Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Egzamin na aplikacje 2017: pytania z procedury administracyjnej

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Od 1 czerwca obowišzuje zmieniona procedura w sprawach administracyjnych. Czas na szybkš powtórkę.

30 wrzeœnia 2017 r. odbędzie się egzamin wstępny na aplikacje prawnicze: adwokackš i radcowskš. Od kilku tygodni wraz z Wydawnictwem CH Beck pomagamy się do niego przygotować. Dziœ publikujemy materiały do powtórki z procedury administracyjnej. To ważna częœć materiału, bowiem w czerwcu procedura ta uległa dużym zmianom.

Zakres obowišzywania

- Kodeks postępowania administracyjnego normuje:

1) postępowanie przed organami administracji publicznej w należšcych do właœciwoœci tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milczšco;

2) postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy sš one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw okreœlonych w pkt 1;

3) postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właœciwoœć między organami jednostek samorzšdu terytorialnego i organami administracji rzšdowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2;

4) postępowanie w sprawach wydawania zaœwiadczeń;

5) nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu;

6) tryb europejskiej współpracy administracyjnej.

- Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do:

1) postępowania w sprawach karnych skarbowych;

2) spraw uregulowanych w OrdPodU, z wyjštkiem przepisów działów IV, V i VIII;

3) spraw należšcych do właœciwoœci polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stanowiš inaczej;

4) postępowania w sprawach wynikajšcych z:

a) nadrzędnoœci i podległoœci organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi,

b) podległoœci służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt a, o ile przepisy szczególne nie stanowiš inaczej.

Bezzwłocznie czy 30 dni

- Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym:

1) bezzwłocznie – organy administracji publicznej obowišzane sš załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogš być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łšcznie z żšdaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bšdŸ możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporzšdza ten organ. Ponadto niezwłocznie powinno nastšpić załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym, nie póŸniej niż w terminie miesišca od dnia wszczęcia postępowania (chociaż przepisy szczególne mogš okreœlać inne terminy);

2) miesišc – załatwienie sprawy wymagajšcej postępowania wyjaœniajšcego powinno nastšpić nie póŸniej niż w cišgu miesišca (chociaż przepisy szczególne mogš okreœlać inne terminy);

3) 2 miesišce – załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastšpić nie póŸniej niż w cišgu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (chociaż przepisy szczególne mogš okreœlać inne terminy);

4) 3 miesišce – załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym (chociaż przepisy szczególne mogš okreœlać inne terminy).

Do powyższych terminów nie wlicza się tych przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania okreœlonych czynnoœci, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóŸnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowišzany zawiadomić strony, podajšc przyczyny zwłoki, wskazujšc nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczajšc o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowišzek cišży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Wniesienie ponaglenia

- Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie okreœlonym w art. 35 KPA lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynnoœć);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłoœć).

- Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się:

1) do organu wyższego stopnia za poœrednictwem organu prowadzšcego postępowanie;

2) do organu prowadzšcego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Organ prowadzšcy postępowanie jest obowišzany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie póŸniej niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogš zostać sporzšdzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazujšc ponaglenie, organ jest obowišzany ustosunkować się do niego.

- Organ wyższego stopnia rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Po jego rozpatrzeniu wydaje postanowienie, w którym:

1) wskazuje, czy organ rozpatrujšcy sprawę dopuœcił się bezczynnoœci lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzajšc jednoczeœnie, czy miało ono miejsce z rażšcym naruszeniem prawa;

2) w przypadku stwierdzenia bezczynnoœci lub przewlekłoœci:

a) zobowišzuje organ rozpatrujšcy sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczajšc termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone,

b) zarzšdza wyjaœnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynnoœci lub przewlekłoœci, a w razie potrzeby także podjęcie œrodków zapobiegajšcych bezczynnoœci lub przewlekłoœci w przyszłoœci.

Pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialnoœci porzšdkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialnoœci przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy.

Wybrane pytania

1) Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowišzku bšdŸ ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostajš wštpliwoœci co do treœci normy prawnej, wštpliwoœci te:

a) sš zawsze rozstrzygane na korzyœć strony,

b) sš rozstrzygane na korzyœć strony, chyba że sprzeciwiajš się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpoœredni wpływ;

c) sš rozstrzygane na korzyœć organu.

Prawidłowa odpowiedŸ

b, art. 7a § 1

2) Co do zasady, jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowišzku bšdŸ ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostajš wštpliwoœci co do treœci normy prawnej, wštpliwoœci te sš rozstrzygane na korzyœć strony, chyba że sprzeciwiajš się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpoœredni wpływ. Jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególnoœci jego bezpieczeństwa, obronnoœci lub porzšdku publicznego, a także w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych, przepis ten:

a) nie jest stosowany;

b) jest stosowany;

c) jest stosowany, chyba że organ administracji postanowi inaczej.

Prawidłowa odpowiedŸ:

a, art. 7a § 1 i 2

3) Organy administracji publicznej prowadzš postępowanie w sposób budzšcy:

a) zaufanie uczestników do władzy publicznej, kierujšc się zasadami proporcjonalnoœci, bezstronnoœci i równego traktowania,

b) zaufanie obywateli do państwa oraz jego organów, kierujšc się zasadami proporcjonalnoœci i bezstronnoœci,

c) zaufanie obywateli do państwa oraz systemu prawnego.

Prawidłowa odpowiedŸ:

a, art. 8 § 1

4) Organy administracji publicznej sš obowišzane do informowania stron o okolicznoœciach faktycznych i prawnych, które mogš mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowišzków będšcych przedmiotem postępowania administracyjnego. Informowanie to powinno być:

a) należyte i wyczerpujšce,

b) niezwłoczne i wyczerpujšce,

c) wyczerpujšce i zrozumiałe dla stron.

Prawidłowa odpowiedŸ:

a, art. 9

5) Organy czuwajš nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczšce w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomoœci prawa. W tym celu:

a) informujš je o wszystkich okolicznoœciach oraz terminach postępowania,

b) udzielajš im wyjaœnień i rad,

c) udzielajš im niezbędnych wyjaœnień i wskazówek.

Prawidłowa odpowiedŸ:

c, art. 9

6) Organy administracji publicznej obowišzane sš zapewnić stronom czynny udział w:

a) tych stadiach postępowania, w których ich udział jest konieczny,

b) każdym stadium postępowania,

c) tych stadiach postępowania, w których ich udział jest przewidziany ustawš.

Prawidłowa odpowiedŸ:

b, art. 10 § 1

7) Organy administracji publicznej obowišzane sš przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do:

a) zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żšdań,

b) zebranych dowodów i ich stanowiska w sprawie,

c) zebranych dowodów i materiałów oraz ich stanowiska w sprawie, a także zgłoszonych żšdań.

Prawidłowa odpowiedŸ:

a, art. 10 § 1

8) Od zasady, zgodnie z którš organy administracji publicznej obowišzane sš zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żšdań:

a) nie ma wyjštków,

b) organy administracji publicznej mogš odstšpić tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożšcš niepowetowanš szkodę materialnš,

c) organy administracji publicznej mogš odstšpić tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie ucierpi, jeœli powyższe czynnoœci nie zostanš dokonane.

Prawidłowa odpowiedŸ:

b, art. 10 § 2

9) Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastšpić:

a) niezwłocznie, nie póŸniej niż w terminie miesišca od dnia wszczęcia postępowania,

b) w terminie miesišca od dnia wszczęcia postępowania,

c) niezwłocznie, nie póŸniej niż w terminie 2 tygodni od dnia wszczęcia postępowania.

Prawidłowa odpowiedŸ:

a, art. 35 § 3a

10) Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za poœrednictwem organu prowadzšcego postępowanie albo do organu prowadzšcego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. Organ rozpatruje ponaglenie w terminie:

a) 7 dni od dnia jego otrzymania;

b) 14 dni od dnia jego otrzymania;

c) miesišca od dnia jego otrzymania.

Prawidłowa odpowiedŸ:

a, art. 37 § 3 i 5

11) Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy, podlega odpowiedzialnoœci:

a) porzšdkowej i dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialnoœci przewidzianej w przepisach prawa,

b) porzšdkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialnoœci przewidzianej w przepisach prawa,

c) dyscyplinarnej oraz innej odpowiedzialnoœci przewidzianej w przepisach prawa.

Prawidłowa odpowiedŸ:

b, art. 38

12) Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnoœciach organu administracji publicznej może nastšpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowoœci lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właœciwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastšpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, wskazuje się w treœci tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie:

a) 7 dni od dnia, w którym nastšpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

b) 14 dni od dnia, w którym nastšpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej,

c) 30 dni od dnia, w którym nastšpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prawidłowa odpowiedŸ:

b, art. 49 § 1 i 2

13) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynnoœci przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa:

a) następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotš,

b) następnego dnia,

c) tego dnia.

Prawidłowa odpowiedŸ:

a, art. 57 § 4

14) Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy:

a) pozostawić to podanie bez rozpoznania,

b) wezwać wnoszšcego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania,

c) wezwać wnoszšcego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Prawidłowa odpowiedŸ:

b, art. 64 § 2

Z czego najlepiej się uczyć

- M. Stepaniuk, Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi tabele; Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi tabele; Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi tabele; Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi tabele,

- A. Heliosz, Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce,

- R. Bulejak, A. Heliosz, Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe – Aplikacja komornicza i notarialna,

- K. Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1–4, Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i notarialna. Tom 1 i 2.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL