podmioty uprawnione, to znaczy:

- organy administracji publicznej,

- sšdy,

- prokuratura,

- Policja,

- Straż Graniczna,

- Służba Więzienna,

- Służba Kontrwywiadu Wojskowego,

- Służba Wywiadu Wojskowego,

- Służba Celna,

- Żandarmeria Wojskowa,

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- Agencja Wywiadu,

- Biuro Ochrony Rzšdu,

- Centralne Biuro Antykorupcyjne,

- Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

- organy wyborcze,

- straże gminne /miejskie/,

- komornicy sšdowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

- organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,

- państwowe i samorzšdowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych okreœlonych w odrębnych przepisach,

- Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Udostępnianie danych na rzecz wymienionych podmiotów następuje nieodpłatnie.

Dostęp do bazy PESEL mogš także uzyskać podmioty, które wykażš w tym interes prawny.

Czy baza PESEL jest bezpieczna?

Tak. Pracuje ona w sieci wydzielonej, a komputery do niej podłšczone NIE MAJĽ PRAWA być podłšczone do internetu.

Jaka instytucja jest odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w bazie PESEL?

Ministerstwo Cyfryzacji jest administratorem bazy PESEL, a to znaczy, że odpowiada za bezpieczeństwo zgromadzonych w niej danych.

Czy doszło do „wycieku" danych z bazy PESEL?

Nie. Ministerstwo Cyfryzacji stwierdziło jedynie, że o dane PESEL wnioskuje kilka podmiotów, które składajš zapytania o nie w bardzo dużych iloœciach i w np. porze nocnej. To zwróciło uwagę specjalistów MC. Urzędnicy na podstawie tych anomalii zawiadomili organy œcigania i dopiero te ustalš, czy doszło do przestępstwa. Komornicy majš bowiem, z mocy przepisów, dostęp do bazy PESEL. Jest jednak kilka warunków, które muszš spełnić, by w sposób bezpieczny z tego dostępu korzystać. Sš to m.in.: specjalnie przystosowany komputer bez dostępu do internetu. Dostęp do bazy PESEL odbywa się za pomocš łšczy dedykowanych, zaœ ona sama NIE JEST PODŁĽCZONA do sieci internet.

Czy działania podmiotów, które majš dostęp do bazy PESEL sš w jakikolwiek sposób analizowane?

Tak. Właœnie dlatego wykryto tę anomalię. Do wykrycia takich działań konieczny jest okreœlony przedział czasowy. Co zrobi Państwo, by chronić obywateli przed skutkami „wycieku"?

Na tym etapie postępowania prowadzonego przez prokuraturę i ABW nie można jeszcze mówić o jakichkolwiek działaniach przestępczych oraz o „wycieku" danych. Na razie nie ma dowodów na to, że pobrane dane zostały użyte niezgodnie z ich przeznaczeniem. Dane wszystkich osób, o które wnioskowały sprawdzane kancelarie zostały zidentyfikowane przez administratorów systemu PESEL. Ministerstwo posiada pełna wiedzę kim sš te osoby. Czy osoby te zostanš poinformowane o fakcie pobrania ich danych?

Nie na tym etapie postępowania, ponieważ jak dotšd nie stwierdzono żadnego przestępstwa. Jeœli prokuratura stwierdzi, że doszło do naruszenia prawa i dane tych osób zostały wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem, wówczas osoby te zostanš o tym fakcie poinformowane, jako osoby pokrzywdzone. Kto ponosi odpowiedzialnoœć za ewentualnš kradzież danych (jeœli takowa zostanie potwierdzona)?

Tylko i wyłšcznie osoby, które umożliwiły (np. poprzez nienależyte zabezpieczenie komputerów dostępowych) dostęp do bazy osobom nieuprawnionym lub œwiadomie zezwoliły na taki dostęp, bšdŸ same pobierały te dane w sposób nieuprawniony (to znaczy nie zwišzany z prowadzonymi postępowaniami).

Czy osoby trzecie majš dostęp do bazy PESEL?

Nie. Taki dostęp przysługuje TYLKO podmiotom uprawnionym i to one odpowiadajš za zabezpieczenie komputerów, które taki dostęp majš. Dostęp ten reguluje art. 46 Ustawy z dnia 24 wrzeœnia 2010 r. o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (z póŸn. zmianami).

Czy każdy może sprawdzić kto i o jakie jego dane z bazy PESEL wnioskował?

Tak.

Każdy obywatel dwa razy w roku może bezpłatnie sprawdzić jakie dane na jego temat znajdujš się w bazie PESEL oraz czy i w jakim celu zwracały się o nie konkretne instytucje.

Takš informację można uzyskać na jeden z dwóch sposobów:

Przesłać na adres Ministerstwa Cyfryzacji wypełniony i podpisany Profilem Zaufanym wniosek. Przesłać wypełniony i podpisany wniosek na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji,

Departament Ewidencji Państwowych,

ul. Królewska 27,

00-060 Warszawa,

z dopiskiem SRP.

WAŻNE! We wniosku należy zaznaczyć jakiego numeru PESEL dotyczy zapytanie oraz okreœlić o jaki przedział czasu pytamy

Co dalej? Jeœli informacje uzyskane z bazy PESEL potwierdzš, że o nasze dane wnioskowała kancelaria lub inny podmiot, który nie miał do tego podstaw prawnych (tzn. wobec nas nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne) wówczas możesz zgłosić ten fakt do prokuratury z proœbš o nadanie statusu pokrzywdzonego w toczšcym się œledztwie. Jeœli nadal masz pytania...

Zadzwoń na specjalny numer telefonu: 22 245 59 05

Czy warto rejestrować się w BIK, by sprawdzić co się dzieje na naszym koncie?

Tak. Trzeba jednak DOKŁADNIE zapoznać się z regulaminem œwiadczenia usług przez Biuro Informacji Kredytowej. Każda forma sprawdzenia, czy nasze dane nie posłużyły do np. zacišgnięcia kredytu przez osoby do tego nieuprawnione jest dobra.

Czy ministerstwo cyfryzacji zamierza wymienić dowody osobiste tym, których dane zostały pobrane przez kancelarie, w których dochodziło do zwiększonych pobrań danych?

Nie. Na tym etapie postępowania nie ma żadnych dowodów, że dane te zostały użyte niezgodnie z ich przeznaczeniem.

ródło: Ministerstwo Cyfryzacji

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL