Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cywilizacja

Francja: Budujš warownię jak 900 lat temu

Budowniczowie zamku będš się trudzili podobnie jak w œredniowieczu – przez dwa pokolenia
AFP
We Francji powstaje œredniowieczna warownia – metodami i narzędziami sprzed 900 lat.

Archeologiczny i technologiczny eksperyment rozpoczšł się w Burgundii 20 lat temu. Niezwykła budowa prowadzona jest w gminie Treigny w departamencie Yonne. Powstaje tam zamek Guedelon. W XII wieku warownia należała do Guilberta, wasala Jeana de Toussy; obaj byli poddanymi Filipa Augusta (1165–1223).

Robota nie pali się w rękach

Do XX wieku warownia dotrwała w takim stanie, że nie było już szans na jej odbudowę, natomiast można było zbudować jš od nowa. I takš decyzję podjęto. Zamek zaprojektował zgodnie ze œredniowiecznymi kanonami architekt Jacques Moulin. Budowa ruszyła w 1997 roku, jej zakończenie przewidziano na rok 2035 – potrwa tyle, ile w œredniowieczu, a więc dwa pokolenia. Kamieniarze, murarze, cieœle pracujš metodami i narzędziami, jakie znano w XII wieku, korzystajš także wyłšcznie z dostępnych wówczas materiałów.

Na potrzeby prac budowlanych skonstruowano na przykład koło deptakowe, które w œredniowieczu było swego rodzaju silnikiem przekształcajšcym energię siły żywej – człowieka, konia, wołu – w energię mechanicznš. Surowiec z pobliskiego kamieniołomu transportujš wozy na drewnianych kołach zaprzęgnięte w woły.

W pracach bierze udział jednoczeœnie około 50 osób – tego wymaga i na tyle pozwala front robót. Okazało się bowiem, że dla większej liczby ludzi po prostu nie ma zajęcia. Obecnie cieœle układajš belki dachu okršgłej wieży krytej stożkowato – przy tej czynnoœci jest miejsce tylko dla czterech osób.

Budowa jest przedsięwzięciem prywatnym, rocznie pochłania 5 mln euro. Co roku plac budowy odwiedza około 300 tys. ludzi.

Więcej mocy

W 2007 roku w trakcie wykopalisk poprzedzajšcych budowę szybkiej linii kolejowej Dijon–Miluza odkryto w miejscowoœci Thervay w regionie Jury pozostałoœci dwóch młynów wodnych zbudowanych w VII i XII stuleciu. Zachowały się prawie wszystkie częœci XII-wiecznego obiektu, 189 elementów, wœród nich ważšcy 250 kilogramów kamień młyński i koło wodne z 28 dębowymi łopatkami.

Elementy przetrwały w dobrym stanie dzięki temu, że leżały w ziemi nasyconej wodš z dawnego kanału doprowadzajšcego wodę do młyna.

Prowadzšcy wykopaliska Gilles Rolliers uznał, że jest to niepowtarzalna szansa na zrekonstruowanie XII-wiecznego młyna na terenie zamku Guedelon. Projekt został zrealizowany, już posypała się pierwsza mška. Ale mechanizm wymaga dopracowania. Aby młyn był wydajny, kamień młyński powinien się obracać 40 razy na minutę; obecnie kręci się o pięć obrotów za wolno, bo dopływ wody do młyna zbudowanym kanałem okazał się za słaby.

– Młyny odkryte w Thervay œwiadczš o postępie technicznym – wyjaœnia Gilles Rolliers. – Pierwszy, z VII wieku, był zbudowany na wzór urzšdzeń antycznych, koła miały łopatki z jednego kawałka drewna. Wymagało to drewna odpowiedniej jakoœci, słoje musiały być skierowane podobnie, inaczej młyn ulegał częstym awariom. XII-wieczny młyn jest już udoskonalony, ma łopatki wieloczęœciowe, łšczone czopami, łatwe do wymiany.

Ta ewolucja techniczna œwiadczy o poszukiwaniu mocy. Zrekonstruowane urzšdzenie osišga 0,7–0,8 kilowata. W œredniowieczu funkcjonowały również większe młyny – nawet do 3,5 kilowata. Dla historyków to bezcenne informacje o rozwoju gospodarczym społeczeństwa w epoce niesłusznie nazywanej mrokami œredniowiecza.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL