Aplikacje/egzaminy

Egzamin na aplikacje 2017: pytania z procedury administracyjnej

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Od 1 czerwca obowiązuje zmieniona procedura w sprawach administracyjnych. Czas na szybką powtórkę.

30 września 2017 r. odbędzie się egzamin wstępny na aplikacje prawnicze: adwokacką i radcowską. Od kilku tygodni wraz z Wydawnictwem CH Beck pomagamy się do niego przygotować. Dziś publikujemy materiały do powtórki z procedury administracyjnej. To ważna część materiału, bowiem w czerwcu procedura ta uległa dużym zmianom.

Zakres obowiązywania

- Kodeks postępowania administracyjnego normuje:

1) postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco;

2) postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1;

3) postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2;

4) postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń;

5) nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu;

6) tryb europejskiej współpracy administracyjnej.

- Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do:

1) postępowania w sprawach karnych skarbowych;

2) spraw uregulowanych w OrdPodU, z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII;

3) spraw należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;

4) postępowania w sprawach wynikających z:

a) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi,

b) podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt a, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Bezzwłocznie czy 30 dni

- Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym:

1) bezzwłocznie – organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Ponadto niezwłocznie powinno nastąpić załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (chociaż przepisy szczególne mogą określać inne terminy);

2) miesiąc – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca (chociaż przepisy szczególne mogą określać inne terminy);

3) 2 miesiące – załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (chociaż przepisy szczególne mogą określać inne terminy);

4) 3 miesiące – załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym (chociaż przepisy szczególne mogą określać inne terminy).

Do powyższych terminów nie wlicza się tych przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Wniesienie ponaglenia

- Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

- Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się:

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego.

- Organ wyższego stopnia rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Po jego rozpatrzeniu wydaje postanowienie, w którym:

1) wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

2) w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:

a) zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone,

b) zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy.

Wybrane pytania

1) Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te:

a) są zawsze rozstrzygane na korzyść strony,

b) są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ;

c) są rozstrzygane na korzyść organu.

Prawidłowa odpowiedź

b, art. 7a § 1

2) Co do zasady, jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. Jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego, a także w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych, przepis ten:

a) nie jest stosowany;

b) jest stosowany;

c) jest stosowany, chyba że organ administracji postanowi inaczej.

Prawidłowa odpowiedź:

a, art. 7a § 1 i 2

3) Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący:

a) zaufanie uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania,

b) zaufanie obywateli do państwa oraz jego organów, kierując się zasadami proporcjonalności i bezstronności,

c) zaufanie obywateli do państwa oraz systemu prawnego.

Prawidłowa odpowiedź:

a, art. 8 § 1

4) Organy administracji publicznej są obowiązane do informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Informowanie to powinno być:

a) należyte i wyczerpujące,

b) niezwłoczne i wyczerpujące,

c) wyczerpujące i zrozumiałe dla stron.

Prawidłowa odpowiedź:

a, art. 9

5) Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa. W tym celu:

a) informują je o wszystkich okolicznościach oraz terminach postępowania,

b) udzielają im wyjaśnień i rad,

c) udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Prawidłowa odpowiedź:

c, art. 9

6) Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w:

a) tych stadiach postępowania, w których ich udział jest konieczny,

b) każdym stadium postępowania,

c) tych stadiach postępowania, w których ich udział jest przewidziany ustawą.

Prawidłowa odpowiedź:

b, art. 10 § 1

7) Organy administracji publicznej obowiązane są przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do:

a) zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,

b) zebranych dowodów i ich stanowiska w sprawie,

c) zebranych dowodów i materiałów oraz ich stanowiska w sprawie, a także zgłoszonych żądań.

Prawidłowa odpowiedź:

a, art. 10 § 1

8) Od zasady, zgodnie z którą organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań:

a) nie ma wyjątków,

b) organy administracji publicznej mogą odstąpić tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną,

c) organy administracji publicznej mogą odstąpić tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie ucierpi, jeśli powyższe czynności nie zostaną dokonane.

Prawidłowa odpowiedź:

b, art. 10 § 2

9) Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić:

a) niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania,

b) w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania,

c) niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia wszczęcia postępowania.

Prawidłowa odpowiedź:

a, art. 35 § 3a

10) Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. Organ rozpatruje ponaglenie w terminie:

a) 7 dni od dnia jego otrzymania;

b) 14 dni od dnia jego otrzymania;

c) miesiąca od dnia jego otrzymania.

Prawidłowa odpowiedź:

a, art. 37 § 3 i 5

11) Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy, podlega odpowiedzialności:

a) porządkowej i dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa,

b) porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa,

c) dyscyplinarnej oraz innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Prawidłowa odpowiedź:

b, art. 38

12) Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie:

a) 7 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

b) 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej,

c) 30 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prawidłowa odpowiedź:

b, art. 49 § 1 i 2

13) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa:

a) następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą,

b) następnego dnia,

c) tego dnia.

Prawidłowa odpowiedź:

a, art. 57 § 4

14) Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy:

a) pozostawić to podanie bez rozpoznania,

b) wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania,

c) wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Prawidłowa odpowiedź:

b, art. 64 § 2

Z czego najlepiej się uczyć

- M. Stepaniuk, Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi tabele; Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi tabele; Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi tabele; Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi tabele,

- A. Heliosz, Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce,

- R. Bulejak, A. Heliosz, Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe – Aplikacja komornicza i notarialna,

- K. Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1–4, Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i notarialna. Tom 1 i 2.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL